Goed om te weten voor je start

Om te zorgen dat je geen valse start hebt, hieronder vast wat tips van de jury die handig zijn om rekening mee te houden.

  • Luister je online, via de Qmusic-app of kijk je naar Qmusic op Kijk Live? Dan luister je met vertraging. Hiermee is rekening gehouden in de duur van de spelronde (60 sec). 
  • Luister via een FM- of DAB+ radio om het exacte tijdstip van de start van het app-spel te horen.
  • De timing van het verschijnen van het spel in de Qmusic app is leidend.
  • Over timing wordt niet gecorrespondeerd – je maakt alleen kans als je de aftelklok in de Qmusic app ziet.
  • De app berekent realtime hoeveel alle individuele spelers winnen als Het Geluid wordt geraden. Het bedrag is indicatief en het definitieve bedrag zal nooit lager komen te liggen. 
  • Het bedrag kan mogelijk iets hoger worden indien frauduleuze deelnames (zoals deelnemers van jonger dan 18 jaar) na controle verwijderd worden.
  • Aan de winnaars wordt na het ontvangen van het IBAN nummer, gevraagd om ter verificatie een kopie/scan van je paspoort te sturen. 

Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotieactie ‘Het Geluid van Qmusic’ (hierna “Actie”). 

1. Algemeen

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  (hierna “Qmusic”) in samenwerking met CSU Cleaning Services B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (5406 NT) Uden aan de Verlengde Velmolen 1 (hierna “CSU”) .

1.2 De Actie wordt gehouden ter promotie van de Qmusic app en CSU.

1.3 De Actie start op 1 augustus 2017 en loopt tot en met de datum dat het laatste geluid tijdens de radio-uitzending door een deelnemer is geraden (hierna “Actieperiode”). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op de website en in de Qmusic app worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. Het spel

Via Qmusic is regelmatig een geluid te horen in de actie ‘Het Geluid’. Deelnemers die het geluid herkennen kunnen zich aanmelden via de Qmusic app en raden wat dit geluid is. De actie kent twee spelmechanismen: (i) een geselecteerde deelnemer kan via de radio Het Geluid raden, en (ii) op het moment dat de waarde van Het Geluid een waarde van € 10.000,- heeft bereikt, kan tevens via de Qmusic app het extra spel worden meegespeeld.

Het spel wordt van maandag t/m vrijdag ieder uur gespeeld tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Indien een geluid geraden is, kan het spel mogelijk een vervolg vinden met een nieuw geluid, enz. Qmusic heeft het recht wijzigingen in het spelverloop door te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het geven van ‘tips’ over het te raden geluid, indien dit voor een langere tijd niet geraden wordt, teneinde een winnaar te kunnen bepalen.

Via de radio

De deelnemer die in de mogelijkheid is gekomen om zijn/haar antwoord kenbaar te maken in de uitzending en het juiste antwoord heeft gegeven tijdens het moment van Het Geluid wint een geldprijs (zie artikel 6 Prijs). Een deelnemer krijgt in de uitzending de kans om één enkele omschrijving van het op dat moment te raden geluid te geven, meerdere antwoorden of pogingen zijn niet toegestaan. 

Via de Qmusic app

Zodra Het Geluid tijdens de uitzending wordt gespeeld, kan –op het moment dat de waarde van Het Geluid een waarde van € 10.000,- heeft bereikt- tevens via de Qmusic app het extra spel worden meegespeeld. De DJ van Qmusic geeft tevens elke speelronde aan wanneer je als app deelnemer kan kiezen voor JA of NEE in de app, middels een gemarkeerd audiosignaal op de radio. Vanaf het eerste audiosignaal heb je 60 seconden om in de Qmusic app een keuze te maken of het op de radio gegeven antwoord juist is. Het antwoord kan niet meer worden gewijzigd.

Elke 10 speelronden die door de deelnemer zijn gespeeld, krijgt de deelnemer één extra JA om in te zetten. Indien de deelnemer de laatste JA heeft ingezet en het antwoord dat de deelnemer op de radio geeft is niet juist, dan lig je uit het spel. Je kunt je voor het nieuwe geluid wel opnieuw aanmelden.  

Iedere deelnemer die voldoet aan de actievoorwaarden en JA heeft gedrukt (binnen de 60 aangegeven seconden) op het moment dat op de radio daadwerkelijk het geluid is geraden, wint een deel van het vastgezette bedrag van € 10.000,-. Het vastgezette bedrag van € 10.000,- wordt gedeeld door het aantal winnende Qmusic app deelnemers.

3. Aanmelden

Aanmelden voor de Actie kan uitsluitend via de Qmusic app. Aanmelden is gratis. In de Qmusic app staat een button ‘doe mee met Het Geluid’. Deelnemers hoeven slechts op deze button te drukken om hun deelname te activeren gedurende de duur van eenzelfde geluid. Voor deelname via de radio is een voorwaarde dat je telefoonnummer ingevuld is in je profiel. Elke aanmelding maakt evenveel kans bij de selectie van kandidaten. Bij het starten van een nieuw geluid dienen deelnemers zich opnieuw aan te melden.

