Deze voorwaarden zijn van toepassing op de promotieactie 'Jouw bioscoopticket van Vue is goud waard bij Q' (hierna: "Actie"). De algemene voorwaarden van Qmusic en deze specifieke actievoorwaarden zijn van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.


1. ALGEMEEN

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D (hierna te noemen "Qmusic"). In samenwerking met Vue Cinemas B.V. gevestigd aan de Danzigerkade 2d (1013 AP) te Amsterdam (hierna: "Vue").

1.2 De Actie is een Prijsvraag. De prijsvraag wordt georganiseerd ter promotie van 'Jouw bioscoopticket van Vue is goud waard bij Q'. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic.

1.3 De Actie loopt van 16 januari 2020 t/m 26 september 2021 (hierna: "Actieperiode').

1.4 Qmusic en Vue zijn te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.


2. DEELNAME

2.1 Deelname is enkel mogelijk van 16 januari t/m 31 maart 2020 en van 29 augustus t/m 26 september 2021.

2.2 Elk natuurlijk persoon, van 18 jaar of ouder, is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.

2.3 Deelname is uitgesloten voor:

(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten, en;

(b) medewerkers van Qmusic en Vue, en hun gezinsleden en hun familieleden tot en met de tweede graad;

(c) eenieder die op enigerlei wijzen direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie;

(d) personen die in de afgelopen 3 maanden iets gewonnen hebben op Qmusic.

2.4 Door deel te nemen aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2.5 Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoon-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven, hebben Qmusic en Vue het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vallen.

2.6 In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie hebben Qmusic en Vue het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.

2.7 Eventuele kosten voor Deelname aan de Actie zijn voor rekening van de deelnemer.

2.8 Qmusic en Vue zijn te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.


3. ACTIEMECHANISME

3.1 Deelnemers doen mee aan de Actie door zichzelf op te geven via de Qmusic website of app door middel van het uploaden van hun bioscoopticket van een Nederlandse vestiging van Vue Cinemas.

3.2 Gedurende de Actieperiode wordt er tweewekelijks een Deelnemer uit alle inzendingen geselecteerd. Uit alle deelnemers wordt aan het eind van de Actieperiode 1 winnaar getrokken die de hoofdprijs wint. Aanwijzing van de Deelnemer geschiedt door middel van een onpartijdig trekking. 

3.3 De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.


4. PRIJS

4.1 Met de Actie kan een prijs worden gewonnen. Er is één hoofdprijs die aan het eind van de actie toegewezen wordt aan alle deelnemers gedurende de actieperiode. Daarnaast zijn er tweewekelijks Vue & Qmusic-prijzen die vermeld staan op de actiepagina.

4.2 Als hoofdprijs wordt er in totaal 1 volledig verzorgde reis voor 2 personen naar Londen weggegeven inclusief overnachting en diverse activiteiten gerelateerd aan James Bond. Tot de hoofdprijs behoren de volgende activiteiten:

  • Overnachting in één van de meest luxe hotels in Londen (het voormalig hoofdkantoor van de British Secret Service);
  • Een luxe privé boottocht over de rivier de Theems langs o.a. the Houses of Parliament en het gebouw van de MI6;
  • Rijden in James Bond favoriete auto: een Aston Martin;
  • Bezoek aan de DUKES bar, de plek waar Bond-schrijver Ian Fleming regelmatig kwam;
  • 500 euro zakgeld om te besteden tijdens de trip.

4.3 De prijzen kunnen niet in geld worden uitgekeerd. Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.

4.4 Qmusic en Vue behouden zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

4.5 Qmusic en Vue nemen de over de prijzen eventuele verschuldigde kansspelbelasting voor hun rekening.


5. (PERSOONS)GEGEVENS & PUBLICITEIT

5.1 De door een Deelnemer verstrekte (persoons-)gegevens worden door Qmusic alleen gebruikt ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de Deelnemer te kunnen informeren over de Actie en over een eventueel gewonnen Prijs.

5.2 Aan de Actie kunnen publicitaire activiteiten zijn verbonden. Het is gewenst dat de winnaar van de prijs medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot de Actie. Vanzelfsprekend zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar. Deelnemers die niet in publicitaire activiteiten wensen te participeren, dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op het moment dat hij/zij weet dat ze winnaar is geworden. De winnaars die hun medewerking verlenen aan publicitaire activiteiten hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.

5.3 De winnaars worden bekendgemaakt op Qmusic.nl en de social media kanalen van Qmusic en Vue Cinemas.

6. OVERIG

6.1 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit genomen worden door Qmusic en/of Vue.

6.2 Qmusic en Vue behouden zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op de schorten of te beëindigen.

6.3 Qmusic en Vue en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.

6.4 Qmusic en Vue zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen waaronder, maar niet beperkt tot tijdelijke problemen met uw internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht.

6.5 Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

6.6 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

6.7 In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Qmusic.

6.8 Eventuele vragen of klachten over de Actie kunnen per e-mail ingediend worden aan actie@Qmusic.nl .