ACTIEVOORWAARDEN ELKE BELLER WINT

Qmusic voert bovengenoemde actie van donderdag 2 maart 06:00 uur tot donderdag 2 maart 10:00 uur. Op deze actie zijn de algemene voorwaarden van Qmusic (via deze link te raadplegen) en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing (hierna te noemen Actievoorwaarden). Waarbij deze laatste leidend is.

 

1. ALGEMEEN

1.1 De actie ‘ELKE BELLER WINT’ (hierna te noemen Actie) wordt georganiseerd door Qmusic, onderdeel van DPG Media B.V. (hierna te noemen Qmusic).

1.2 De Actie is een promotioneel kansspel. Deze Actievoorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

1.3 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze onderhavige Actievoorwaarden en akkoord te gaan met de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.4 De Actie loopt van donderdag 2 maart 06:00 uur tot donderdag 2 maart 10:00 uur (hierna te noemen Actieperiode). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.

1.5 Belangrijk om te weten als je via het internet of DAB+ naar ons luistert: de digitale stream van een radio-uitzending loopt vanwege technische redenen (o.m. door tussenkomst van servers, routers en als gevolg van buffering), altijd achter op het radio signaal zoals te horen is via de ether (FM). Hou hier rekening mee wanneer het Spel met zich meebrengt dat je gelijk moet reageren op iets dat tijdens de uitzending te horen is. Eventuele klachten verband houdende met dit punt zullen niet in behandeling worden genomen.

1.6 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze Actievoorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de Actievoorwaarden (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

 

2. WIE KAN ER DEELNEMEN

2.1 De Actie staat open voor iedereen die (hierna te noemen Deelnemer):

2.1.1 In de laatste drie (3) maanden geen prijs heeft gewonnen heeft bij Qmusic door deelname aan de één door haar georganiseerde spellen

2.1.2 Bij de start van de Actie minimaal 16 jaar is

2.1.3 Zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft

2.2 De Actie staat niet open voor:

2.2.1 Personeelsleden en medewerkers van Qmusic

2.2.2 Hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;

2.2.3 Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

 

3. VERLOOP VAN HET SPEL

3.1 Op donderdag 2 maart 2023, tijdens Mattie & Marieke in de ochtendshow tussen 06:00 en 10:00 uur wordt de actie, ELKE BELLER WINT, gespeeld. Tijdens deze actie kunnen luisteraars bellen naar de studio (0909-9596), kom je in de uitzending? Dan win je een robotstofzuiger.

3.2 Het stappenplan voor bellers luidt als volgt:

1. De deelnemer belt de studio: 0909-9596.

 

2. Het gesprek kost € 0,45,- per gesprek met daarbij de kosten van je telefoonprovider.

3. Spreekt de deelnemer iemand van de redactie van Mattie & Marieke, dan zit de deelnemer bij de laatste 5 bellers en zal er willekeurig iemand worden gekozen.

4. De willekeurig gekozen deelnemer wordt doorgeschakeld naar de studio en komt in de uitzending.

4. Komt de deelnemer niet in de uitzending? Dan vervalt de telefoonlijn en start een nieuwe ronde om kans te maken op de prijs.

3.3 Indien de telefoonverbinding wegvalt, of de connectie op een andere manier verstoord wordt, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de Actie genomen wordt is definitief.

 

4. DEELNEMEN

4.1 Deelnemers aan de Actie kunnen zich aanmelden vanaf donderdag 2 maart 2023 06:00 uur.

4.2 Aanmelden geschiedt door te bellen naar de studio: 0909-9596.

 

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

5.1 Er zijn wel kosten verbonden aan deelname.

5.2 De kosten voor deelname zijn € 0,45,- per telefoongesprek.

 

6. DE PRIJS

6.1 Op donderdag 2 maart, tussen 06:00 en 10:00 uur tijdens de ochtendshow van Qmusic, Mattie & Marieke, zijn er een aantal winmomenten vastgesteld. Deze winmomenten vinden plaats enerzijds bij vaste spelmomenten (Verjaardagsrad, Vier Op een Rij etc) en anderzijds bij spontane momenten welke worden aangegeven door Mattie & Marieke.

6.2 Robotstofzuiger (hierna te noemen Prijs).

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

7.1 Deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de Prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

7.2 Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de Prijs niet uit te reiken;

7.3 Qmusic behoudt zich het recht voor om geen Prijs toe te kennen aan een Deelnemer die zich tijdens de Actie uitdrukt in strijd met de wet, goede zeden of openbare orde.

7.4 De Prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;

8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN PORTRETRECHTEN

8.1 De Deelnemer verleent bij voorbaat onvoorwaardelijk toestemming aan Qmusic tot het gebruik van zijn naam en het de Deelnemer betreffende beeld- en/of geluidsmateriaal, al dan niet in ingekorte of bewerkte vorm, ten behoeve van de productie, uitzending en promotiedoeleinden van de Actie, ongeacht het medium, de duur en de frequentie.

8.2 Hieronder valt ook het (her)gebruik van het beeld- en/of geluidsmateriaal in (reclame) uitingen van of vanwege de Actie.

8.3 De Deelnemer ziet af van alle aanspraken die, wegens het gebruik waarover krachtens de Actievoorwaarden toestemming wordt verleend, jegens Qmusic en de haar verbonden (rechts)personen geldend zouden kunnen worden gemaakt.

 

 

9. OVERIGE BEPALINGEN

9.1 Om gokverslaving tegen te gaan en zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs zijn winnaars van een prijs uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van ten minste 3 maanden.

9.2 De deelname aan de Actie impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer, zodat Qmusic de Deelnemer kan informeren, bijvoorbeeld omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeurt overeenkomstig de privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. (via deze link te raadplegen: https://qmusic.nl/privacystatement) 

9.3 Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarsbestand van Qmusic. De persoonlijke gegevens van de prijswinnaars worden zeven (7) jaar bewaard in verband met de fiscale wetgeving. De persoonlijke gegevens van de niet-prijswinnaars worden één (1) jaar bewaard. Qmusic zal de gegevens verder niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. 

9.4 Qmusic is niet aansprakelijk voor eventueel schade en verlies van een product.

9.5 De Prijs is niet overdraagbaar. 

9.6 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in deze Actievoorwaarden.

9.7 Indien de Prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- inclusief BTW geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de Prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de belastingdienst.

9.8 Door deelname aan deze Actie aanvaardt de deelnemer deze Actievoorwaarden. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic

T.a.v. Programma-afdeling  

De Kauwgomballenfabriek

Paul van Vlissingenstraat 10D

1096 BK Amsterdam

E-mail: acties@qmusic.nl  

KvK DPG Media B.V. 34172906

BTW DPG Media B.V. NL810828662B01