Actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie 'win je eigen merchandise' (hierna: 'Actie'). De algemene voorwaarden van Qmusic en deze specifieke actievoorwaarden zijn van toepassing op deze actie. Waarbij deze laatste leidend is. 

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V., gevestigd aan de Paul van Vlissingenstraat 10D Hierna te noemen "Qmusic". In samenwerking met Reclameland, gevestigd aan de Madepolderweg 7a (9608 PX) te Westerbroek (hierna: "Reclameland"). De voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde actie die wordt georganiseerd ter promotie van merchandise producten van Reclameland. De voorwaarden zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. 

1.2 De Actie loopt vanaf 18 september 2017 tot en met 24 september 2017 (hierna: "Actieperiode'). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. Op 25 september zal er een winnaar bekend worden gemaakt.

1.4 Qmusic en Reclameland zijn te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. DEELNAME

2.1 Deelname is mogelijk van 18 september 2017 tot en met 24 september 2017.

2.2 Elk natuurlijk persoon, van 18 jaar of ouder, is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.

2.3 Deelname is uitgesloten voor:

(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten, en;

(b) medewerkers van Qmusic en Reclameland, en hun gezinsleden en hun familieleden tot en met de tweede graad;

(c) eenieder die op enigerlei wijzen direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie;

(d) personen die in de afgelopen 3 maanden iets gewonnen hebben op Qmusic.

2.4 Door deel te nemen aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2.5 Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoon-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven, hebben Qmusic en Reclameland het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

2.6 In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie hebben Qmusic en Reclameland het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.

2.7 Elke deelnemer mag maximaal één keer inschrijven in de Actieperiode.

2.8 Qmusic en Reclameland zijn te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

3. ACTIEMECHANISME

3.1 Deelnemers doen mee aan de Actie door zichzelf op te geven via de actiepagina van Qmusic. Het is verplicht alle invulvelden in de pagina in te vullen. 

3.2 De Actieperiode staat een week live. Gedurende deze week kunnen mensen zich opgeven. Op maandag 25 september wordt op basis van motivatie en inzending de winnaar bepaald. 

3.3 De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

3.4 Kosten voor deelname is gratis.

4. PRIJS

4.1 Met de Actie kan een prijs worden gewonnen. Deze prijs bestaat uit een merchandisepakket ter waarde van € 1.000,-. De winnaar zou hier bijvoorbeeld flyers, folders, bierviltjes, stickers, posters, T-shirts, rollup banners of spandoeken van kunnen kopen. Dit drukwerk wordt geproduceerd door Reclameland. Het drukwerktegoed dient op 25 september 2018 verzilverd te zijn.  

4.2 In totaal wordt drukwerktegoed weggegeven met een waarde van € 1.000,-.

4.3 Over de trekking, winnaar of prijs wordt niet met (andere) Deelnemers en/of derden door Reclameland gecorrespondeerd.

4.4 Over de datum en plaats van de uitreiking zal met de prijswinnaar persoonlijk afspraken gemaakt worden.

4.5 De prijs kan niet in geld worden uitgekeerd. Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.

4.6 Reclameland neemt de over de prijzen eventuele verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

4.7 De winnaar is verantwoordelijk voor het aanleveren van drukklare bestanden. De ontwerpbestanden dienen aan de juiste specificaties te voldoen.

5. (PERSOONS)GEGEVENS & PUBLICITEIT

5.1 Eventuele verzamelde persoonsgegevens, zijnde de namen van de deelnemers, contactgegevens en persoonlijke verhalen kunnen worden gebruikt door Qmusic en Reclameland. Ze worden verder niet verstrekt aan andere deelnemers, partners of derden, en zullen worden verwerkt conform de bepalingen in de WBP. 

5.2 Aan de Actie kunnen publicitaire activiteiten zijn verbonden. Het materiaal dat tijdens de Actie wordt ingezonden en gemaakt door de Deelnemers mogen door Qmusic en Reclameland worden gebruikt voor publicitaire en redactionele doeleinden. 

5.3 Met de deelname aan de Actie geeft Deelnemer toestemming voor het gebruik van bovengenoemd materiaal van de winnaar, ook in geval minderjarige personen zichtbaar/hoorbaar zijn tijdens de prijsuitreiking en/of de winnaar zullen vergezellen gedurende de gewonnen Prijs (de overhandiging drukwerktegoed).

6. OVERIG

6.1 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit genomen worden door Qmusic en/of Reclameland.

6.2 Qmusic en Reclameland behouden zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op de schorten of te beëindigen.

6.3 Qmusic en Reclameland en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.

6.4 Qmusic en Reclameland zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen waaronder, maar niet beperkt tot tijdelijke problemen met uw internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht.

6.5 Op deze Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

6.6 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

6.7 In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Qmusic.

6.8 Eventuele vragen of klachten over de Actie kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV.  T.a.v. Programma afdeling  DE KAUWGOMBALLENFABRIEK  PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D  1096 BK AMSTERDAM  E-mail: acties@Qmusic.nl  KvK 32039594  BTW NL 0079.09.305.B.01

Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen.