ACTIEVOORWAARDEN 4X PER DAG: VERDUBBEL JE SALARIS IN 1 MINUUT

Qmusic voert bovengenoemde Actie van maandag 9 januari 2023 t/m vrijdag 20 januari 2023. Op deze actie zijn de algemene voorwaarden van Qmusic (via deze link te raadplegen) en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing (hierna te noemen Actievoorwaarden). Waarbij deze laatste leidend is.

 

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie ‘4x per dag: Verdubbel Je Salaris in 1 minuut’ (hierna te noemen Actie) wordt georganiseerd door Qmusic, onderdeel van DPG Media B.V. (hierna te noemen Qmusic) ter promotie van de telefoon van Mobiel.nl, gevestigd en kantoorhoudende te Leidschendam aan de Nieuwstraat 22 (hierna te noemen Mobiel.nl).

1.2 De Actie is een promotioneel kansspel. Deze Actievoorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

1.3 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze onderhavige Actievoorwaarden en akkoord te gaan met de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.4 De Actie loopt van maandag 9 januari 2023 t/m vrijdag 20 januari 2023 (alleen op werkdagen) (hierna te noemen Actieperiode). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.

1.5 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze Actievoorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de Actievoorwaarden (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

 

2. WIE KAN ER DEELNEMEN

2.1 De Actie staat open voor iedereen die (hierna te noemen Deelnemer):

2.1.1 In de laatste drie (3) maanden geen prijs heeft gewonnen heeft bij Qmusic door deelname aan de één door haar georganiseerde spellen

2.1.2 Bij de start van de Actie minimaal 18 jaar is

2.1.3 Zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft

2.2 De Actie staat niet open voor:

2.2.1 Personeelsleden en medewerkers van Qmusic

2.2.2 Hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;

2.2.3 Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

 

3. VERLOOP VAN HET SPEL

3.1 Van maandag 9 januari 2023 t/m vrijdag 20 januari 2023 (alleen op werkdagen) spelen we maar liefst 4x per dag Verdubbel Je Salaris rond 9:45, 11:45, 14:45 en 16:45 uur (met uitzondering van vrijdag 13 januari, dan vervalt het spelmoment van 14:45 uur). Aanmelden geschiedt middels het aanmeldformulier op de actiepagina. Bij je aanmelding dien je de volgende gegevens naar waarheid op te geven: naam, achternaam, 06-nummer, e-mailadres, geboortedatum, beroep en bruto maandsalaris. [Het bruto maandsalaris is het salaris voor aftrek van belastingen en premies, maar exclusief reiskosten, vakantiegeld, winst- en eindejaarsuitkeringen, bonussen, overwerk, persoonlijke keuzebudget en andere fooien.] Bij elk speelmoment maakt een willekeurig gekozen luisteraar kans om zijn/haar bruto maandsalaris te verdubbelen én maakt daarbij ook nog eens kans op een nieuwe telefoon aangeboden door Mobiel.nl. Daarvoor moet de deelnemer 10 quizvragen correct beantwoorden binnen 1 minuut. Hij/zij mag 2 vragen passen. Die vragen krijgt de deelnemer dan aan het eind opnieuw als er nog tijd over is. Geeft de deelnemer een fout antwoord, dan stopt automatisch de quiz en wordt zijn/haar bruto maandsalaris niet verdubbeld. Als troostprijs krijgt hij/zij nog wel per goed gegeven antwoord €10,- van Qmusic en €10,- aan accessoire-tegoed van Mobiel.nl. Een deelnemer kan dus maximaal €90,- + €90,- accessoire-tegoed aan troostprijs krijgen. In geval een deelnemer zijn/haar volledige bruto maandsalaris gewonnen heeft, zal Qmusic mogelijk per mail geldige documenten opvragen waaruit blijkt dat het opgegeven bruto maandsalaris overeenkomt met het werkelijke bruto maandsalaris. [Geldige documenten waaruit het bruto maandsalaris op te maken valt zijn: meest recente salarisstrook (bij dienstverband); meest recente betaalspecificatie van het UWV (bij uitkering); meest recente bijstandsuitkering specificatie (bij bijstand); bewijzen zoals facturen, bankafschriften en aangifte inkomstenbelasting van het gemiddelde bruto maandsalaris van de afgelopen 12 maanden (voor zelfstandigen en ondernemers)]. In het geval het bruto maandsalaris lager blijkt te zijn dan opgegeven, zal Qmusic het uit te keren bedrag corrigeren naar het werkelijke bruto maandsalaris dat blijkt uit de geldige documenten. Indien het bruto maandsalaris hoger blijkt te zijn dan opgegeven, zal Qmusic het uit te keren bedrag niet corrigeren.

3.2 Indien de telefoonverbinding wegvalt, of de connectie op een andere manier verstoord wordt, kan het recht op de Prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de Actie genomen wordt is definitief.

 

4. DEELNEMEN

4.1 Deelnemers aan de Actie kunnen zich aanmelden vanaf donderdag 5 januari 2023.

4.2 Aanmelden geschiedt door je aan te melden via Qmusic.nl. Deelnemen en daarmee het opstrijken van eventuele prijzen kan alleen als je voldoet aan bovengenoemde voorwaarden. Let erop dat jouw opgegeven salaris en het (laatste) beroep bij het winnen van de hoofdprijs zal moeten worden geverifieerd voordat de Prijs door Qmusic kan worden weggegeven.

