ARTIKEL 1 ALGEMEEN

Het Evenement ‘Qmusic Top 40 Awards’ (hierna: het “Evenement”) wordt georganiseerd door Qmusic Nederland, onderdeel van DPG Media B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  (hierna: “Qmusic”).

Door het bezoeken van het Evenement verklaren bezoekers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met de regels en algemene voorwaarden.

Bezoeker: de persoon die een toegangsbewijs heeft gekocht bij een Qmusic verkooppunt en/of in bezit heeft voor een door Qmusic georganiseerd evenement en hiermee het recht heeft op toegang tot dit evenement;

Overeenkomst: de tussen Qmusic en Bezoeker tot stand gekomen overeenkomst;

Toegangsbewijs: een door Qmusic verstrekt document en/of barcode, dat toegang geeft tot het Evenement;

Locatie: de plaats waar het Evenement wordt gehouden, inclusief alle terreinen, toegangswegen, ruimten en velden eromheen;

Publiek: alle bij het Evenement aanwezige toeschouwers, toehoorder en/of aanwezige derden.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten, waaronder alle geleverde diensten, handelingen, leveranties en werkzaamheden van Qmusic samenhangend met het Evenement.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de Overeenkomst voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van bezoeker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Qmusic hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Qmusic zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. Een door Qmusic uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijking heeft slechts betrekking op de overeenkomst waarvoor Qmusic de afwijking heeft aanvaard.

2.5 Qmusic behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST EN INHOUD

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat bezoeker een Toegangsbewijs voor het evenement bestelt, of op een andere manier aan een toegangsbewijs komt

3.2 Het Toegangsbewijs geeft toegang tot het Evenement aan één persoon. Het Toegangsbewijs is persoonlijk en geeft alleen toegang aan diegene die het Toegangsbewijs voor de eerste keer toont bij de entree van het Evenement.

3.3 Dit evenement hanteert geen minimumleeftijd.

3.4 Qmusic is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal,  beschadiging en misbruik van de Bezoeker, vanaf het moment dat toegangsbewijs is verstrekt.

3.5 Qmusic garandeert alleen de geldigheid van een Toegangsbewijs, indien deze is gekocht bij een officieel door Qmusic erkend verkoopadres. De bewijslast hieromtrent rust op Bezoeker.

3.6 Het is niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Qmusic, het toegangsbewijs (door) te verkopen aan derden.

3.7 Indien Qmusic gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Bezoeker niet de oorspronkelijke koper van het Toegangsbewijs is en/of het Toegangsbewijs is (door)verkocht en/of het Toegangsbewijs is vervalst, dan behoudt Qmusic het recht voor om de betreffende Bezoeker de toegang tot het Evenement te ontzeggen zonder gehouden te zijn de entreeprijs terug te betalen aan Bezoeker.

3.8 Qmusic behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal - al dan niet - per persoon te reserveren Toegangsbewijzen.

3.9 Aanvangstijden, zoals genoemd op het Toegangsbewijs, zijn onder voorbehoud.

ARTIKEL 4 VERPLICHTINGEN BEZOEKER

4.1 Bezoeker is verplicht om zich te houden aan alle veiligheidsregels die gelden op Locatie en alle instructies op te volgen van het aanwezige personeel, de beveiliging, hulpdiensten en andere bevoegden.

4.2 Bezoeker is verplicht om mee te werken aan veiligheidsfouillering.

4.3 Bezoeker is verplicht het Toegangsbewijs te tonen bij de entree van het Evenement op verzoek van Qmusic en/ of personeel van de Locatie.

4.4 Bezoeker is verplicht om een geldig ID bewijs mee te hebben en deze te tonen indien gevraagd. Dit evenement hanteert geen minimumleeftijd.

4.5 Het is Bezoeker niet toegestaan om professionele opnameapparatuur mee te nemen naar het Evenement. Indien Bezoeker dit wel doet, dan heeft Qmusic het recht om deze apparatuur voor de duur van het Evenement in beslag te nemen en reeds gemaakte opnames te wissen.

4.6 Het is Bezoeker niet toegestaan om (huis)dieren, glaswerk, plastic, blik, vuurwerk, eigen eten of drinken, alcohol, drugs, wapens, selfiesticks, spandoeken en andere gevaarlijke objecten mee te nemen naar het Evenement.

4.7 Het is Bezoeker niet toegestaan binnen te roken.

4.8 Het is Bezoeker niet toegestaan fysiek of verbaal geweld te gebruiken, evenals discriminerend of intimiderend gedrag, ongewenste intimiteiten en/of ander aanstootgevend gedrag. Vertoon hiervan door Bezoeker wordt opgevolgd met uitzetting van het Evenement.

