Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotieactie 'Qmusic Presents: Martin Garrix for War Child' (hierna "Actie").

1. Algemeen

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D (hierna "Qmusic") in samenwerking met Stichting War Child gevestigd en kantoorhoudende te (1098 LE) Amsterdam aan de Helmholtzstraat 61 G (hierna "War Child") .

1.2 De Actie wordt gehouden ter promotie van War Child en houdt het volgende in: een deelnemer die een donatie van EUR 6,- aan War Child heeft gedaan middels het mechanisme van deze Actie, maakt kans op 2 toegangskaarten voor een exclusief optreden van Martin Garrix in Paradiso Amsterdam inclusief een boottrip met Martin Garrix voorafgaand aan het optreden.

1.3 De Actie start op 15 februari 2017 en loopt tot en met 21 februari 2017 (hierna "Actieperiode"). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.

1.4 Qmusic en War Child zijn te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. Deelname

2.1 Elk natuurlijk persoon, van 18 jaar of ouder, is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.

2.2 Deelname is uitgesloten voor:

(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten, en;

(b) medewerkers van Qmusic en War Child, en;

(c) eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

2.3 Om deel te nemen aan de Actie dient een deelnemer een donatie van EUR 6,- aan War Child te voldoen op de website van War Child . Na donatie maakt deelnemer automatisch kans op een van de prijzen. De donatie van EUR 6,- komt volledig ten goede aan War Child waarmee War Child een oorlogskind kan helpen. Qmusic stelt het prijzenpakket ter beschikking voor deze Actie.

2.4 Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2.5 Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven, hebben Qmusic en War Child het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

2.6 In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie hebben Qmusic en War Child het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.

2.7 Elke deelnemer kan meerdere malen doneren en deelnemen aan de Actie, maar maakt kans op maximaal één prijs. De kosten voor deelname aan de Actie is verder gratis.

2.8 Qmusic en War Child zijn te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

3.Prijs

3.1 Met de Actie kan een prijs worden gewonnen. Deze prijs bestaat uit 2 toegangskaarten voor een exclusief optreden van Martin Garrix in Paradiso Amsterdam op dinsdag 21 februari 2017, inclusief een boottocht met Martin Garrix voorafgaand aan het optreden. In totaal zijn er 50 prijzen en daarmee worden er 50 x 2 kaarten weggegeven.

3.2 Aanwijzing van de winnaars geschiedt eenmalig van 15 t/m 21 februari 2017. Aanwijzing van de prijswinnaar(s) geschiedt door middel van een onpartijdig trekking. Een prijswinnaar wordt door de dj's in de uitzending gebeld.

3.3 De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

3.4 De prijzen kunnen niet in geld worden uitgekeerd. Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.

3.5 Qmusic neemt de over de prijzen eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

4. (Persoons)gegevens & publiciteit

4.1 De door een deelnemer verstrekte (persoons-)gegevens worden door Qmusic en War Child alleen gebruikt ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de deelnemer te kunnen informeren over de Actie en over een eventueel gewonnen prijs.

4.2 Aan de Actie kunnen publicitaire activiteiten zijn verbonden. Het is gewenst dat de winnaar van de prijs medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot de Actie. Vanzelfsprekend zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar. Deelnemers die niet in publicitaire activiteiten wensen te participeren, dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op het moment dat hij/zij weet dat ze winnaar is geworden. De winnaars die hun medewerking verlenen aan publicitaire activiteiten hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.

5.Overig

5.1 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Qmusic en/of War Child.

5.2 Qmusic en War Child behouden zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

5.3 Qmusic en War Child en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.

5.4 Qmusic en War Child zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen waaronder, maar niet beperkt tot tijdelijke problemen met uw internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht.

5.5 Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

5.6 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

5.7 Eventuele vragen of klachten over de Actie kunnen per e-mail ingediend worden aan acties@Qmusic.nl.