ALGEMENE VOORWAARDEN QMUSIC NEDERLAND

1.        DEFINITIES

1.1      De in deze algemene voorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis (in enkelvoud en meervoud):

(a)      “Adverteerder”: de natuurlijke of rechtspersoon die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een Mediabureau, een overeenkomst sluit met QNL.

(b)      “Advertentiecontract”: een contract waarbij de opdrachtgever door middel van het plaatsen van één of meerdere advertentieorder met ingang van de overeengekomen duur de verplichting aangaat met een minimum bedrag te besteden en daartegenover recht heeft op de advertentieruimte tegen het overeengekomen tarief.

(c)       “Advertentieorder”: een opdracht tot plaatsing of uitzenden van radiocommercials.

(d)      “Contractprijs”: het ‘netto budget’ zoals vermeld in de overeenkomst.

(e)      “Mediabureau”: de natuurlijke of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig voor haar opdrachtgevers, hetzij op naam van haar opdrachtgever, hetzij eigen naam overeenkomsten aangaat met QNL.

(f)       “Opdrachtgever”: degene die voor zichzelf of op last van een of meer adverteerders met QNL een overeenkomst sluit tot het uitzenden van een of meer radiocommercials voor een bepaald product resp. een bepaalde dienst.

(g)      “Overeenkomst”: een advertentieorder of een advertentiecontract, inclusief deze algemene voorwaarden.

(h)      “Radiocommercial”: elk geluid dragend reclamemateriaal, dat bestemd is of bestemd geweest is voor uitzending door QNL.

(i)        “Stichting Reclame Code”: De Stichting Reclame Code gevestigd en kantoorhoudende te (1081 AB) Amsterdam aan de Buitenveldertselaan 106.

(j)       “Tarieven”: de door QNL gehanteerde tarieven voor de uitzending van Radiocommercial en/of andere uitingen, zoals vastgesteld en gepubliceerd door QNL op www.qmusic.nl.

(k)      “Uitzenden”: het verspreiden van onderdelen van een radioprogramma, bestaande uit reclameboodschappen, als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel R van de Mediawet.

(l)       “Uitzendinstructie”: een document of e-mail waarop opdrachtgever aangeeft welke radiocommercials QNL op de overeengekomen zendtijd(en) dient uit te zenden.

(m)     “Uitzendprijs”: contractprijs, verminderd met eventuele korting voor bemiddelend reclamebureau of mediabureau.

(n)      “QNL”: Qmusic Nederland, onderdeel van DPG Media B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D.

2.        DE OVEREENKOMST

2.1      QNL zendt tegen betaling van de Uitzendprijs, in opdracht van Opdrachtgevers, Radiocommercials uit in overeenstemming met de tussen QNL en de Opdrachtgevers gesloten Overeenkomsten voor bepaalde, met name in die Overeenkomsten genoemde, producten en diensten. Indien het product of de dienst, welke in de krachtens de Overeenkomst uit te zenden Radiocommercials wordt aangeprezen, onder een bepaald merk in de handel wordt gebracht, respectievelijk onder een bepaalde naam wordt verricht, dient ook dat merk of die naam met name in de Overeenkomst te worden vermeld. De voor uitzending verschuldigde Uitzendprijs wordt berekend aan de hand van door QNL vastgestelde en gepubliceerde tarieven.

2.2      Overeenkomsten komen tot stand (i) door ondertekening van de Overeenkomst door of namens Adverteerder, (ii) door verzending van een opdrachtbevestiging door QNL dan wel (iii) door de feitelijke uitvoering door QNL van een opdracht van Adverteerder.

2.3      Deze algemene voorwaarden maken steeds deel uit van Overeenkomsten tussen QNL en de Opdrachtgever. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.  Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever of een derde zijn niet van toepassing, en de toepasselijkheid daarvan wordt door QNL uitdrukkelijk van de hand gewezen. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4      Door het sluiten van een Overeenkomst met QNL en/of door het uitzenden van Radiocommercials door QNL in opdracht van de Opdrachtgever aanvaardt de Opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

2.5      De Opdrachtgever en/of de Adverteerder kunnen (kan) zich tegenover QNL slechts op Overeenkomsten en op wijzigingen of nevenafspraken daarvan beroepen, indien deze schriftelijk zijn aangegaan of schriftelijk door QNL zijn bevestigd.