4.9 Het is niet toegestaan het Evenement tussentijds te verlaten en daarna terug te komen. Indien Bezoeker tijdens het Evenement verlaat, dan vervalt daarmee de geldigheid van het Toegangsbewijs.

ARTIKEL 5 RECHTEN QMUSIC

5.1 Qmusic behoudt zich voor en tijdens het Evenement het recht voor om Bezoeker de toegang tot het Evenement te ontzeggen en/of Bezoeker van het Evenement te verwijderen, indien Qmusic dit redelijkerwijs nodig acht voor de handhaving van de veiligheid en de openbare orde.

5.2 Door het Evenement te bezoeken, geeft de Bezoeker Qmusic toestemming om beeld- en geluidopnames te maken waarin het portret van Bezoeker kan zijn vastgelegd. Qmusic heeft het recht deze beelden in de ruimste zin van het woord te openbaren, te verspreiden en te verveelvoudigen. Bezoeker maakt hierbij geen aanspraak op enige vergoeding. 

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

6.1 Het bijwonen van het Evenement en/of het betreden van de Locatie is op eigen risico van Bezoeker. Qmusic is niet aansprakelijk voor gehoorschade of ander lichamelijk letsel en/of schade aan goederen, tenzij de schade het directe gevolg is van een aan Qmusic toerekenbare nalatigheid.

6.2 Indien Bezoeker Qmusic aansprakelijk wil stellen voor eventuele schade dient dit binnen 48 uur na het Evenement schriftelijk te worden aangedragen bij Qmusic.    

6.3 Qmusic is niet aansprakelijk voor kaarten die verkregen zijn door niet-officiële Qmusic kanalen welke Toegang kunnen weigeren.

6.4 Qmusic zal ernaar streven dat het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Qmusic is niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor schade die hieruit mocht voortvloeien voor Bezoeker.

ARTIKEL 7 OVERMACHT

7.1 In geval van overmacht zal Qmusic het recht hebben om het Evenement te verplaatsen of te annuleren.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Qmusic onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van Qmusic jegens Bezoeker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Qmusic kan worden verlangd, zoals maar niet beperkt tot: niet toerekenbare tekortkoming van Qmusic of van personen waarvan Qmusic bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, zoals hulppersonen en opdrachtnemers van Qmusic, werkstaking, werkuitsluiting, ziekte (Covid 19), in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, machinebreuk, verkeersstoringen, energiestoringen, bezorgingproblemen, gewijzigde regelgeving, maatregelen van overheidswege, terrorisme(- dreiging), overlijden van een lid van het Koningshuis, niet-nakoming van de verplichtingen door leveranciers van Qmusic, storingen in de productie, extreme weersomstandigheden, vorst, natuurrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, storingen in de geregelde aanvoer van door Leveranciers of derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen en/of arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval van de Artiest op de dag van het optreden en/of het evenement; overlijden van een familielid van de Artiest; het tijdelijk of definitief uiteenvallen van (de groep van) de Artiest; de omstandigheden waardoor de Artiest niet tijdig de plaats van het optreden kan bereiken (bijvoorbeeld in geval van extreme weersomstandigheden, een verkeersongeval of verkeersopstopping) en/of waardoor het Evenement niet op verantwoorde wijze doorgang kan vinden.

7.3  Indien Qmusic het Evenement in geval van overmacht annuleert, dan is Qmusic gehouden om aan Bezoeker die kaarten heeft gekocht de entreeprijs terug te betalen die is vermeld op het Toegangsbewijs. Servicekosten zijn niet inbegrepen bij de restitutie en zullen niet worden vergoed. Bezoeker kan in dit geval geen aanspraak maken op vervangende toegang tot een ander evenement. Wanneer Bezoeker de kaarten heeft gewonnen in een radio-uitzending, zal de Bezoeker geen entreeprijs ontvangen.

7.3 Indien Qmusic het Evenement in geval van overmacht verplaatst naar een andere datum, dan is het Toegangsbewijs geldig voor die nieuwe datum. Indien Bezoeker op de nieuwe datum verhinderd is, dan heeft Bezoeker het recht om de restitutie van de entreeprijs te verzoeken. Qmusic is in dat geval gehouden om aan Bezoeker de entreeprijs terug te betalen die is vermeld op het Toegangsbewijs, tenzij de kaarten gewonnen zijn in een radio-uitzending. Officiële aankondiging vindt plaats via e-mail en/ of telefoon.

ARTIKEL 8 PERSOONSGEGEVENS

8.1 Indien Qmusic persoonsgegevens verwerkt van Bezoekers zal Qmusic dit doen in overeenstemming met de geldende regelgeving op het gebied van privacy.

ARTIKEL 9 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

9.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en alle geschillen die voortvloeien en/of verband houden met de Overeenkomst, zullen bij uitsluiting van ieder ander forum worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.