Qmusic voert bovengenoemde actie vanaf maandag 18 januari 2021. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. 

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie is een Promotioneel kansspel. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van de middagshow. De voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt van maandag t/m donderdag vanaf maandag 18 januari 2021. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

 2. WIE KAN ER DEELNEMEN

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • in de laatste drie (3) maanden geen prijs heeft gewonnen heeft bij Qmusic door deelname aan de één door haar georganiseerde spellen. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en ten tweede om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs;
  • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is;
  • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.

De wedstrijd staat niet open voor:

  • personeelsleden en medewerkers van Qmusic;
  • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
  • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Vanaf 18 januari 2021 maakt Domien in de uitzending elke middag een provincie bekend. Luisteraars die in de gekozen provincie werkzaam zijn  kunnen bellen naar Qmusic via 0909 - 9596.

Kom je in de uitzending rond 16:45, dan maak je kans op het verdubbelen van je salaris.  Daarvoor moet je 10 quizvragen correct beantwoorden binnen 1 minuut. Je mag maximaal 2x passen voor een vraag. Die vraag krijg je dan aan het eind opnieuw als er nog tijd over is. Geeft de deelnemer een fout antwoord, dan stopt automatisch de quiz en wordt zijn/haar bruto maandsalaris niet verdubbeld. Als troostprijs krijgt hij/zij nog wel €10,- per goed gegeven antwoord. Een deelnemer kan dus maximaal 90 euro aan troostprijs krijgen. 

Ingeval een deelnemer zijn/haar volledige bruto maandsalaris gewonnen heeft, zal Qmusic mogelijk per mail geldige documenten opvragen waaruit blijkt dat het opgegeven bruto maandsalaris overeenkomt met het werkelijke bruto maandsalaris. Geldige documenten waaruit het bruto maandsalaris op te maken valt zijn: meest recente salarisstrook (bij dienstverband); meest recente betaalspecificatie van het UWV (bij uitkering); meest recente bijstandsuitkering specificatie (bij bijstand); bewijzen zoals facturen, bankafschriften en aangifte inkomstenbelasting van het gemiddelde bruto maandsalaris van de afgelopen 12 maanden (voor zelfstandigen en ondernemers). 

In het geval het bruto maandsalaris lager blijkt te zijn dan opgegeven, zal Qmusic het uit te keren bedrag corrigeren naar het werkelijke bruto maandsalaris dat blijkt uit de geldige documenten. Indien het bruto maandsalaris hoger blijkt te zijn dan opgegeven, zal Qmusic het uit te keren bedrag niet corrigeren. Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. 

Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief.

4. DEELNEMEN 

Deelnemen aan deze actie kan door te bellen met de studio. De tijdsperiode om deel te nemen is vanaf 18 januari 2021 dagelijks rond 16:35 uur (enkele minuten). Aanmelding kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden. Let erop dat jouw opgegeven salaris en provinciebij het winnen van de hoofdprijs zal moeten worden geverifieerd voordat de prijs door Qmusic kan worden weggegeven.

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

Deelname voor de actie 'Verdubbel je salaris' gaat telefonisch. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. Deelnemers dienen te bellen met de Q-studio (€ 0,45 pm).

6. DE PRIJS 

Als een kandidaat de 10 quizvragen binnen 1 minuut goed weet te beantwoorden, betaalt Qmusic een bedrag ter hoogte van het bruto maandsalaris. Het bruto maandsalaris van de kandidaat wordt als het ware verdubbeld. Geeft de kandidaat een fout antwoord, dan stopt automatisch de quiz en wordt zijn/haar bruto maandsalaris niet verdubbeld. Als troostprijs krijgt hij/zij nog wel €10,- per goed gegeven antwoord. Een kandidaat kan dus maximaal 90 euro aan troostprijs krijgen.

Qmusic zal aan de hand van de verkregen documenten van de prijswinnaar naar eigen inzicht bepalen wat zij verstaat onder het bruto maandsalaris en zal deze op basis daarvan naar beneden corrigeren, mocht het bedrag afwijkend zijn dan het bedrag dat de prijswinnaar in eerste instantie heeft doorgegeven. Indien het bruto maandsalaris hoger blijkt te zijn dan opgegeven, zal Qmusic het uit te keren bedrag niet corrigeren. Het maximale bruto maandsalaris dat Qmusic uitkeert is €7.500,-. Prijswinnaars die een hoger bruto maandsalaris hebben, zullen dus in geen enkel geval meer uitgekeerd krijgen dan het maximale gestelde bruto maandsalaris.

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

  • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
  • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
  • De winnaar dient zijn/haar bankgegevens op te geven, zodat Qmusic het bedrag kan overmaken;
  • Het bedrag wordt, na ontvangst van de opgevraagde documenten, binnen 30 werkdagen op de rekening van de prijswinnaar gestort.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN PORTRETRECHTEN

De Deelnemer verleent bij voorbaat onvoorwaardelijk toestemming aan Qmusic tot het gebruik van zijn naam en het de deelnemer betreffende beeld- en/of geluidsmateriaal, al dan niet in ingekorte of bewerkte vorm, ten behoeve van de productie, uitzending en promotiedoeleinden van de actie, ongeacht het medium, de duur en de frequentie. Hieronder valt ook het (her)gebruik van het beeld- en/of geluidsmateriaal in (reclame) uitingen van of vanwege de Actie. De Deelnemer ziet af van alle aanspraken die, wegens het gebruik waarover krachtens de actievoorwaarden toestemming wordt verleend, jegens Qmusic en de haar verbonden (rechts)personen geldend zouden kunnen worden gemaakt. 

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 6 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en ten tweede om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement.

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. De persoonlijke gegevens van de prijswinnaars worden zeven (7) jaar bewaard in verband met de fiscale wetgeving. De persoonlijke gegevens van de niet-prijswinnaars worden één (1) jaar bewaard. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) De prijs is niet overdraagbaar.  

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal de kansspelbelasting inhouden op het gewonnen bedrag en rechtstreekse afdragen aan de Belastingdienst.

7) Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen - met toestemming van Nationale Vacaturebank - zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.  

8) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland B.V.  T.a.v. Programma-afdeling  DE KAUWGOMBALLENFABRIEK  PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D  1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl  KvK 32039594  BTW NL 0079.09.305.B.01