4.3 Optioneel kun je ermee instemmen dat jouw voor- en achternaam en emailadres gedeeld wordt met Mobiel.nl om jouw een wekelijkse nieuwsbrief te sturen en jouw eenmalig €5,- accessoire tegoed van Mobiel.nl aan te bieden. Let op: het aanvinken van de opt-in beïnvloedt je kans om als deelnemers geselecteerd te worden niet!

 

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

5.1 Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.


6. DE PRIJS

6.1 Er zijn in totaal 39 speelmomenten waarbij het salaris verdubbel kan worden.

6.2 Als een kandidaat de 10 quizvragen binnen 1 minuut goed weet te beantwoorden, betaalt Qmusic een bedrag ter hoogte van het bruto maandsalaris. Het bruto maandsalaris van de kandidaat wordt als het ware verdubbeld. Tevens krijgt de winnaar een telefoon (Samsung Galaxy A53 5G t.w.v. €349,-) aangeboden door Mobiel.nl. Geeft de kandidaat een fout antwoord, dan stopt automatisch de quiz en wordt zijn/haar bruto maandsalaris niet verdubbeld en wint hij/zij ook geen mobiele telefoon van Mobiel.nl. Als troostprijs krijgt hij/zij nog wel per goed gegeven antwoord €10,- + €10,- aan accessoire tegoed te besteden bij Mobiel.nl. Een kandidaat kan dus maximaal 90 euro + 90 euro aan accessoire tegoed krijgen. (hierna te noemen Prijs).

6.3 Bij een verdubbeling van het salaris is de waarde van de Prijs de hoogte van het bruto salaris van de deelnemer + de waarde van de telefoon €349,-. Bij een troostprijs zal dat afhangen van hoeveel vragen er goed beantwoord zijn, dan zal de waarde liggen tussen de €20,- (€10 + €10) en €180,- (€90,- +€90,-).

6.4 Qmusic zal aan de hand van de verkregen documenten van de prijswinnaar naar eigen inzicht bepalen wat zij verstaat onder het bruto maandsalaris en zal deze op basis daarvan naar beneden corrigeren, mocht het bedrag afwijkend zijn dan het bedrag dat de prijswinnaar in eerste instantie heeft doorgegeven. Indien het bruto maandsalaris hoger blijkt te zijn dan opgegeven, zal Qmusic het uit te keren bedrag niet corrigeren. Het maximale bruto maandsalaris dat Qmusic uitkeert is €7.500,-. Prijswinnaars die een hoger bruto maandsalaris hebben, zullen dus in geen enkel geval meer uitgekeerd krijgen dan het maximale gestelde bruto maandsalaris.

 

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

7.1 Deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de Prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

7.2 Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de Prijs niet uit te reiken;

7.3 Qmusic en Mobiel.nl behouden zich het recht voor om geen Prijs toe te kennen aan een Deelnemer die zich tijdens de Actie uitdrukt in strijd met de wet, goede zeden of openbare orde;

7.4 De Prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;

7.5 De winnaar dient zijn/haar bankgegevens op te geven, zodat Qmusic het bedrag kan overmaken;

7.6 Het bedrag wordt, na ontvangt van de opgevraagde documenten, binnen 4 weken op de rekening van de prijswinnaar gestort;

7.7 De eventuele telefoon wordt per post naar de winnaar verzonden;

7.8 En het accessoire-tegoed wordt in een code vorm per mail naar de deelnemer gestuurd.

 

8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN PORTRETRECHTEN

8.1 De Deelnemer verleent bij voorbaat onvoorwaardelijk toestemming aan Qmusic tot het gebruik van zijn naam en het de Deelnemer betreffende beeld- en/of geluidsmateriaal, al dan niet in ingekorte of bewerkte vorm, ten behoeve van de productie, uitzending en promotiedoeleinden van de Actie, ongeacht het medium, de duur en de frequentie.

8.2 Hieronder valt ook het (her)gebruik van het beeld- en/of geluidsmateriaal in (reclame) uitingen van of vanwege de Actie.

8.3 De Deelnemer ziet af van alle aanspraken die, wegens het gebruik waarover krachtens de Actievoorwaarden toestemming wordt verleend, jegens Qmusic en de haar verbonden (rechts)personen geldend zouden kunnen worden gemaakt.

 

9. OVERIGE BEPALINGEN

9.1 Om gokverslaving tegen te gaan en zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs zijn winnaars van een prijs uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van 3 maanden.

9.2 De deelname aan de Actie impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer, zodat Qmusic de Deelnemer kan informeren, bijvoorbeeld omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeurt overeenkomstig de privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. (via deze link te raadplegen).

9.3 Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarsbestand van Qmusic. De persoonlijke gegevens van de prijswinnaars worden zeven (7) jaar bewaard in verband met de fiscale wetgeving. De persoonlijke gegevens van de niet-prijswinnaars worden één (1) jaar bewaard. Qmusic zal de gegevens verder niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. 

9.4 Qmusic en Mobiel.nl zijn niet aansprakelijk voor eventueel schade en verlies van een product.

9.5 De Prijs is niet overdraagbaar. 

9.6 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in deze Actievoorwaarden.

9.7 Indien de Prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- inclusief BTW geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de Prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de belastingdienst.

9.8 Door deelname aan deze Actie aanvaardt de deelnemer deze Actievoorwaarden. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic

T.a.v. Programma-afdeling  

De Kauwgomballenfabriek

Paul van Vlissingenstraat 10D

1096 BK Amsterdam

E-mail: acties@qmusic.nl  

KvK DPG Media B.V. 34172906

BTW DPG Media B.V. NL810828662B01