Terug naar de actie

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotieactie ‘Het Geluid van Qmusic’ (hierna “Actie”).

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  (hierna “Qmusic”) in samenwerking met CSU Cleaning Services B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (5406 NT) Uden aan de Verlengde Velmolen 1 (hierna “CSU”) .

1.2 De Actie wordt gehouden ter promotie van CSU.

1.3 De Actie start op maandag 3 augustus 2020 en loopt elke werkdag tot en met de datum dat het laatste geluid tijdens de radio-uitzending door een deelnemer is geraden (hierna “Actieperiode”). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op de website en in de Qmusic app worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. HET SPEL

Het spel wordt van maandag t/m vrijdag ieder uur gespeeld tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Via Qmusic is regelmatig een geluid te horen in de actie ‘Het Geluid’. Deelnemers die Het Geluid herkennen kunnen zich aanmelden middels de ‘Aanmeldbutton’ in de Qmusic app om die dag te raden wat Het Geluid is. Het startbedrag is €2.500 en wordt na elk fout gegeven antwoord op de radio verhoogd met €100,-

Indien een geluid geraden is, kan het spel mogelijk een vervolg vinden met een nieuw geluid, enz. Qmusic heeft het recht wijzigingen in het spelverloop door te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het geven van ‘tips’ over het te raden geluid, indien dit voor een langere tijd niet geraden wordt, teneinde een winnaar te kunnen bepalen.

Gedurende de actieperiode kun je je iedere dag tijdens het Aanmeldmoment aanmelden om die dag kans te maken om Het Geluid te raden. Het aanmeldmoment komt 2 keer per dag voorbij, rond 7 en 12 uur. Aanmelden doe je dus iedere dag weer en kan alleen wanneer de dj op de radio zegt dat je je op dat moment kan aanmelden. Tijdens het Aanmeldmoment is er in de Q-app een knop geactiveerd. Druk binnen het Aanmeldmoment op die knop en je bent aangemeld om die dag kans te maken om Het Geluid te raden. Doe je dit niet op tijd dan is meespelen na het tweede aanmeldmoment voor die dag niet meer mogelijk en kun je je de werkdag erna weer aanmelden.

De SuperRonde

Iedere ochtend rond 7.30 uur wordt er de ‘SuperRonde’ gespeeld. Hiermee wordt de kans een stukje groter dat jij het juiste antwoord kan geven op de radio. Iedere dag selecteren we dus op dat moment niet één maar drie luisteraars die hun antwoord mogen geven op de radio. Heeft de eerste het niet goed, dan gaat de beurt naar de tweede, enzovoort.

Op de radio

De deelnemer die in de mogelijkheid is gekomen om zijn/haar antwoord kenbaar te maken in de uitzending en het juiste antwoord heeft gegeven tijdens het moment van Het Geluid wint een geldprijs (zie artikel 6 Prijs). Een deelnemer krijgt in de uitzending de kans om één enkele omschrijving van het op dat moment te raden geluid te geven, meerdere antwoorden of pogingen zijn niet toegestaan. Indien je geselecteerd bent voor deelname, dan ben je uitgesloten van verdere deelname gedurende die dag en de rest van de Actie. Indien Het Geluid geraden is en er een nieuwe spelronde volgt, dan kan ook iedereen die reeds deelgenomen heeft zich weer aanmelden voor de nieuwe opgave.

Tips voor deelname

Om te zorgen dat je geen valse start hebt, hieronder vast wat tips die handig zijn om rekening mee te houden:

  • Luister je online, via de Qmusic-app of kijk je naar Qmusic op Kijk Live? Dan luister je met vertraging. Hiermee is rekening gehouden in de duur van het Aanmeldmoment. 
  • Zorg dat je de Q-app alvast download en dat je inlogt.
  • Aan de winnaars wordt na het ontvangen van het IBAN-nummer, gevraagd om ter verificatie een kopie/scan van je paspoort te sturen.
  • Luister via een FM- of DAB+ radio om het exacte tijdstip van de Aanmeldmoment te horen.
  • De timing van het verschijnen van het spel in de Qmusic app is leidend.
  • Over timing wordt niet gecorrespondeerd.

3. AANMELDEN

Aanmelden voor de Actie kan uitsluitend via de Qmusic app (beschikbaar voor iOS en Android). Aanmelden is gratis en kan vanaf maandag 3 augustus 2020. In de Qmusic app staat een aanmeldknop, deze is alleen zichtbaar tijdens het Aanmeldmoment die kenbaar wordt gemaakt op Qmusic. Door hier op te drukken, krijgen deelnemers een bevestiging van aanmelding om die dag mee te spelen met Het Geluid. Je dient je elke dag opnieuw aan te melden om weer kans te maken gebeld te worden en een antwoord te geven op de radio. Om jezelf aan te melden dien je Q-member te zijn. Ben je dit nog niet? Registreer je dan gratis via Qmusic.nl of de Qmusic app.

4. SELECTIE

4.1 Uit alle luisteraars die zich die dag op tijd hebben aangemeld wordt willekeurig een kandidaat geselecteerd. De kandidaat wordt gebeld om on-air zijn/haar antwoord te geven.