2.6      QNL zal geen aanvragen voor zendtijd en of Radiocommercials accepteren voor tabaksproducten.

2.7      QNL zal op van overheidswege vastgestelde nationale rouwdagen geen Radiocommercials uitzenden.

3.        OPDRACHTGEVER EN ADVERTEERDER

3.1      De Opdrachtgever die op last van één of meer Adverteerders een Overeenkomst, als bedoeld als in artikel 2 wenst te sluiten, dient op verzoek van QNL op deugdelijke wijze, zulks ter beoordeling van QNL, aan te tonen, dat hij daartoe door zijn opdrachtgever(s) is gemachtigd.

3.2      QNL aanvaardt slechts overeenkomsten, gesloten met een Opdrachtgever, die daarbij voor anderen optreedt, indien de Opdrachtgever de adverteerder(s) die hem daartoe last gaf (respectievelijk gaven) met name noemt en die adverteerder(s) partij wordt (respectievelijk worden) in de met QNL te sluiten overeenkomst (en).

3.3      Van overeenkomsten welke tussen QNL en die opdrachtgevende Adverteerder(s) tot stand zijn gekomen, overeenkomstig het in dit artikel bepaalde, maken de algemene voorwaarden steeds deel uit.

3.4      De Opdrachtgever is tegenover QNL hoofdelijk voor het geheel mede aansprakelijk met de Adverteerder (s) op wiens (wier) last hij handelde, tot nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.5      Indien de Adverteerder(s) de volmacht tot het sluiten van overeenkomsten met QNL ontkent (respectievelijk ontkennen) of de Opdrachtgever om enige andere reden tot het sluiten daarvan niet bevoegd was, wordt de Opdrachtgever geacht op eigen naam en voor eigen rekening te hebben gehandeld. QNL zal doorgaans de Opdrachtgever tot nakoming van uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen aanspreken.

4.        OFFERTES, PRIJZEN EN TRANSPARANTIE

4.1      Alle aanbiedingen en offertes van QNL, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en hebben een maximale geldigheidsuur van 15 werkdagen vanaf dagtekening, tenzij anders vermeld. Indien Opdrachtgever niet binnen genoemde termijn heeft bevestigd, vervalt de aanbieding/offerte.

4.2      Voor de diensten van QNL gelden de tarieven alsmede, voor zover van toepassing, de gepubliceerde of nader met QNL overeengekomen kortingen of bonussen.

4.3      QNL kan aan een Mediabureau vaste en variabele kortingen en bonussen verlenen, welke nader worden beschreven in contract(en) dat met of door bemiddeling van het betreffende Mediabureau is gesloten. Indien het mediabureau als lasthebber of bemiddelaar voor een Adverteerder optreedt, is het mediabureau gehouden om transparant te zijn naar de adverteerder over deze kortingen en bonussen.

5.        ADVERTEERDERS EN PRODUCTEN

5.1      Uitzending van Radiocommercials geschiedt uitsluitend ten behoeve van een met name genoemde Adverteerder of groep Adverteerders voor met name genoemde producten en of diensten.

5.2      QNL is bevoegd Radiocommercials waarin uitsluitend of mede reclame wordt gemaakt voor andere producten en of diensten dan in de Overeenkomst zijn bedoeld te weigeren en/of een toeslag te bereken van 10%.

5.3      Het is Opdrachtgever niet toegestaan zendtijd op QNL door te verkopen of anderszins beschikbaar te stellen aan ‘derden’.