4. Selectie

4.1 De selectie voor deelname op de radio zal tussen 7:00 uur en 19:00 uur elk uur plaatsvinden waarbij mogelijk meerdere deelnemers geselecteerd kunnen worden. Indien deelnemers telefonisch niet bereikbaar blijken te zijn, worden deze opnieuw toegevoegd aan de poule van deelnemers om zo opnieuw kans te maken geselecteerd te worden. Er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Via de Qmusic app kan iedereen die ingelogd en aangemeld is meespelen (m.u.v. de deelnemer die op dat moment op de radio is en deelneemt aan de Actie).

4.2 De selectie van de winnaars van Het Geluid via de Qmusic app gebeurt op basis van JA stemmers op het moment dat het geluid geraden wordt.

5. Deelname

5.1 Elk natuurlijk persoon vanaf 18 jaar, woonachtig in Nederland en in het bezit van een geldig legitimatiebewijs is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.

5.2 Deelname is mogelijk voor gebruikers van een mobiele telefoon met een iOS of Android besturingssysteem en de Qmusic app hebben gedownload.

5.3 Deelname is uitgesloten voor:

(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten, en;

(b) medewerkers en eerstegraads familieleden van medewerkers van Qmusic en medewerkers CSU, en;  

(c) personen die in de 6 maanden voorafgaand aan de start van deze Actie eerder een prijs hebben gewonnen met Het Geluid van Qmusic, en;

(d) eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

5.4 Om deel te nemen aan de Actie dient een deelnemer zich aan te melden op de onder artikel 3 beschreven wijze.

5.5 Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

5.6 Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven, of niet voldoet aan de actievoorwaarden heeft Qmusic het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

5.7 In geval van fraude, misleiding of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie heeft Qmusic het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.

5.8 Een deelnemer hoeft zich per nieuw geluid slechts één maal aan te melden om deel te nemen.  Deelname aan de Actie is gratis.

5.9 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

6. Prijs

6.1 Met de Actie kan per geluid een prijs worden gewonnen. Bij aanvang van het spel op de radio is een geluid € 2.500,- waard. Bij elk fout antwoord door een deelnemer gegeven op de radio en afgekeurd door de Jury, wordt dit bedrag verhoogd met € 100,-. Net zolang totdat een geluid geraden is met een maximum van € 90.000,- voor het spel op de radio. De deelnemer die de juiste oplossing in de uitzending laat weten, wint het bedrag van dat moment.

Op het moment dat het bedrag een waarde van € 10.000,- heeft bereikt, kun je ook via de Qmusic app meespelen. Deze prijs blijft te allen tijde vast staan op € 10.000,-. Alle Qmusic app deelnemers die JA hebben gestemd op het moment dat een geluid is geraden, binnen het aangegeven tijdsbestek van 60 seconden, delen met elkaar het bedrag van € 10.000,-.

Indien er een nieuw geluid van start gaat, krijgt dit ook een startwaarde van ten minste € 2.500,- en wordt ook dit bedrag bij elk fout antwoord weer verhoogd met ten minste € 100,-, enz.

Het totale prijzengeld tijdens deze Actie voor het spel op de radio en de Qmusic app tezamen zal nooit hoger zijn dan € 100.000,-. Indien een geluid voor lange tijd niet geraden wordt en het maximale bedrag overschreden dreigt te worden zal het bedrag vanaf dat moment niet meer verhoogd worden bij een fout antwoord.

6.2 Aanwijzing van de winnaar van Het Geluid op de radio geschiedt op het moment dat het juiste antwoord is gegeven door de deelnemer op de radio. Aanwijzing van de winnaars via de Qmusic app geschiedt automatisch. Winnaars van het spel op de radio ontvangen hun gewonnen geldprijs binnen maximaal 60 dagen per bank. Bij winnaars via de Qmusic app is het streven om binnen 14 dagen per bank het bedrag te storten.

6.3 Aan de uitslag kan geen rechten worden ontleed en deze is onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de Jury. De door de Jury gecontroleerde uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

6.4 Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.

6.5 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen, tenzij anders aangegeven in deze actievoorwaarden.

6.6 Qmusic neemt de over de prijzen eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

7. Persoonsgegevens & publiciteit

7.1 De door een deelnemer verstrekte (persoons-)gegevens worden door Qmusic alleen gebruikt ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de deelnemer te kunnen informeren over de Actie en over een eventueel gewonnen prijs.

7.2 Aan de Actie kunnen publicitaire activiteiten zijn verbonden zoals bijvoorbeeld foto-, en video opnamen en medewerking aan radio uitzendingen van Qmusic. Het is gewenst dat de winnaar van de prijs medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot de Actie. Vanzelfsprekend zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar. Deelnemers die niet in publicitaire activiteiten wensen te participeren, dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op het moment dat hij/zij weet dat ze winnaar is geworden. De winnaars die hun medewerking verlenen aan publicitaire activiteiten hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding. 

8. Overig

8.1 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Qmusic.

8.2 Qmusic behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

8.3 Qmusic en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.

8.4 Qmusic is niet aansprakelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen waaronder, maar niet beperkt tot tijdelijke problemen met de Qmusic app, uw mobiele telefoon, uw internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht.

8.5 Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.6 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

8.7 Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Q-music Nederland BV. 

T.a.v. Programma afdeling 

DE KAUWGOMBALLENFABRIEK 

PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 

1096 BK AMSTERDAM 

E-mail: acties@Qmusic.nl 

KvK 32039594 

BTW NL 0079.09.305.B.01