Qmusic voert bovengenoemde actie van zaterdag 2 juni t/m zaterdag 16 juni 2018 op Qmusic. De uiteindelijke Carbage Run vindt plaats op maandag 2 juli t/m vrijdag 6 juli 2018. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic Nederland B.V., de algemene voorwaarden en/of het regelement van The Carbage Run 2018 en deze actievoorwaarden van toepassing. In het geval van tegenstrijdigheid van voornoemde algemene voorwaarden en/of reglementen prevaleren deze actievoorwaarden. De prijswinnaar en daarmee de deelnemer (plus 1) aan de Carbage Run dient uiteindelijk ook nog het reglement van de Carbage Run Zomer Editie 2018 te ondertekenen.

Klik hier voor de FAQ van de Carbage Run

1. Organisatie

De actie 'Carbage Run' (hierna: de 'Actie') wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V., hierna te noemen Qmusic, in samenwerking met The Carbage Run. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van The Carbage Run Zomer Editie 2018. Deze actievoorwaarden hebben betrekking op de Actie en zijn gedurende de Actie te vinden op de website van Qmusic. Deze actievoorwaarden zijn voor zover mogelijk in overeenstemming met de algemene voorwaarden van The Carbage Run.

Qmusic en The Carbage Run hierna gezamenlijk te noemen: de 'Organisatoren'.

2. Wie kan er deelnemen

De Actie staat open voor iedereen die:

  • bij de start van de Actie minimaal 18 jaar is; 
  • minimaal 2 jaar in het bezit is van een geldig rijbewijs;
  • beschikbaar is van 1 t/m 7 juli 2018, en;
  • deze actievoorwaarden inclusief de onderstaande aansprakelijkheid en de algemene voorwaarden en/of het reglement van The Carbage Run 2018 accepteert.

De persoon die akkoord gaat met hetgeen hiervoor beschreven en deel gaat nemen aan The Carbage Run wordt hierna genoemd: de 'Deelnemer'.

De Actie staat niet open voor iedereen die:

  • bij de start van de Actie jonger dan 18 jaar is;
  • niet in het bezit is van een geldig rijbewijs, en;
  • deze actievoorwaarden inclusief de onderstaande aansprakelijkheid en de algemene voorwaarden van The Carbage Run niet accepteert. 

3. Aansprakelijkheid

3.1 Deelname aan The Carbage Run Zomer Editie 2018 (hierna: het 'Evenement') geschiedt voor eigen risico. De organisator van The Carbage Run en Qmusic zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer van 'Team Qmusic: Carbage Run' mocht lijden als gevolg van de deelname aan de Actie en het Evenement. Tevens zijn de Organisatoren niet aansprakelijk voor verlies, diefstal van, of schade aan eigendommen/zaken van de Deelnemer gedurende het Evenement. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisatoren toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden.

3.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisatoren voor schade van de Deelnemer wordt vastgesteld door een gerechtelijke instantie, dan blijft de verplichting van Qmusic tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van Qmusic ter zake van die schade uitkeert.

3.3 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn/haar deelname aan het Evenement.

3.4 De Deelnemer verklaart door de inschrijving dat hij/zij zich bekend heeft verklaard met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en heeft verklaard dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

3.5 De Deelnemer vrijwaart de Organisatoren voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname aan) het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6 De Deelnemer vrijwaart de Organisatoren voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisatoren toe te rekenen opzet of grove schuld. 

3.7 Verkeersboetes gedurende het Evenement komen voor eigen rekening van de Deelnemer.

4. Verloop van het spel

4.1 Vanaf zaterdag 2 juni 2018 kunnen luisteraars via www.qmusic.nl zich aanmelden voor 'Team Qmusic: Carbage Run'. Alle inzendingen worden bekeken en beoordeeld op op zaterdag 23 juni wordt de winnaar in de radioshow van Q-dj Erik gebeld. 

4.2 De inschrijving opent op zaterdag 2 juni 2018 en staat open tot en met zaterdag 23 juni 2018 via www.qmusic.nl. Het Evenement vindt plaats van maandag 2 juli t/m vrijdag 6 juli 2018. Houd er rekening mee gezien reistijd dat je van 1 t/m 7 juli 2018 beschikbaar moet zijn. Indien onvoorziene omstandigheden optreden, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. De organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen. De organisator van het Evenement kan de starttijd, datum en/of locatie van het Evenement wijzigen. Door het besluit van de organisator om het Evenement niet door te laten gaan, stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, ontstaat geen aansprakelijkheid voor enige vergoeding aan de Deelnemer.

4.3 Over de beslissing over de winnaar van de Actie, die valt tijdens de Actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de Actie genomen wordt, is definitief. 

5. Aanmelden 

Aanmelden voor de Actie kan alleen op www.qmusic.nl op de actiepagina 'Carbage Run: are you in?'. De tijdsperiode om aan te melden is tussen zaterdag 2 juni t/m zaterdag 16 juni 2018 (zondag 17 juni tussen 11.00 en 12.00 is de bekendmaking van de winnaar). Aanmelding kan alleen als je voldoet aan de gestelde actievoorwaarden.

6. Kosten voor deelname

Aanmelden voor de actie 'Carbage Run: are you in?' gaat via www.qmusic.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan de inschrijving. 

7. De prijs

De prijs is deelname aan het Evenement met 'Team Qmusic: Carbage Run' ter waarde van € 399,- (huidige prijs) + € 49,- voor een extra teamlid. De winnaar, dus de luisteraar die zich heeft opgegeven inclusief zijn of haar plus 1, ontvangt schriftelijk of telefonisch bevestiging van zijn of haar prijs. De prijs is niet in te wisselen voor diensten en/of goederen of overdraagbaar aan een andere persoon.

8. Bijkomende voorwaarden prijs

De deelnemer(s) aanvaarden dat de deelname aan de Actie en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden is onderworpen:

  • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
  • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs.

9. Intellectuele eigendoms- en portretrechten

De Deelnemer verleent bij voorbaat onvoorwaardelijk toestemming aan de Organisatoren tot het gebruik van zijn naam en het de Deelnemer betreffende beeld- en/of geluidsmateriaal, al dan niet in ingekorte of bewerkte vorm, ten behoeve van de productie, uitzending en promotiedoeleinden van de Actie en/of het Evenement, ongeacht het medium, de duur en de frequentie. Hieronder valt ook het (her)gebruik van het beeld- en/of geluidsmateriaal in (reclame) uitingen van of vanwege de Actie en/of het Evenement. De Deelnemer ziet af van alle aanspraken die, wegens het gebruik waarover krachtens de actievoorwaarden toestemming wordt verleend, jegens Organisatoren en de aan Qmusic verbonden (rechts)personen geldend zouden kunnen worden gemaakt. 

10. Overige bepalingen

10.1 Prijswinnaars van de Actie dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.  

10.2 Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemer(s) aan de Actie op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. 

10.3 Persoonlijke gegevens van de Deelnemer worden ook door The Carbage Run opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot verwerking en gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

10.4 Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst. 

10.5 Door deelname aan deze Actie aanvaardt de deelnemer deze actievoorwaarden.

10.6 Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01