6.        BETALING

6.1      Opdrachtgever draagt zorg voor betaling van het factuurbedrag aan QNL uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

6.2      QNL kan echter, wanneer zij dat wenselijk acht, vooruitbetaling of een zekerheid vragen.

6.3      Bij niet of niet-tijdige betaling dan wel bij niet of niet-tijdig stellen van zekerheid is QNL gerechtigd de (verdere) uitvoering van haar contractuele verplichtingen te doen vervallen en derhalve de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden of op te schorten.

6.4      Voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmee de in lid 1 genoemde uiterlijke datum van betaling wordt overschreden zal aan QNL een toeslag verschuldigd zijn, berekend als percentage van het desbetreffende te betalen bedrag. Dit percentage is gelijk aan de wettelijke rente op grond van artikel 6:119a BW.

7.        ANNULERING OVEREENKOMST

7.1      Wanneer Opdrachtgever het nog niet uitgevoerde deel van een overeenkomst annuleert, is hij aan QNL een vergoeding verschuldigd over het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

7.2      Deze vergoeding wordt als volgt berekend:

(a)   Bij annulering tot 5 werkdagen vóór de eerste te annuleren uitzending of eerder: 4% van de Uitzendprijs over het nog niet uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst, dan wel indien de Overeenkomst branded content betreft, 75% van de Uitzendprijs.

(b)   Bij annulering binnen 5 werkdagen vóór de eerste te annuleren uitzending: 100 % van de Uitzendprijs over het nog niet uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst.

7.3      Vergoedingen ingevolge dit artikel dienen binnen 30 dagen door opdrachtgever na factuurdatum te worden voldaan. QNL heeft het recht over de vrijgekomen zendtijd naar eigen inzicht te beschikken.

8.        WIJZIGING OPDRACHTGEVER

8.1      Rechten en verplichtingen uit overeenkomsten met QNL zijn niet overdraagbaar. Indien een Adverteerder, die voordien als Opdrachtgever optrad, de tussenkomst wenst van een ander, aan wie hij last geeft (een) Overeenkomst (en) met QNL te sluiten, of indien een Adverteerder de Opdrachtgever aan wie hij last gegeven had (een) Overeenkomst (en) met QNL te sluiten, door een andere Opdrachtgever wenst te vervangen, kan QNL toestemming verlenen, zonder daartoe op enigerlei wijze verplicht te zijn, de bestaande Overeenkomst te beëindigen nadat de nieuwe Opdrachtgever zich op last van de Adverteerder jegens QNL als Opdrachtgever – zoals gedefinieerd in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden – heeft gebonden.

8.2      De rechten en verplichtingen welke voor Adverteerder en nieuwe Opdrachtgever uit de nieuwe Overeenkomst voortvloeien, zullen gelijk zijn aan de rechten en verplichtingen welke uit de oude overeenkomst voor Adverteerder en voormalige Opdrachtgever voortvloeien.

8.3      QNL geeft haar toestemming tot vernieuwing van de Overeenkomst slechts op gezamenlijk verzoek van Adverteerder, voormalige en nieuwe Opdrachtgever.

8.4      Indien QNL het verzoek tot vernieuwing van de Overeenkomst inwilligt, zendt zij de nieuwe voorgestelde Opdrachtgever een nieuwe Overeenkomst toe.

8.5      De vernieuwing van de Overeenkomst verkrijgt eerst effect met ingang van de eerste uitzenddatum op de Overeenkomst die door QNL is toegezonden. Tot het tijdstip van in werking treden van de nieuwe Overeenkomst blijft de oude van kracht.

9.        TOELAATBAARHEID VAN RADIOCOMMERCIALS

9.1      Voor iedere Radiocommercial staat Opdrachtgever er voor in dat deze, onder meer wat betreft gesproken woord, muziek en ander geluid, niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of QNL. In het bijzonder garandeert Opdrachtgever dat iedere Radiocommercial (i) voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en algemeen binnen de bedrijfstak aanvaarde normen en gedragscodes waaronder in elk geval de door de Stichting Reclame Code uitgevaardigde Nederlandse Reclame Code, (ii) geen (seksueel) intimiderende, beledigende, discriminerende, hinderlijke of anderszins controversiële boodschappen bevat en niet anderszins in strijd is met goede zeden, smaak of openbare orde en (iii) niet anderszins onrechtmatig of schadelijk is jegens QNL of derden.

