• De spel- en actievoorwaarden van Qmusic zijn van toepassing op iedere deelnemer en bindend voor iedere kandidaat die actief meedoet aan een actie.
 • De spellen en acties en de bijbehorende prijzen vallen onder de volledige verantwoording van Qmusic Nederland, onderdeel van DPG Media B.V.
 • Elk natuurlijk persoon, woonachting in Nederland (met uitzondering van het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden) en in het bezit van een geldig legitimatiebewijs is gerechtigd aan acties deel te nemen.
 • We hanteren het deurbeleid van de desbetreffende evenementenlocatie betreft leeftijdsgrens.
 • Deelnemers aan prijsvragen en acties dienen desgevraagd in de Nederlandse taal hun naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail gegevens en geboortedatum door te geven. Deelnemers die niet de juiste volledig gevraagde gegevens opgeven zijn van deelname uitgesloten. Bij het verstrekken van onjuiste gegevens behoudt Qmusic zich het recht om de prijzen niet uit te keren.
 • Prijswinnaars worden geregistreerd in een database ter controle van de datum van deelname en de gewonnen prijzen.
 • Gegevens van deelnemers zijn niet beschikbaar voor derden anders dan de direct bij het spel en/of actie betrokken partijen, tenzij er hiervoor door deelnemers uitdrukkelijke toestemming is gegeven.
 • Indien de oorspronkelijke prijzen door overmacht niet kunnen worden geleverd verzorgt Qmusic vervangende prijzen. Qmusic is niet aansprakelijk voor eventueel verlies tijdens de verzending van de prijzen.
 • Indien telefoonverbindingen wegvallen, enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop op basis van objectieve gegevens die gegenereerd worden door de gebruikte software.
  Over de beslissing, die valt tijdens een spel, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die door de dj tijdens een spel genomen wordt, is definitief.


 • Winnaars van acties op www.Qmusic.nl krijgen bericht thuis. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, diensten of goederen en zijn niet overdraagbaar.
 • Af te dragen kansspelbelasting is voor rekening van Qmusic wanneer het prijzen betreft in de vorm van goederen, producten en/of diensten. Bij geldprijzen komt, tenzij anders vermeld, de kansspelbelasting voor rekening van de winnaar. Qmusic zal wel de af te dragen kansspelbelasting op de (bruto) geldprijs inhouden en voldoen aan de Belastingdienst.  
 • Prijswinnaars zijn voor een periode van 3 maanden uitgesloten van deelname aan een spel en/of een actie. Bij het winnen van een zogeheten hoofdprijs bedraagt deze periode 6 maanden. Indien een prijswinnaar binnen deze periode toch een prijs wint, behoudt Qmusic het recht deze gewonnen prijs niet uit te keren. Indien een deelnemer onder meerdere/valse persoonsgegevens prijzen wint binnen deze gestelde periode, worden deze niet uitgekeerd.
 • Deelnemers aan een spel en/of een actie dienen minimaal 18 jaar oud te zijn, tenzij in de aanvullende voorwaarden anders is bepaald.
 • Qmusic behoudt zich het recht voor inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren en/of te verwijderen.
 • Medewerkers van Qmusic dingen niet mee naar prijzen.
 • Indien de prijs een reis is die wordt aangeboden door een andere partij, zal het boeken van de reis geschieden in overleg met de andere partij. Boeken zal geschieden op basis van beschikbaarheid. De totale waarde van de reis is vooraf bepaald.
 • De inhoud van de voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.