Q-music Nederland B.V. (hierna: “Qmusic”) voert bovengenoemde actie iedere vrijdag ingaande vanaf vrijdag 3 juni 2022. Op deze wedstrijd zijn de algemene actievoorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. 

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D. Hierna te noemen Qmusic, in samenwerking met Autotaalglas, gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg aan de  Ellen Pankhurststraat 13 (hierna “Autotaalglas”). Autotaalglas is partner van de Top 40.

De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Veiligheid & Justitie.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt iedere vrijdag, met uitzondering van de vrijdagen dat er geen Top 40 uitgezonden wordt. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

 2. WIE KAN ER DEELNEMEN

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

·       in de laatste drie (3) maanden geen prijs heeft gewonnen heeft bij Qmusic door deelname aan de één door haar georganiseerde spellen. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en ten tweede om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs;

·       bij de start van de actie minimaal 18 jaar is;

·       en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.

De wedstrijd staat niet open voor:

·       personeelsleden en medewerkers van Qmusic;

·       Personeelsleden en medewerkers van Autotaalglas;

·       hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;

·       elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Iedere vrijdag hoor je tijdens de Top 40 de Top 40 Rebus. Een speciale, muzikale rebus. Je hoort iedere keer een klein deel van een liedje waaruit jij één of meerdere letters haalt die onderdeel zijn van de oplossing. Weet jij het antwoord van de Top 40 Rebus? Stuur dan jouw antwoord in de Qmusic app. Indien jij op zender wordt gehaald als de winnaar van de Top 40 Rebus? Dan win jij De Top check van Autotaalglas (zie volledige prijs, bij 6. De Prijs) Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief.

4. DEELNEMEN 
Aanmelden voor de Actie kan uitsluitend via de Qmusic app. Om dit te kunnen doen moet je voldoen aan bovengenoemde voorwaarden.

5. KOSTEN VOOR DEELNAME
De aanmelding via de Qmusic app is gratis evenals het downloaden van de Qmusic app. Deelname aan deze actie is daarmee geheel gratis.

6. DE PRIJS 
Iedere vrijdag geven we 1x een Top check van Autotaalglas weg. Dit bestaat uit:

·      Je krijgt een weekend de Autotaalglas MINI Electric mee (vrijdag vanaf 16.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur);

·      Een totale check op ruitschade van jouw auto (ster schade wordt altijd gerepareerd, bij ruitvervanging wordt deze meteen verholpen indien verzekerd.

·      Een set nieuwe ruitenwissers (of indien niet aan vervanging toe, een voucher voor in de toekomst);

·      Een ozonreiniging/geurreiniging van je auto interieur;

·      Het Autotaalglas ruiten – pakket (ruitenvloeistof wordt bijgevuld, losse ruitenreiniger, aanvullende accessoires van Autotaalglas en de Autotaalglas Servicepas.

Geldigheid: De prijs is te innen binnen 3 maanden na het winnen van de prijs. Dit verloopt altijd via het Autotaalglas aanspreekpunt bij customer care center. Zij nemen contact met de winnaars op per mail of telefoon. Na het weekend wordt er nog eenmaal contact met je opgenomen om te vragen of alles naar wens is geweest.

Indien een winnaar géén rijbewijs/auto heeft is er een vervangende prijs:
Eén overnachting "onder de sterren" in een sterrenkubus op een bijzondere locatie in Twente (Overijssel). Op basis van beschikbaarheid wordt deze overnachting geboekt door customer care center van Autotaalglas.

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

·       Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;

·       De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;

·       De winnaar dient zijn/haar gegevens door te geven, zodat Qmusic de winnaar gegevens kan delen met de Customer Care Center van Autotaalglas ten behoeve van de prijsafhandeling;

8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN PORTRETRECHTEN

De Deelnemer verleent bij voorbaat onvoorwaardelijk toestemming aan Qmusic tot het gebruik van zijn naam en het de deelnemer betreffende beeld- en/of geluidsmateriaal, al dan niet in ingekorte of bewerkte vorm, ten behoeve van de productie, uitzending en promotiedoeleinden van de actie, ongeacht het medium, de duur en de frequentie. Hieronder valt ook het (her)gebruik van het beeld- en/of geluidsmateriaal in (reclame) uitingen van of vanwege de Actie. De Deelnemer ziet af van alle aanspraken die, wegens het gebruik waarover krachtens de actievoorwaarden toestemming wordt verleend, jegens Qmusic en de haar verbonden (rechts)personen geldend zouden kunnen worden gemaakt. 

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van 6 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en ten tweede om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement.

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. De persoonlijke gegevens van de prijswinnaars worden zeven (7) jaar bewaard in verband met de fiscale wetgeving. De persoonlijke gegevens van de niet-prijswinnaars worden één (1) jaar bewaard. Bovendien worden de persoonlijke gegevens van de winnaars gedeeld met Autotaalglas ten behoeve van de afhandeling van de Prijs. Autotaalglas zal deze gegevens na de after care verwijderen en niet voor andere doeleinden gebruiken. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) De prijs is niet overdraagbaar.  

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal de kansspelbelasting inhouden op het gewonnen bedrag en rechtstreekse afdragen aan de Belastingdienst.

7) Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.  

8) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland B.V.  T.a.v. Programma-afdeling  DE KAUWGOMBALLENFABRIEK  PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D  1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl  KvK 32039594  BTW NL 0079.09.305.B.01 

Klik hier voor de actiepagina