Deze voorwaarden zijn van toepassing op de promotieactie 'Ga naar de première van FIFTY SHADES DARKER' (hierna: "Actie"). De algemene voorwaarden van Qmusic en deze specifieke actievoorwaarden zijn van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

1. ALGEMEEN
1.1
De Actie wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D (hierna te noemen "Qmusic"). In samenwerking met Universal Pictures International Netherlands a division of Universal Studios International BV gevestigd aan de Koningin Wilhelminaplein 2-4 (1062 HK) te Amsterdam (hierna: "Universal Pictures").

1.2 De Actie is een Prijsvraag. De prijsvraag wordt georganiseerd ter promotie van de nieuwe bioscoopfilm FIFTY SHADES DARKER. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic.

1.3 De Actie loopt van 4 februari 2017 tot en met 5 februari 2017 (hierna: "Actieperiode').

1.4 Qmusic en Universal Pictures zijn te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. DEELNAME
2.1 Deelname is enkel mogelijk van 4 februari 2017 tot en met 5 februari 2017.

2.2 Elk natuurlijk persoon, van 18 jaar of ouder, is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.


2.3 Deelname is uitgesloten voor:

(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten, en;

(b) medewerkers van Qmusic en Universal Pictures, en hun gezinsleden en hun familieleden tot en met de tweede graad;

(c) eenieder die op enigerlei wijzen direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie;

(d) personen die in de afgelopen 3 maanden iets gewonnen hebben op Qmusic.

2.4 Om deel te nemen aan de Actie dient een Deelnemer op 4 en/of 5 februari 2017 te luisteren naar Qmusic en zich via de Qmusic app op te geven, op de manier zoals de dj laat weten. Universal Pictures stelt de prijzen ter beschikking voor deze Actie.

2.5 Door deel te nemen aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2.6 Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoon-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven, hebben Qmusic en Universal Pictures het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vallen.

2.7 In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie hebben Qmusic en Universal Pictures het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.

2.8 Elke deelnemer mag maximaal één inzending insturen in de Actieperiode.

2.9 Eventuele kosten voor Deelname aan de Actie zijn voor rekening van de deelnemer.

2.10 Qmusic en Universal Pictures zijn te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

3. ACTIEMECHANISME
3.1 Deelnemers doen mee aan de Actie door zichzelf op te geven via de Qmusic app op de manier zoals door de dj's aangegeven wordt.

3.2 Gedurende de Actieperiode wordt er op 4 en 5 februari 3 maal daags een Deelnemer uit alle inzendingen geselecteerd. Aanwijzing van de Deelnemer geschiedt door middel van een onpartijdig trekking. Een Deelnemer wordt door de dj's in de uitzending gebeld. De Deelnemers dienen een spel te spelen genaamd: 'FIFTY Shades of nee'. Daarbij moet de Deelnemer raden of een bepaald fragment uit de nieuwe bioscoopfilm FIFTY SHADES DARKER komt of uit een andere Universal Pictures film.

3.3 De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

3.4 Qmusic behoudt zich het recht voor de deelname om haar moverende redenen niet uit te zenden. Indien telefoonverbindingen wegvallen, enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen.

4. PRIJS
4.1 Met de Actie kan een prijs worden gewonnen. Deze prijs bestaat uit 2 premièrekaarten voor de nieuwe bioscoopfilm FIFTY SHADES DARKER in Pathé Tuschinski Amsterdam op dinsdag 7 februari 2017. Je gaat samen met een vriend of vriendin over de rode loper samen met Bekend Nederland – in je gala outfit. Je ziet als allereerste de film en geniet van allerlei heerlijke hapjes, drankjes, een super afterparty en je krijgt ook nog een goed gevulde goodiebag mee naar huis.

4.2 In totaal worden er 6x2 premièrekaarten weggegeven.

4.3
De prijzen kunnen niet in geld worden uitgekeerd. Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.

4.4 Universal Pictures neemt de over de prijzen eventuele verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.


5. (Persoons)gegevens & Publiciteit.
5.1 De door een Deelnemer verstrekte (persoons-)gegevens worden door Qmusic en Universal Pictures alleen gebruikt ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de Deelnemer te kunnen informeren over de Actie en over een eventueel gewonnen Prijs.

5.2 Aan de Actie kunnen publicitaire activiteiten zijn verbonden. Het is gewenst dat de winnaar van de prijs medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot de Actie. Vanzelfsprekend zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar. Deelnemers die niet in publicitaire activiteiten wensen te participeren, dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op het moment dat hij/zij weet dat ze winnaar is geworden. De winnaars die hun medewerking verlenen aan publicitaire activiteiten hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.

6. Overig
6.1 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit genomen worden door Qmusic en/of Universal Pictures.

6.2 Qmusic en Universal Pictures behouden zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op de schorten of te beëindigen.

6.3 Qmusic en Universal Pictures en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.

6.4 Qmusic en Universal Pictures zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen waaronder, maar niet beperkt tot tijdelijke problemen met uw internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht.

6.5 Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

6.6 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

6.7 In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Qmusic.

6.8 Eventuele vragen of klachten over de Actie kunnen per e-mail ingediend worden aan actie@Qmusic.nl .