Deze voorwaarden zijn van toepassing op de promotieactie 'Around the World - the Valentine edition' (hierna: "Actie"). De algemene voorwaarden van Qmusic en deze specifieke actievoorwaarden zijn van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

1. ALGEMEEN
1.1
De Actie wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D (hierna te noemen "Qmusic"). In samenwerking met TUI Nederland N.V., gevestigd aan de Volmerlaan 3 (2288 GC) te Rijswijk (hierna: "TUI").

1.2 De Actie is een Prijsvraag. De prijsvraag wordt georganiseerd ter promotie van de verkoop van TUI Stedentrips naar Rome, Parijs, Venetië, Londen, Lissabon, Maastricht, New York en culinaire arrangementen van TUI voor boekingen in het voorjaar 2017. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic.

1.3 De Actie loopt vanaf 27 januari 2017 tot en met 14 februari 2017 (hierna: "Actieperiode'). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.

1.4 Qmusic en TUI zijn te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. DEELNAME
2.1 Deelname is mogelijk van 27 januari 2017 tot en met 14 februari 2017.

2.2 Elk natuurlijk persoon, van 18 jaar of ouder, is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.


2.3 Deelname is uitgesloten voor:

(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten, en;

(b) medewerkers van Qmusic en TUI, en hun gezinsleden en hun familieleden tot en met de tweede graad;

(c) eenieder die op enigerlei wijzen direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie;

(d) personen die in de afgelopen 3 maanden iets gewonnen hebben op Qmusic.

2.4 Om deel te nemen aan de Actie dient een Deelnemer zijn/haar gegevens in te vullen, een stedentrip herinnering in te sturen en de bijbehorende track die bij die herinnering hoort. TUI stelt de prijzen ter beschikking voor deze Actie.

2.5 Door deel te nemen aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2.6 Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoon-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven, hebben Qmusic en TUI het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vallen.

2.7 In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie hebben Qmusic en TUI het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.

2.8 Elke deelnemer mag maximaal één inzending insturen in de Actieperiode.

2.9 Eventuele kosten voor Deelname aan de Actie zijn voor rekening van de deelnemer.

2.10 Qmusic en TUI zijn te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

3. ACTIEMECHANISME
3.1 Deelnemers doen mee aan de Actie door zichzelf op te geven via de actiepagina van Qmusic.

3.2 Gedurende de Actieperiode wordt er op 8, 9, 10 en 13, 14 februari 3 maal daags een Deelnemer uit alle inzendingen geselecteerd. De Deelnemers worden per dag geselecteerd uit alle inzendingen en daarbij wordt gelet op de bijzondere verhalen die ingezonden zijn. Zij worden door de dj's van Qmusic in de uitzending gebeld, zodat die persoon zijn/haar stedentrip herinnering kan vertellen. Uiteindelijk wint er één van deze drie inzendingen. De winnaar wordt op de dag zelf bekend gemaakt door Q-dj Martijn Kolkman (tussen 19.00 en 21.00 uur). De andere twee geselecteerden ontvangen geen prijzen.

3.3 De 3 geselecteerde Deelnemers dienen tevens telefonisch beschikbaarheid te zijn voor het het programma van Martijn Kolkman. Indien de mogelijke winnaar niet telefonisch te bereiken is, vervalt de kans op de Prijs en zal een nieuwe mogelijke winnaar overeenkomstig deze Actievoorwaarden worden gekozen.

3.4 De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

3.5 Qmusic behoudt zich het recht voor de deelname om haar moverende redenen niet uit te zenden. Indien telefoonverbindingen wegvallen, enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen.

4. PRIJS
4.1 Met de Actie kan een prijs worden gewonnen. Deze prijs bestaat uit een stedentrip voor 2 volwassen personen die terug gaan naar de stad van hun herinnering. Deze stedentrip wordt georganiseerd door TUI. Het vertrek van de verzilverde stedentrip dient te zijn gelegen vóór 31 oktober 2017.

4.2 In totaal worden er 5 stedentrips weggegeven en elke trip vertegenwoordigd een waarde van maximaal €2.000,-.

4.3 Over de trekking, winnaar of Prijs wordt niet met (andere) Deelnemers en/of derden door TUI gecorrespondeerd.

4.4 Over de datum en plaats van de uitreiking zullen met de prijswinnaars persoonlijk afspraken gemaakt worden.

4.5
De prijzen kunnen niet in geld worden uitgekeerd. Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.

4.6 TUI neemt de over de prijzen eventuele verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

4.7 De winnaar is verantwoordelijk voor de nodige en geldige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart/visum) en eventuele (reis- en annulerings)verzekering; kosten daarvan komen voor hun eigen rekening en zijn niet inbegrepen bij de Prijs.

5. (Persoons)gegevens & Publiciteit
5.1 Eventuele verzamelde persoonsgegevens, zijnde de namen van de deelnemers, contactgegevens en persoonlijke verhalen kunnen worden gebruikt door Qmusic, TUI en Sanoma. Ze worden verder niet verstrekt aan andere Deelnemers, partners of derden, en zullen worden verwerkt conform de bepalingen in de WBP.

5.2 Aan de Actie kunnen publicitaire activiteiten zijn verbonden. Het materiaal dat tijdens de Actie wordt ingezonden en gemaakt door de Deelnemers mogen door Qmusic, TUI en Sanoma worden gebruikt voor publicitaire en redactionele doeleinden.

5.3 Met de deelname aan de Actie geeft Deelnemer toestemming voor het gebruik van bovengenoemd materiaal van de winnaar, ook in geval minderjarige personen zichtbaar/hoorbaar zijn tijdens de prijsuitreiking en/of de winnaar zullen vergezellen gedurende de gewonnen Prijs (de stedentrip).

6. Overig
6.1 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit genomen worden door Qmusic en/of TUI.

6.2 Qmusic en TUI behouden zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op de schorten of te beëindigen.

6.3 Qmusic en TUI en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.

6.4 Qmusic en TUI zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen waaronder, maar niet beperkt tot tijdelijke problemen met uw internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht.

6.5 Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

6.6 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

6.7 In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Qmusic.

6.8 Eventuele vragen of klachten over de Actie kunnen per e-mail ingediend worden aan actie@Qmusic.nl .