Qmusic voert bovengenoemde actie vanaf vrijdag 4 juni 2021. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie ‘Upload een foto in je Holland Heineken Hemd’ wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V.. (hierna te noemen Qmusic) ter promotie van het Holland Heineken Hemd van Heineken Nederland B.V. (hierna te noemen Heineken). De Actie is een Promotioneel kansspel. De voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt van vrijdag 4 juni 2021 t/m donderdag 10 juni 2021. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. WIE KAN ER DEELNEMEN

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

·       in de laatste drie (3) maanden geen prijs heeft gewonnen heeft bij Qmusic door deelname aan de één door haar georganiseerde spellen. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en ten tweede om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs;

·       bij de start van de actie minimaal 18 jaar is;

·       en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.

De wedstrijd staat niet open voor:

·       personeelsleden en medewerkers van Qmusic;

·       hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;

·       elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Luisteraars die kans willen maken op 2 tickets voor de wedstrijd van het Nederlandse Elftal op maandag 21 juni, kunnen via het aanmeldformulier op de actiepagina https://qmusic.nl/acties/upload-een-foto-in-je-holland-heineken-hemd-en-win-ek-tickets een foto uploaden waarin je laat zien hoe jij Oranje aanmoedigt in een Holland Heineken Hemd. Uit alle inzendingen wordt donderdag 10 juni, na sluiting van het aanmeldformulier, random een winnaar getrokken. De winnaar wordt per mail benaderd.

4. DEELNEMEN 

Luisteraars die deel willen nemen aan de Actie, dienen zich tussen vrijdag 4 juni en donderdag 10 juni tot 16.00 uur aan te melden via het speciale aanmeldformulier op de actiepagina. Deelnemers stemmen er mee in dat hun ingezonden foto op een wall op Qmusic.nl wordt gepresenteerd. In de aanmeldperiode wordt hier de optie tot opt-in voor Heineken toegevoegd. Indien deze aangevinkt wordt, stem je ermee in dat HEINEKEN Nederland mij op basis van mijn voorkeuren en gedrag via online media en per e-mail van nieuws, acties en aanbiedingen voorziet over de merken en evenementen van HEINEKEN Nederland. Ik kan mij op elk gewenst moment hiervoor afmelden. Zie meer info in de Privacyverklaring.

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

Deelname voor de Actie gaat via Qmusic.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

6. DE PRIJS 

Onder alle deelnemers die een foto van zichzelf in een Holland Heineken Hemd heeft geupload, verloten we random 1x2 EK tickets (t.w.v. €125,- per ticket) voor de wedstrijd Nederland vs. Noord Macedonië (groepsfase) op maandag 21 juni in De Johan Cruijff ArenA. Belangrijk voor de afhandeling/ontvangen van de prijs:

·      De tickets komen op naam en is naderhand niet meer te wijzingen.

·      Vóór vrijdag 11 juni 10.00 uur dienen wij de volgende gegevens te ontvangen: Naam, Achternaam, Nationaliteit, Geboortedatum, ID/paspoortnummer, E-mailadres, Telefoonnummer. Te laat ontvangen gegevens kunnen niet meer verwerkt worden, waardoor het recht op de EK tickets komen te vervallen.

·      Op de dag van de wedstrijd kunnen de tickets door de prijswinnaar worden afgehaald nabij de in De Johan Cruijff ArenA te Amsterdam, exacte locatie wordt naderhand afgestemd met de prijswinnaar.

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

·       Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;

·       De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;

·       De prijs dient op de dag van de wedstrijd door de prijswinnaar zelf afgehaald te worden nabij de ArenA te Amsterdam.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN PORTRETRECHTEN

De Deelnemer verleent bij voorbaat onvoorwaardelijk toestemming aan Qmusic tot het gebruik van zijn naam en het de deelnemer betreffende beeld- en/of geluidsmateriaal, al dan niet in ingekorte of bewerkte vorm, ten behoeve van de productie, uitzending en promotiedoeleinden van de actie, ongeacht het medium, de duur en de frequentie. Hieronder valt ook het (her)gebruik van het beeld- en/of geluidsmateriaal in (reclame) uitingen van of vanwege de Actie. De Deelnemer ziet af van alle aanspraken die, wegens het gebruik waarover krachtens de actievoorwaarden toestemming wordt verleend, jegens Qmusic en de haar verbonden (rechts)personen geldend zouden kunnen worden gemaakt. 

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en ten tweede om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement.

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. De persoonlijke gegevens van de prijswinnaars worden zeven (7) jaar bewaard in verband met de fiscale wetgeving. De persoonlijke gegevens van de niet-prijswinnaars worden één (1) jaar bewaard. Qmusic zal de gegevens verder niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd én toestemming is verleent vanuit de deelnemer middels de opt-in voor Heineken.

4) Qmusic en Heineken zijn niet aansprakelijk voor eventueel schade en verlies van een product.

5) De prijs is niet overdraagbaar.  

6) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

7) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de belastingdienst.

8) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland B.V.   T.a.v. Programma-afdeling   DE KAUWGOMBALLENFABRIEK   PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D   1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl   KvK 32039594   BTW NL 0079.09.305.B.01