9.2      Opdrachtgever zal QNL volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van niet-naleving van het bepaalde in dit artikel door Opdrachtgever. Opdrachtgever zal QNL verder alle schade, boetes en kosten volledig vergoeden die QNL in verband daarmee ondervindt.

10.      RECHTEN VAN DERDEN

10.1    De Opdrachtgever staat er tegenover QNL voor in dat de Radiocommercial niets inhoudt dat een schending vormt van enig aan een ander toebehorend auteursrecht of ander (intellectueel eigendoms-)recht en dat hij bevoegd is de Radiocommercial te doen uitzenden.

10.2    Onverminderd het bepaalde in artikel 9 vrijwaart de Opdrachtgever QNL van alle aanspraken welke derden uit hoofde van hun toebehorende rechten op wat in de Radiocommercial is opgenomen en verwerkt, en voorts uit welken anderen hoofde ook, tegen QNL zouden kunnen doen gelden.

11.      AANLEVERING EN SPECIFICATIES RADIOCOMMERCIALS

11.1    Radiocommercials dienen uiterlijk drie (3) werkdagen vóór de eerste uitzenddatum bij QNL te zijn ingeleverd. In bijzondere gevallen – ter beoordeling van QNL – kan deze termijn worden verkort tot één (1) werkdag voor de eerste uitzenddatum.

11.2    Elke Radiocommercial dient vergezeld te zijn van de namen van de personen die de tekst uitspreken, evenals een ingevuld “begeleidingsformulier voor een radiocommercial” (BUMA/STEMRA).

11.3    Radiocommercials zullen verder moeten voldoen aan de door QNL vastgestelde Technische Specificaties Radioreclame. Zolang zij naar het oordeel van QNL daaraan niet voldoen, zullen zij voor uitzending worden afgewezen. De Technische Specificaties Radioreclame zijn:

(a)   Bij voorkeur dienen Radiocommercials elektronisch aangeleverd te worden via EAR (Elektronisch Aanleveren Radiocommercials) en wel lineair via de website www.ear.nu. Indien niet gewerkt wordt met EAR kunnen Radiocommercials tevens per e-mail worden verstuurd aan planning@qmusic.nl.

(b)   Radiocommercials dienen verder aan de volgende technische eisen te voldoen: Audioniveau -6 dB, Samplerate 44.1 of 48 KHz en WAV formaat (Bitrate lineair). MP3 bestanden voldoen niet aan de kwaliteitseisen van QNL. Ook kan QNL alleen audio in Windows formaten afspelen. Radiocommercials in AIFF of andere Apple extensies kunnen niet worden behandeld.

Deze Technische Specificaties Radioreclame kunnen te allen tijde door QNL aangepast worden.

12.      GOEDKEURING RADIOCOMMERCIALS DOOR KOAG/KAG

12.1    Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde dient Adverteerder voor Radiocommercials, betrekking hebbende op geneesmiddelen, geneeswijzen en alle producten, diensten en methoden, die door wijze van aanprijzing in de (para)medische, farmaceutische of tandheelkundige sfeer komen tevens de goedkeuring te verkrijgen van de Keuringsraad Openlijke Aanprijzingen Geneesmiddelen (KOAG), resp. de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG).

12.2    Ten aanzien van radiocommercials die onder de bevoegdheid vallen van KOAG/KAG is het ter beoordeling inzenden van scripts verplicht. Deze scripts dienen rechtstreeks ter beoordeling aan de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geregistreerde Geneesmiddelen (KOAG) resp. aan de Keuringsraad Aanprijzen Gezondheidsproducten (KAG) te worden voorgelegd met afschrift aan QNL. Het adres van KOAG/KAG is: Tourniairestraat 1, 1065 KK Amsterdam (www.koagkag.nl).

