Qmusic voert de actie “De 10 van Domien” van maandag 27 juli 2020 tot en met 07 augustus 2020. Op deze actie zijn zowel de algemene voorwaarden van Qmusic als de “Actievoorwaarden de 10 van Domien” van toepassing. Bij afwijking prevaleert de inhoud van de onderhavige actievoorwaarden.

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  (hierna “Qmusic”) in opdracht van:

 • Consumentenbond, gevestigd en kantoorhoudende te (2521 DA) Den Haag aan het Enthovenplein 1 (hierna “Consumentenbond”).

De onderhavige voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie. 

1.2 Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met de onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie is een Promotioneel kansspel. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van de middagshow en ter promotie van het Autolease-collectief van de Consumentenbond. 

1.4 Gedurende de looptijd van de Actie verzorgt Qmusic de prijsvragen van maandag tot en met donderdag op radio, en op vrijdagen (31 juli en 07 augustus) via de social kanalen (Facebook en Instagram) van Qmusic. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.

1.5 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen - met toestemming van de Consumentenbond - zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

3. WIE KAN ER DEELNEMEN

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs; 
 • bij de start van de actie minimaal 21 jaar is; 
 • in het bezit is van een geldig rijbewijs;
 • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.

De wedstrijd staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic en de Consumentenbond; 
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is;
 • Voor personen die handelen uit hoofde van hun bedrijf of beroep.

4. VERLOOP VAN HET SPEL

Vanaf vrijdag 24 juli 2020 kun je je via Qmusic.nl en de Qmusic app opgeven voor ‘De 10 van Domien’. Vanaf maandag 27 juli 2020 zal Domien – gedurende de looptijd van de actie - in zijn programma een deelnemer op zender halen (n.a.v. een screening op 21+ en rijbewijs bezit, volgt een willekeurige selectie) waaraan hij een vraag stelt uit de categorie ‘onderweg’. Geef jij het juiste antwoord binnen 10 seconden? Dan win je een gloednieuwe Ford Fiesta ST line uit het Autolease-collectief van de Consumentenbond. De auto incl. tankpas t.w.v. €500 wordt dan tegen de daarvoor geldende voorwaarden (< 10.000 km) aan jou ter beschikking gesteld voor de duur van één jaar. 

Geef je niet het juiste antwoord of in elk geval niet binnen de gestelde tijd, dan schakelt Domien door naar de volgende deelnemer. Uiteindelijk wint dus de kandidaat die als eerste in de uitzending het juiste antwoord geeft. Let op: je eerste antwoord telt.

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

5. DEELNEMEN

Deelnemen aan deze actie kan door je aan te melden via Qmusic.nl of de Qmusic app. Dit kan van 24 juli t/m 07 augustus. Waarbij deelname op 31 juli en 07 augustus zich beperkt tot de social kanalen van Qmusic.

Aanmelden en daarmee het opstrijken van eventuele prijzen kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden. Let erop dat jouw opgegeven leeftijd en het hebben van een geldig rijbewijs bij het winnen van de prijs zal worden geverifieerd voordat de prijs weggegeven kan worden. Om deze reden kan er een kopie van je rijbewijs gevraagd worden.

6. KOSTEN VOOR DEELNAME

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname voor de actie ‘De 10 van Domien’. Na je online te hebben opgeven voor de actie, zal er mogelijk telefonisch contact met je worden opgenomen.  

7. DE PRIJS

De winnaar mag één jaar rijden in een nieuwe auto. Als de deelnemer binnen 10 seconden het juiste antwoord weet te geven, wint de luisteraar een gloednieuwe Ford Fiesta ST Line uit het Autolease-collectief van de Consumentenbond. De auto incl. tankpas t.w.v. €500 wordt aan jou ter beschikking gesteld voor de duur van één jaar. De auto wordt in huurvorm aan de prijswinnaar aangeboden, waarbij de Consumentenbond in elk geval de kosten voor WA+ Casco verzekering, motorrijtuigenbelasting, onderhoud & reparatie, vervangend vervoer binnen Nederland na 24 uur en pechhulp binnen Europa op zich neemt. Alle overige kosten - waaronder maar niet beperkt tot de brandstofkosten, parkeerkosten en het wassen van het voertuig - komen voor eigen rekening. 

De gereserveerde auto's zullen eind september/begin oktober uitgeleverd kunnen worden. De Consumentenbond zal hierop volgend een datum prikken met de winnaars voor het afhandelen en in ontvangst nemen van de prijs.

8. REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE AUTO

 • De gebruiksperiode is 12 maanden, welke ingaat vanaf het moment dat de auto in ontvangst is genomen.
 • Na voormelde periode bestaat de mogelijkheid om de auto langer te gebruiken in een privatelease contract, conform de voorwaarden van het Keurmerk Privatelease. Een en ander af te stemmen tussen de winnaar en de organisatie die eigenaar is van de auto.
 • Voor het gebruik van de auto wordt een kilometrage van <10.000 op jaarbasis afgesproken. Mocht je meer kilometers maken, dan dien je het aantal kilometers dat je hebt gereden te vermenigvuldigen met de meerkilometerprijs á €0,15 per kilometer. Voormelde kosten komen voor eigen rekening en dien je bij de inlevering van de auto te voldoen.
 • Het eigen risico bij niet verhaalbare schades bedraagt € 300,00 per schadegeval.
 • Je bent verantwoordelijk voor het gebruik van de auto, dus dien je er zorg voor te dragen dat enkel personen met een geldig rijbewijs de auto besturen.
 • Als leaserijder ben je gehouden de auto netjes te gebruiken en onderhouden.
 • Alle bestuurders en inzittenden dienen zich te conformeren aan alle verkeerswetten en regels.
 • Bekeuringen of parkeerboetes komen geheel voor eigen rekening. Alle andere kosten – zoals administratie en aanmaankosten – die hiermee verband houden komen eveneens voor eigen rekening.
 • Overige voorwaarden worden tezamen met de (gebruiks)overeenkomst ter beschikking en ondertekening gesteld aan de winnaar, voorafgaand aan de inzet en aflevering van de auto.

9. AANSPRAKELIJKHEID WINNAAR

De bestuurder (en inzittenden) zijn gehouden zich als een goed verkeersdeelnemer te gedragen. Aanspraken die zijn grond vinden in opzet, grove schuld en (grove) nalatigheid worden in elk geval gedragen door de winnaar. Schade als gevolg van handelingen in strijd met de wet - en regelgeving of in strijd met enig andere afspraken voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of Gebruikersovereenkomst komen eveneens voor rekening van de winnaar.

10. BIJKOMENDE VOORWAARDEN

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs.

11. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van De Persgroep Publishing N.V.. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement. Er zal aan de winnaars separaat toestemming gevraagd worden om de gegevens te delen met de Consumentenbond en de eigenaar van de auto. Voor dit doeleinde kun je benaderd worden voor eventuele aanvullende informatie (zoals kopie rijbewijs en gegevens tbv afhandeling eventuele boetes, schades en dergelijke). Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) De prijs is niet overdraagbaar.  

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

6) De te winnen prijs vertegenwoordigt een waarde die hoger is dan € 449, waardoor er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs wordt geheven. Qmusic zal de kansspelbelasting inhouden op het gewonnen bedrag en rechtstreeks afdragen aan de Belastingdienst.    

7) Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. 
T.a.v. Programma afdeling
DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D
1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01

Klik hier voor de actiepagina