De selectie voor deelname op de radio zal tussen 7.00 uur en 19.00 uur elk uur plaatsvinden waarbij mogelijk meerdere deelnemers geselecteerd kunnen worden.

Indien deelnemers telefonisch niet bereikbaar blijken te zijn, vervalt hun kans om Het Geluid te raden. Aanmelden kan de volgende werkdag weer. Er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

5. DEELNAME

5.1 Elk natuurlijk persoon vanaf 18 jaar, woonachtig in Nederland (met uitzondering van het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden) en in het bezit van een geldig legitimatiebewijs is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.

5.2 Deelname is mogelijk voor gebruikers van een mobiele telefoon met een iOS of Android besturingssysteem die de Qmusic app hebben gedownload en zich gratis hebben geregistreerd als Q-member.

5.3 Deelname is uitgesloten voor:

(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten, en;
(b) medewerkers en eerstegraads familieleden van medewerkers van Qmusic, en;  
(c) managementteam van CSU, en;
(d) personen die in de 6 maanden voorafgaand aan de start van deze Actie eerder een prijs hebben gewonnen met Het Geluid van Qmusic, en;
(e) eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

5.4 Om deel te nemen aan de Actie dient een deelnemer zich aan te melden op de onder artikel 3 beschreven wijze.

5.5 Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

5.6 De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn/haar voornaam, achternaam en woonplaats vermeld worden op de website van Qmusic en in de Qmusic app na deelname op de radio.

5.7 Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven of niet voldoet aan de actievoorwaarden, heeft Qmusic het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

5.8 In geval van fraude, misleiding of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie heeft Qmusic het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.

5.9 Een deelnemer dient zich tijdens één van de Aanmeldmomenten van de dag aan te melden om deel te nemen voor die bepaalde dag. Deelname aan de Actie is gratis.

5.10 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deelnemers op redelijke gronden uit te sluiten van deelname.

6. PRIJS

6.1 Met de Actie kan per geluid een prijs worden gewonnen. Bij aanvang van het spel op de radio is een geluid € 2.500,- waard. Bij elk fout antwoord door een deelnemer gegeven op de radio, wordt dit bedrag verhoogd met €100,-. Net zolang totdat een geluid geraden is met een maximum van €100.000,- voor het spel op de radio. Daarna gaat het spel wel door, maar loopt het bedrag niet meer op. De deelnemer die de juiste oplossing in de uitzending laat weten, wint het bedrag van dat moment.

Indien er een nieuw geluid van start gaat, krijgt het radiospel een startwaarde van ten minste €2.500,- en wordt ook dit bedrag bij elk fout antwoord weer verhoogd met ten minste €100,- enz.

Het totale prijzengeld tijdens deze Actie voor het spel op de radio zal nooit hoger zijn dan €100.000,- Indien een geluid voor lange tijd niet geraden wordt en het maximale bedrag overschreden dreigt te worden zal het bedrag vanaf dat moment niet meer verhoogd worden bij een fout antwoord.

6.2 Aanwijzing van de winnaar van Het Geluid op de radio geschiedt op het moment dat het juiste antwoord is gegeven door de deelnemer op de radio. Winnaars van het spel op de radio ontvangen hun gewonnen geldprijs binnen maximaal 60 dagen per bank.

6.3 Aan de uitslag kunnen geen rechten worden ontleend en deze is onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de Jury. De door de Jury gecontroleerde uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

6.4 Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.

6.5 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen, tenzij anders aangegeven in deze actievoorwaarden.

6.6 Qmusic neemt de over de prijzen (eventueel) verschuldigde kansspelbelasting niet voor haar rekening. De winnaar van het radiospel neemt dit voor hun rekening.

7. PERSOONSGEGEVENS & PUBLICITEIT

7.1 De door deelnemers verstrekte (persoons-)gegevens worden door Qmusic alleen gebruikt ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de deelnemer(s) te kunnen informeren over de Actie en over een eventueel gewonnen prijs.

7.2 Aan de Actie kunnen publicitaire activiteiten zijn verbonden zoals bijvoorbeeld foto-, en video opnamen en medewerking aan radio-uitzendingen van Qmusic. Het is gewenst dat de winnaar(s) van de prijs medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot de Actie. Vanzelfsprekend zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar(s). Deelnemers die niet in publicitaire activiteiten wensen te participeren, dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op het moment dat hij/zij weet dat hij/zij winnaar is geworden. De winnaars die hun medewerking verlenen aan publicitaire activiteiten hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding. 

8. OVERIG

8.1 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Qmusic.

8.2 Qmusic behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

8.3 Qmusic en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.

8.4 Qmusic is niet aansprakelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen waaronder, maar niet beperkt tot tijdelijke problemen met de Qmusic app, uw mobiele telefoon, uw internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht.

8.5 Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.6 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

8.7 Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Q-music Nederland B.V.   T.a.v. Programma afdeling   De Kauwgomballenfabriek  Paul van Vlissingenstraat 10d  1096 BK Amsterdam

E-mail: acties@Qmusic.nl  KvK 32039594  BTW NL 0079.09.305.B.01

Versie 1, 22 juli 2020

Terug naar de actie