ACTIEVOORWAARDEN JE TICKET VAN VUE IS GOUD WAARD BIJ Q

Qmusic voert bovengenoemde actie van 13 maart tot 24 april 2023. Op deze actie zijn de algemene voorwaarden van Qmusic (via deze link te raadplegen) en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing (hierna te noemen Actievoorwaarden). Waarbij deze laatste leidend is.


1. ALGEMEEN

1.1 De actie ‘Je ticket van VUE is goud waard bij Q’ (hierna te noemen Actie) wordt georganiseerd door Qmusic, onderdeel van DPG Media B.V. (hierna te noemen Qmusic) ter promotie van VUE.

1.2 De Actie is een promotioneel kansspel. Deze Actievoorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

1.3 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze onderhavige Actievoorwaarden en akkoord te gaan met de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.4 De Actie loopt van 13 maart tot 24 april (hierna te noemen Actieperiode). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.

1.5 Belangrijk om te weten als je via het internet of DAB+ naar ons luistert: de digitale stream van een radio-uitzending loopt vanwege technische redenen (o.m. door tussenkomst van servers, routers en als gevolg van buffering), altijd achter op het radio signaal zoals te horen is via de ether (FM). Hou hier rekening mee wanneer het Spel met zich meebrengt dat je gelijk moet reageren op iets dat tijdens de uitzending te horen is. Eventuele klachten verband houdende met dit punt zullen niet in behandeling worden genomen.

1.6 Qmusic en Vue zijn te allen tijde gerechtigd deze Actievoorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de Actievoorwaarden (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 


2. WIE KAN ER DEELNEMEN

2.1 De Actie staat open voor iedereen die (hierna te noemen Deelnemer):

2.1.1 In de laatste drie (3) maanden geen prijs heeft gewonnen bij Qmusic door deelname aan de één door haar georganiseerde spellen

2.1.2 Bij de start van de Actie minimaal 18 is

2.1.3 Zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft

2.2 De Actie staat niet open voor:

2.2.1 Personeelsleden en medewerkers van Qmusic en VUE;

2.2.2 Hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;

2.2.3 Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

 

2.4 Door deel te nemen aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2.5 Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoon-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven, hebben Qmusic en Vue het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vallen.

2.6 In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie hebben Qmusic en Vue het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.

2.7 Eventuele kosten voor Deelname aan de Actie zijn voor rekening van de deelnemer.

2.8 Qmusic en Vue zijn te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

 

3. VERLOOP VAN HET SPEL

3.1 Deelnemers doen mee aan de Actie door zichzelf op te geven via de Qmusic website of app door middel van het uploaden van hun bioscoopticket van een Nederlandse vestiging van Vue Cinemas.

3.2 Na de Actieperiode wordt er een Deelnemer per ingezonden week geselecteerd uit alle inzendingen. Uit alle deelnemers wordt ook aan het eind van de Actieperiode 1 winnaar getrokken die de hoofdprijs wint. Aanwijzing van de Deelnemer geschiedt door middel van een onpartijdig trekking.

3.3 De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

 

4. DEELNEMEN

4.1 Deelnemers aan de Actie kunnen zich aanmelden vanaf 13 maart.

4.2 Aanmelden geschiedt door zichzelf op te geven via de Qmusic website of app door middel van het uploaden van hun bioscoopticket van een Nederlandse vestiging van Vue Cinemas.

 

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

5.1 Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

 

6. DE PRIJS

6.1 Met de Actie kan een prijs worden gewonnen. Er is één hoofdprijs die aan het eind van de actie toegewezen wordt aan alle deelnemers gedurende de actieperiode. Daarnaast zijn er wekelijks Vue & Qmusic-prijzen die vermeld staan op de actiepagina.

6.2 Als hoofdprijs wordt er in totaal een volledig verzorgde THE SUPER MARIO BROS. MOVIE reis naar Los Angeles aangeboden. Tot de hoofdprijs behoren de volgende activiteiten voor 2 personen:

•               Retourvliegticket van Amsterdam naar Los Angeles (buiten de vakantie periode US om)

•               3 overnachtingen in een luxe hotel in Los Angeles (exclusief ontbijt)

•               toegangskaarten voor Super Nintendo World met Early Access-pas. 

•               Glow-In-The-Dark trampoline sessie (2 uur)

•               Indoor Skydiving (1,5 uur)

•               Één avond een diner in Hibachi restaurant (t.w.v. $75 p.p.)

•               Één avond een nagerecht in A Rainbow Themed Dessert Store (t.w.v. $50 p.p)

•               $300 zakgeld voor vervoer naar activiteiten

•               Vervoer van en naar het vliegveld in Los Angeles

•               Exclusief vervoer van thuisadres winnaar naar het schiphol en terug naar het thuisadres.

 

6.3 De prijs is maximaal 12 maanden geldig en kunnen niet in geld worden uitgekeerd. Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.


7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

7.1 Deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de Prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

7.2 Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de Prijs niet uit te reiken;

7.3 Qmusic en VUE behouden zich het recht voor om geen Prijs toe te kennen aan een Deelnemer die zich tijdens de Actie uitdrukt in strijd met de wet, goede zeden of openbare orde.

7.4 De Prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;

7.5 Qmusic en Vue nemen de over de prijzen eventuele verschuldigde kansspelbelasting voor hun rekening.

 

8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN PORTRETRECHTEN

8.1 De Deelnemer verleent bij voorbaat onvoorwaardelijk toestemming aan Qmusic tot het gebruik van zijn naam en het de Deelnemer betreffende beeld- en/of geluidsmateriaal, al dan niet in ingekorte of bewerkte vorm, ten behoeve van de productie, uitzending en promotiedoeleinden van de Actie, ongeacht het medium, de duur en de frequentie.

8.2 Hieronder valt ook het (her)gebruik van het beeld- en/of geluidsmateriaal in (reclame) uitingen van of vanwege de Actie.

8.3 De Deelnemer ziet af van alle aanspraken die, wegens het gebruik waarover krachtens de Actievoorwaarden toestemming wordt verleend, jegens Qmusic en de haar verbonden (rechts)personen geldend zouden kunnen worden gemaakt.

 

9. OVERIGE BEPALINGEN

9.1 Om gokverslaving tegen te gaan en zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs zijn winnaars van een prijs uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van ten minste 3 maanden.

9.2 De deelname aan de Actie impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer, zodat Qmusic de Deelnemer kan informeren, bijvoorbeeld omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeurt overeenkomstig de privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. (via deze link te raadplegen: https://qmusic.nl/privacystatement) 

9.3 Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarsbestand van Qmusic. De persoonlijke gegevens van de prijswinnaars worden zeven (7) jaar bewaard in verband met de fiscale wetgeving. De persoonlijke gegevens van de niet-prijswinnaars worden één (1) jaar bewaard. Qmusic zal de gegevens verder niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. 

9.4 Qmusic en VUE zijn niet aansprakelijk voor eventueel schade en verlies van een product.

9.5 De Prijs is niet overdraagbaar. 

9.6 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in deze Actievoorwaarden.

9.7 Indien de Prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- inclusief BTW geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de Prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de belastingdienst.

9.8 Door deelname aan deze Actie aanvaardt de deelnemer deze Actievoorwaarden. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic
T.a.v. Programma-afdeling 
De Kauwgomballenfabriek
Paul van Vlissingenstraat 10D
1096 BK Amsterdam
E-mail: acties@qmusic.nl 
KvK DPG Media B.V. 34172906
BTW DPG Media B.V. NL810828662B01