Qmusic voert bovengenoemde actie 'De Uitverkorene' (hierna: de 'Actie') vanaf maandag 7 mei 2018 op Qmusic. Op deze Actie zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en deze specifieke actievoorwaarden van toepassing. De actievoorwaarden zijn leidend bij een mogelijke tegenstrijdigheid met de algemene voorwaarden van Qmusic. De Actie eindigt uiterlijk uiterlijk op vrijdag 25 mei 2018. 

1. Algemeen

De actie 'De Uitverkorene' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. (hierna: 'Qmusic') in samenwerking met Sunweb Group, (hierna 'Sunweb'). Deze wedstrijd wordt georganiseerd ter promotie van Sunweb en Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande Actie en zijn gedurende de Actie te vinden op de website van Qmusic. 

Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

De Actie loopt vanaf 7 mei 2018. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. De Actie wordt beëindigd zodra De Uitverkorene zich gemeld heeft of uiterlijk vrijdag 25 mei 2018 (indien De Uitverkorene zich tegen die tijd nog niet gemeld heeft). Mocht De Uitverkorene zich tijdig melden, start er een nieuw spel. 

Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze Actievoorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de Actievoorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.  

2. Wie kan er deelnemen

Iedere persoon ouder van 18 jaar of ouder is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen en kan bellen met met het Q-panel 0909-9596 (55 cpm) om te checken of hij of zij De Uitverkorene is. 

3. Verloop van het spel

Vanaf maandag 7 mei (alléén op werkdagen) horen luisteraars driemaal per dag een geanonimiseerde hint voor De Uitverkorene (08:15, 12:15 en om 17:15) op de radiozender Qmusic. 2e Pinksterdag worden er geen hints gegeven. Mocht je op basis van deze hints denken dat jij De Uitverkorene bent, kun je bellen met het Q-belpanel. Dit kan alleen op werkdagen tussen 07:00 en 19:00 (2e Pinksterdag is het Q-belpanel niet bereikbaar). Het Q-belpanel checkt bellers op basis van postcode en huisnummer. Mogelijk worden bellers op een later moment teruggebeld door een dj van Qmusic die de uitslag op de radio geeft.

Indien De Uitverkorene zich meldt, stopt het spel en maken we hem of haar bekend. Indien De Uitverkorene zich tijdig meldt, start er een nieuw spel. Indien De Uitverkorene niet belt, geven we vrijdag 25 mei de laatste hints en stopt het spel om 19:00 die dag. 

Indien telefoonverbindingen wegvallen, enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de Actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de Actie genomen wordt, is definitief. 

4. De Uitverkorene

De Uitverkorene is - onder toezicht van een officieel Recherchebureau met een vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, genaamd Strongwood Recherbureau B.V. (hierna: 'Strongwood'), met vergunning POB809 - willekeurig geselecteerd. Deze kandidaat heeft geen weet van deelname en zal op het moment van bekendmaking akkoord moeten gaan met deelname aan deze Actie en de daarbij samenhangende Actievoorwaarden. Strongwood heeft gecontroleerd en geaccepteerd dat De Uitverkorene geen werknemer is van Qmusic en/of aan haar gelieerde ondernemingen, familieleden en/of sponsor. 

5. Meespelen in de Qmusic app

Als je zelf niet De Uitverkorene blijkt te zijn en je denkt te weten wie De Uitverkorene is, kun je dit doorgeven in de Qmusic app. Hier maak je kans op € 1.000,- extra vakantiegeld. Uit de personen die de juiste Uitverkorene doorgegeven hebben, alvorens De Uitverkorene bekend is geworden, wordt een willekeurig persoon gekozen die het geldbedrag van € 1.000,- wint.

Uiteraard kan De Uitverkorene zichzelf niet doorgeven als zijnde De Uitverkorene.

6. Deelnemen

Deelnemen aan deze Actie kan door te luisteren naar de radiozender Qmusic en door te bellen - op werkdagen tussen 7.00 - 19.00 uur - met het Q-belpanel op 0909- 9596 (55 cpm) Keuze 1. De tijdsperiode om deel te nemen is vanaf maandag 7 mei 2018 dagelijks driemaal (08:15, 12:15 en 17:15). Aanmelding kan alleen als je voldoet aan de gestelde Actievoorwaarden. Door deel te nemen aan de Actie verklaart deelnemer akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.

Qmusic is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

7. Kosten voor deelname

Deelname voor de Actie 'De Uitverkorene' gaat deels via het Q-belpanel en deels via de Qmusic app. Er zijn kosten verbonden aan de deelname via de het Q-belpanel (€0,55 per minuut). Deelname via de Qmusic app is gratis. 