12.3    Onverminderd wat in dit artikel wordt bepaald, zal de beslissing over het voor uitzending aanvaarden, zoals in dit artikel omschreven, slechts genomen worden aan de hand van voltooide Radiocommercials.

13.      WEIGERING VAN RADIOCOMMERCIALS

13.1    QNL behoudt zich te allen tijde het recht voor om (uitzending van) Radiocommercials te weigeren, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding. De reden voor weigering kan bijvoorbeeld zijn dat een Radiocommercial niet voldoet aan de Technisch Specificaties Radioreclame, strijdig is met deze algemene voorwaarden of de in Nederland geldende wet- en regelgeving, of dat er sprake is van andere technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm van de opgegeven Radiocommercial.

13.2    In geval QNL (uitzending van) een Radiocommercial weigert, kan zij naar eigen keuze (i) Adverteerder in de gelegenheid stellen de Radiocommercial te wijzigen zodat deze alsnog voor QNL acceptabel is, (ii) Adverteerder in de gelegenheid stellen een alternatieve Radiocommercial van de overeengekomen lengte aan te leveren, of (iii) ten behoeve van de Adverteerder een andere Radiocommercial van de overeengekomen lengte uitzenden voor het (de) in de Overeenkomst vermelde product of dienst. Indien geen van de bovengenoemde keuzes naar het oordeel van QNL redelijkerwijs mogelijk is, is QNL gerechtigd over de vrijgekomen zendtijd naar eigen inzicht te beschikken.  

13.3    Opdrachtgever blijft te allen tijde gehouden de overeengekomen Uitzendprijs in zijn geheel te voldoen, ook in geval QNL (uitzending van) een Radiocommercial weigert en alternatieven aanbiedt in de zin van het voorgaande lid. Enkel in geval QNL (uitzending van) een Radiocommercial weigert en geen alternatieven aanbiedt in de zin van het voorgaande lid, is Opdrachtgever slechts gehouden 50% van de overeengekomen Uitzendprijs te voldoen. In dat geval wordt het jaarbudget van de Opdrachtgever naar rato verminderd, met behoud van de afgesproken condities.

14.      DE UITZENDINSTRUCTIE

14.1    De Uitzendinstructie dient uiterlijk drie (3) werkdagen vóór de eerste daarop vermelde uitzenddatum, door de Opdrachtgever volledig ingevuld bij QNL te zijn bezorgd.

15.      DE UITZENDING

15.1    QNL zal in overeenstemming met de Uitzendinstructie en met inachtneming van het in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden bepaalde de voor Uitzending overeengekomen Radiocommercial op de overeengekomen tijd uitzenden.

16.      KLACHTEN VAN OPDRACHTGEVER

16.1    Klachten over niet-uitzending, uitzending van een verkeerde radiocommercial of onvolkomen uitzending worden slechts in behandeling genomen, indien zij schriftelijk en gedocumenteerd binnen vijftien (15) werkdagen na de dag van uitzending c.q. niet uitzending door QNL zijn ontvangen. Een tegemoetkoming van de zijde van QNL zal het bedrag van de Uitzendprijs nimmer te boven gaan.

17.      BEPERKING VAN DE UITZENDINGEN

17.1    QNL is bevoegd, na tijdig bericht aan de Adverteerder, de uitzending van een bepaalde Radiocommercial te beperken, dan wel te beëindigen, zulks met name wanneer:

(a)   tegen verdere uitzendingen naar het oordeel van QNL gegronde bezwaren zijn gemaakt of protesten zijn gerezen, dan wel wanneer zodanige bezwaren of protesten bij verder uitzendingen te verwachten zijn, of;

(b)   Deze Radiocommercial naar het oordeel van QNL niet langer toelaatbaar is.

