Deze voorwaarden zijn van toepassing op de promotieactie 'Mattie & Wietze Piepshow' (hierna: "Actie"). De algemene voorwaarden van Qmusic en deze specifieke actievoorwaarden zijn van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

1. ALGEMEEN
1.1
De Actie wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D (hierna te noemen "Qmusic"). In samenwerking met Fruitmasters gevestigd aan de Deilseweg 7 (4191 NX) te Geldermalsen (hierna: "Fruitmasters").

1.2 De Actie is een Prijsvraag. De prijsvraag wordt georganiseerd ter promotie van Kanzi Appels. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic.

1.3 De Actie loopt van 27 januari 2017 tot en met 2 februari 2017 (hierna: "Actieperiode').

1.4 Qmusic en Fruitmasters zijn te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. DEELNAME
2.1 Deelname is enkel mogelijk op donderdag 2 februari 2017 tussen 6.00 en 9.00 uur.

2.2 Elk natuurlijk persoon, van 18 jaar of ouder, is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.


2.3 Deelname is uitgesloten voor:

(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten, en;

(b) medewerkers van Qmusic en Fruitmasters, en hun gezinsleden en hun familieleden tot en met de tweede graad;

(c) eenieder die op enigerlei wijzen direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie;

(d) personen die in de afgelopen 3 maanden iets gewonnen hebben op Qmusic.

2.4 Om deel te nemen aan de Actie dient een Deelnemer op 2 februari 2017 te luisteren naar Qmusic en zich via de Qmusic app op te geven, op de manier zoals de dj laat weten. Qmusic stelt de Prijzen ter beschikking voor deze Actie.

2.5 Door deel te nemen aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2.6 Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoon-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven, hebben Qmusic en Fruitmasters het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vallen.

2.7 In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie hebben Qmusic en Fruitmasters het recht om deelnemers uit te sluiten, Prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.

2.8 Elke deelnemer mag maximaal één bericht insturen in de Actieperiode.

2.9 Eventuele kosten voor Deelname aan de Actie zijn voor rekening van de deelnemer.

2.10 Qmusic en Fruitmasters zijn te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

3. ACTIEMECHANISME
3.1 Deelnemers doen mee aan de Actie door zichzelf op te geven via de Qmusic app op de manier zoals door de dj's aangegeven wordt.

3.2 Op 2 februari 2017 worden er 6 liedjes gedraaid in het programma van Mattie & Wietze (6.00-9.00 uur), waarbij een woord in het nummer weggepiept is. Aan de Deelnemers de taak om goed te luisteren waar de piep zit en te raden welk woord er is weggepiept. Deelnemers dienen zich aan te melden op de manier die door de dj's wordt aangegeven. Aanwijzing van de Deelnemer geschiedt door middel van een onpartijdig trekking. Een Deelnemer wordt door Mattie & Wietze in de uitzending gebeld.Geeft de Deelnemer een juist antwoord, dan wint hij/zij de Prijs.

3.3 De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

3.4 Qmusic behoudt zich het recht voor de deelname om haar moverende redenen niet uit te zenden. Indien telefoonverbindingen wegvallen, enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen.

4. PRIJS
4.1 Met de Actie kan een Prijs worden gewonnen. De Prijs is het woord dat weggepiept is. De Prijzen verschillen dus per opgave.

4.2 De Prijzen verschillen in waarde en hebben een waarde tussen de 100,- en 750,- euro. De uitreiking van de Prijs geschiedt per bankrekening.

4.2 In totaal worden er 6 Prijzen weggegeven.

4.3
Elke Prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de Prijs.

4.4 Qmusic neemt de over de Prijzen eventuele verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.


5. (Persoons)gegevens & Publiciteit.
5.1 De door een Deelnemer verstrekte (persoons-)gegevens worden door Qmusic en Fruitmasters alleen gebruikt ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de Deelnemer te kunnen informeren over de Actie en over een eventueel gewonnen Prijs.

5.2 Aan de Actie kunnen publicitaire activiteiten zijn verbonden. Het is gewenst dat de winnaar van de prijs medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot de Actie. Vanzelfsprekend zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar. Deelnemers die niet in publicitaire activiteiten wensen te participeren, dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op het moment dat hij/zij weet dat ze winnaar is geworden. De winnaars die hun medewerking verlenen aan publicitaire activiteiten hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.

6. Overig
6.1 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit genomen worden door Qmusic..

6.2 Qmusic en Fruitmasters behouden zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op de schorten of te beëindigen.

6.3 Qmusic en Fruitmasters en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.

6.4 Qmusic en Fruitmasters zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen waaronder, maar niet beperkt tot tijdelijke problemen met uw internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht.

6.5 Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

6.6 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

6.7 In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Qmusic.

6.8 Eventuele vragen of klachten over de Actie kunnen per e-mail ingediend worden aan actie@Qmusic.nl .