8. De prijs

De prijs is een bedrag van € 10.000,- extra vakantiegeld. Het is een vast bedrag (netto) en vrij besteedbaar en hoeft dus niet persé aan een vakantie worden besteed. De winnaar, dus de luisteraar die op tijd zichzelf herkende als De Uitverkorene - belde met het Q-belpanel én is akkoord gegaan met alle Actievoorwaarden - ontvangt het bedrag op zijn/haar bankrekening. De prijs in de app (zie artikel 5) is een bedrag van € 1.000,- extra vakantiegeld. Het is een vast bedrag (netto). De winnaar, degene die zijn of haar verdenkingen (goed) heeft doorgegeven in de app, ontvangt het bedrag op zijn/haar bankrekening. 

9. Privacy

Alle privacy binnen het kader van deze Qmusic Actie is gewaarborgd met tussenkomst van Strongwood (vergunning POB809). Van De Uitverkorene wordt privacy data opgeslagen, uitsluitend en onder beheer van Strongwood en de daarvoor geldende privacy regels volgens het AVG en de WPBR waaronder Strongwood valt.

Strongwood zal conform haar vergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, zorg dragen voor de verwijdering van alle privacy data, direct nadat de Actie is gesloten.

Qmusic ontvangt enkel anonieme gegevens om bepaalde hints op de radio te kunnen vertrekken.

Strongwood voert het postcode en huisnummer van De Uitverkorene in in een beveiligd programma. Het Q-belpanel ziet alleen de uitkomst na invoer van het postcode en huisnummer van de mensen die denken De Uitverkorene te zijn. Strongwood zal na deze controle de vervolg controle doen of de beller inderdaad de geselecteerde persoon betreft en of Qmusic de regels en instructies heeft nageleefd.

De Uitverkorene zal alvorens de prijs te kunnen accepteren moeten erkennen op de hoogte te zijn van de inzameling en vertrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en daarnaast akkoord gaan met het privacybeleid van Qmusic en Strongwood. De Uitverkorene kan zich uiteraard wenden tot Strongwood met vragen over diens privacy en de opslag hiervan.

Er is een geheimhoudingsovereenkomst met een acte van bevindingen. Deze acte van bevindingen betekent een verklaring van het recherchebureau dat zij de wetenschap hebben van de kandidaat en de controle uitoefenen. Hiermee is er toezicht op o.a. het niet tussendoor wisselen van kandidaat. 

10. Bijkomende voorwaarden prijs

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

Deelnemers die bellen met het Q-belpanel op 0909-9596 (Keuze 1), gaan akkoord met de opgave van hun postcode en huisnummer. Tevens stemmen ze in dat er mogelijk op een later moment door een dj van Qmusic gebeld gaat worden en hem/haar in de uitzending betrekt, zodat het antwoord op de vraag of hij/zij De Uitverkorene is op de radio gegeven kan worden.

Deelnemers die bellen met het Q-belpanel op 0909-9596 (Keuze 1), ontvangen na afloop van het gesprek een gratis SMS op het nummer waarmee ze gebeld hebben. De SMS bevat een reclameboodschap van Sunweb. 

De prijswinnaar gaat akkoord met het koppelen van alle genoemde hints aan zijn/haar persoonsgegevens; 

De prijswinnaar gaat akkoord met het vrijgeven en gebruik door Qmusic van audio-, foto-, en videomateriaal dat van hem/haar verzamelend is;

Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet akkoord gaat met alle in dit document gestelde voorwaarden, de prijs niet uit te keren;

Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te keren;

Nadat De Uitverkorene gebeld heeft met Qmusic, zal er achteraf nog een verificatie door Qmusic en Strongwood gedaan worden, om te bepalen of De Uitverkorene inderdaad de persoon is geweest die gebeld heeft;

Qmusic heeft de bevoegdheid om de prijswinnaar uit te sluiten of niet over te gaan tot het uitkeren van de prijs, indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt, of fraude pleegt of probeert te plegen, of op enige andere wijze op niet-toelaatbare wijze invloed uitoefent of probeert uit te oefenen op (deelname aan of de uitkomst van) de Actie.

De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;

De prijswinnaar dient zijn/haar bankgegevens op te geven, zodat Qmusic het bedrag kan overmaken;

Het bedrag wordt binnen 4 weken gestort, waarbij de prijs alleen gestort wordt op de bankrekening van De Uitverkorene die dus op zijn/haar naam staat;

Door deel te nemen aan de Actie geef je toestemming aan Sunweb voor een eenmalig aanbod/benadering via SMS, middels een gratis SMS. Je belt met het Q-belpanel op 0909-9596 (keuze 1) en als reply ontvang je een eenmalig aanbod van Sunweb.

11. Overige bepalingen

Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.  

Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. 

De prijs is niet overdraagbaar. Indien de winnaar de prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement. 

Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst. 

Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer deze Actievoorwaarden. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Qmusic.

Qmusic en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.

Qmusic behoudt zich het recht voor om de Actie zonder opgaaf van reden op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enig mogelijkheid tot schadevergoeding voor de (winnende) deelnemers.

Op deze Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:
Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01