18.      AANSPRAKELIJKHEID

18.1    De aansprakelijkheid van QNL uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever onder de desbetreffende Overeenkomst heeft betaald aan QNL. QNL is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde omzet of winst en gemiste besparingen. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

18.2    De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van QNL.

19.      VERTROUWELIJKHEID

19.1    Adverteerder zal alle informatie die zij in het kader van voorstellen, offertes, opdrachten en/of overeenkomsten van QNL verkrijgt, op welke wijze dan ook, alsmede de overeenkomst zelf, zowel tijdens als na beëindiging van de opdracht c.q. overeenkomst strikt vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts ter beschikking stellen aan zijn medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien Adverteerder tot openbaarmaking krachtens de wet of een bindende uitspraak van de rechter verplicht is of indien de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid is.

20.      PRIVACY

20.1    Voor zover het door of namens Adverteerder en/of Opdrachtgever aangeleverde advertentiemateriaal persoonsgegevens bevat, dan geldt het volgende: (i) Adverteerder en/of Opdrachtgever handelt als verwerkings-verantwoordelijke en QNL als verwerker; (ii) Adverteerder en/of Opdrachtgever staat er voor in dat de  verwerking door QNL niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden; (iii) QNL zal de persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met de voorafgaande schriftelijke instructies van Adverteerder en/of Opdrachtgever of voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met Adverteerder en/of Opdrachtgever; met dien verstande dat QNL Adverteerder en/of Opdrachtgever zo spoedig mogelijk zal informeren (a) als een instructie van Adverteerder en/of Opdrachtgever een inbreuk oplevert op de van toepassing zijn de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens of (b) als QNL wettelijk tot een verwerking is verplicht; (iv) QNL zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren; (v) QNL zal geen sub-verwerker inschakelen en geen verwerking van persoonsgegevens laten plaatsvinden buiten de EU in landen zonder passend beschermingsniveau plaatsvinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Adverteerder en/of Opdrachtgever; (iv) QNL zal, op schriftelijk verzoek van Adverteerder en/of Opdrachtgever informatie overleggen waar uit blijkt dat QNL voldoet aan de in dit artikel opgesomde voorwaarden; (vii) QNL zal indien daartoe genoodzaakt, bijstand verlenen bij het afhandelen van een verzoek van betrokkenen door de Adverteerder en/of Opdrachtgever of bij gegevenseffectenbeoordelingen uitgevoerd door Adverteerder en/of Opdrachtgever, of bij een (voorafgaand) onderzoek uitgevoerd door een bevoegde toezichthouder; (viii) QNL zal Adverteerder en/of Opdrachtgever onverwijld maar in ieder geval binnen 48 uur (a) na de ontdekking van een datalek informeren over de datalek, de gevolgen ervan en de genomen herstelmaatregelen en (b) na kennisname van een onderzoek van een toezichthouder tenzij QNL tot geheimhouding is gehouden; (iv) QNL zal het aangeleverde advertentiemateriaal na afloop van een termijn van drie (3) maanden verwijderen.

21.      BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT

21.1    Op Overeenkomsten, alsook op offertes, deze algemene voorwaarden, Advertentieorders en Advertentiecontracten, tussen QNL en Opdrachtgever, Adverteerders en Mediabureaus is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

21.2    Geschillen, welke bij de uitvoering van overeenkomsten tussen QNL en de Opdrachtgever of diens opdrachtgever mochten rijzen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

22.      DIVERSEN

22.1    Adverteerder en/of Opdrachtgever staat ervoor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving (inclusief op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie), gedragscodes en andere vormen van zelfregulering, alsmede de eventueel nader door QNL te stellen regels, en dat hij het bepaalde in deze algemene voorwaarden volledig naleeft. Adverteerder en/of Opdrachtgever zal QNL volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden voortvloeiende uit de niet-naleving van het bepaalde in dit artikel. Adverteerder en/of Opdrachtgever zal tevens alle schade, boetes en kosten volledig vergoeden die QNL in verband daarmee ondervindt.

22.2    Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door QNL aangepast worden. QNL adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken op http://www.qmusic.nl. 

***