Actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie 'Domino Effect' (hierna: 'Actie'). De algemene voorwaarden van Qmusic en deze specifieke actievoorwaarden zijn van toepassing op deze actie. Waarbij deze laatste leidend is. 

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V., gevestigd aan de Paul van Vlissingenstraat 10D Hierna te noemen "Qmusic". In samenwerking met Domino's, gevestigd aan de Franklinweg 33, 4200 AC Gorinchem. De voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde actie die wordt georganiseerd ter promotie van de producten van Domino's. De voorwaarden zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. 

1.2 De Actie loopt van 13 t/m 17 november 2017 (hierna: "Actieperiode') en kent een online component in de periode van 6 t/m 17 november. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic en Domino's zijn te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. DEELNAME

2.1 Deelname is mogelijk van 13 november 2017 tot en met 17 november 2017.

2.2 Elk natuurlijk persoon, zonder minimumleeftijd, is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.

2.3 Deelname is uitgesloten voor:

(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten, en;

(b) medewerkers van Qmusic en Domino's;

(c) eenieder die op enigerlei wijzen direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie;

(d) personen die in de afgelopen 3 maanden iets gewonnen hebben op Qmusic.

2.4 Door deel te nemen aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2.5 Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoon-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven, hebben Qmusic en Domino's het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

2.6 In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie hebben Qmusic en Domino's het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.

2.7 Elke deelnemer mag maximaal één keer inschrijven in de Actieperiode.

2.8 Qmusic en Domino's zijn te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

3. ACTIEMECHANISME

3.1 Deelnemers doen mee aan de Actie door zichzelf op te geven via de actiepagina van Qmusic. Het is verplicht alle invulvelden in de pagina in te vullen. 

3.2 De Actiepagina staat twee weken live. Gedurende deze weken kunnen mensen zich opgeven. Vanaf maandag 13 november wordt Domino Effect gespeeld op de radio. 

3.3 De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

3.4 Kosten voor deelname is gratis.

4. PRIJS

4.1 Met de Actie kan een prijs worden gewonnen. Deze prijs bestaat uit een Pizza Avond voor jou en je vrienden én een jaar lang gratis pizza. De Pizza Avond zijn 10 pizza's naar keuze met een gemiddelde waarde van € 100. Een jaar lang gratis pizza is een wekelijkse tegoedbon van € 10 met een totaalwaarde van € 520. Deze prijs wordt beschikbaar gesteld door Domino's. De tegoedbonnen dienen voor december 2018 verzilverd te zijn.

4.2 In totaal wordt een pizza tegoed weggegeven met een gemiddelde waarde van € 620,-.

4.3 Over de trekking, winnaar of prijs wordt niet met (andere) Deelnemers en/of derden door Domino's gecorrespondeerd.

4.4 Over het in ontvangst nemen van de prijs zal met de prijswinnaar persoonlijk afspraken gemaakt worden.

4.5 De prijs kan niet in geld worden uitgekeerd. Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.

4.6 Domino's neemt de over de prijzen eventuele verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

5. (PERSOONS)GEGEVENS & PUBLICITEIT

5.1 Eventuele verzamelde persoonsgegevens, zijnde de namen van de deelnemers, contactgegevens en persoonlijke verhalen kunnen worden gebruikt door Qmusic en Domino's. Ze worden verder niet verstrekt aan andere deelnemers, partners of derden, en zullen worden verwerkt conform de bepalingen in de WBP. 

5.2 Aan de Actie kunnen publicitaire activiteiten worden verbonden. Het materiaal dat tijdens de Actie wordt ingezonden en gemaakt door de Deelnemers mogen door Qmusic en Domino's worden gebruikt voor publicitaire en redactionele doeleinden. 

6. OVERIG

6.1 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit genomen worden door Qmusic en/of Domino's.

6.2 Qmusic en Domino's behouden zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op de schorten of te beëindigen.

6.3 Qmusic en Domino's en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.

6.4 Qmusic en Domino's zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen waaronder, maar niet beperkt tot tijdelijke problemen met uw internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht.

6.5 Op deze Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

6.6 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

6.7 In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Qmusic.

6.8 Eventuele vragen of klachten over de Actie kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV.  T.a.v. Programma afdeling  DE KAUWGOMBALLENFABRIEK  PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D  1096 BK AMSTERDAM  E-mail: acties@Qmusic.nl  KvK 32039594  BTW NL 0079.09.305.B.01

Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen.