Deze week hoor je op Qmusic de Top 500 van het Foute Uur voorbijkomen. Inmiddels ben je dus wel een beetje getraind in het herkennen van fout.

Maar is dat echt zo? Check de afbeeldingen hieronder en ontdek wat er niet klopt!

Wat is hier fout?

¿ʇɐɐʇs uɐɐɯ ǝp do ɾᴉɥ slɐ ǝʇɹǝʌ ǝp uᴉ uɐɐɯ ǝp ǝɾ ǝᴉz ɯoɹɐɐM :pɹooʍʇu∀

En hier dan?

˙uǝʇǝoʌɹǝʇɥɔǝɹ ǝǝʍʇ ʇɟǝǝɥ uǝppᴉɯ ʇǝɥ uᴉ ǝɯɐp ǝp :pɹooʍʇu∀

Maar wat is hier dan fout?

ɐɹqǝz uǝǝ ʇɥɔǝ ʇǝᴉu sᴉ ɐɹqǝz ǝuǝ ǝᴉp :pɹooʍʇu∀

Wat is er fout in deze badkamer?

˙ʇǝlᴉoʇ ʇǝɥ uɐʌ pɹǝpɾᴉʍɹǝʌ ɹǝʌ ʞɾᴉlǝƃoɯuo sᴉ loɹʇǝlᴉoʇ ǝp :pɹooʍʇu∀

Maar hier dan?

¿uɐɐƃǝƃɟɐ ʇuǝq pɹoquǝsʇǝoʇ ǝlǝɥ ǝɾ ǝɾ ʇɐp uǝppǝʍ ɹɐɐɯ 'ɹǝpuozɾᴉq lǝǝɥ ʇǝᴉN ˙ʇsᴉɯ ᴉ ɹǝʇʇǝl ǝp :pɹooʍʇu∀

Wat gaat hier eigenlijk fout?

˙ʇɟǝǝɥ lnuʞ ǝɹǝʇuǝᴉd ǝzǝp sɹǝƃuᴉʌ lǝǝʌǝoɥ suǝǝ sɹǝpuɐ lǝʇ :pɹooʍʇu∀

En hier?

˙uǝƃuɐɥ ʇɹᴉɥs ǝƃᴉʇɥɔɐɹd ɹɐɐɥ uɐɐ ƃɐʇ uǝǝ ƃou ʇɟǝǝɥ ǝɯɐp ǝp :pɹooʍʇu∀

Er valt hier iets te zien!


˙uǝppᴉɯ ʇǝɥ uᴉ suǝǝ ɹɐɐɯ ʞɾᴉʞ 'puoɹ ǝɟɟɐɹᴉƃ uǝǝ ʇdool ɹǝ :pɹooʍʇu∀

Heb je al door wat hier fout gaat?

˙uǝddod ǝp uǝssnʇ ʇdoʇsɹǝʌ ǝɯɐp uǝǝ ʇᴉz ɹǝ :pɹooʍʇu∀

Waarom moet deze man niet relaxed kijken?

˙ʇᴉz ʇsɐʌ uɐɯ ǝʇsǝq ǝp ,,ƃᴉʌǝʇs,, ǝoɥ ɹɐɐu pǝoƃ suǝǝ ʞɾᴉʞ ¿ʇɥɔnl ǝp uᴉ ƃooɥ :pɹooʍʇu∀


Nog meer fout? Komt dat even goed uit! Luister nog t/m vrijdag naar de Top 500 van het Foute Uur op Qmusic!