Qmusic voert bovengenoemde actie vanaf maandag 6 mei t/m vrijdag 10 mei 2019. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. 

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie is een Promotioneel kansspel. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van Red Bull. De voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt van maandag 6 mei t/m vrijdag 10 mei 2019. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. ORGANISATIE

De actie 'Het Slimste Bedrijf van Nederland' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie. 

3. WIE KAN ER DEELNEMEN 

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs; 
 • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 
 • om mee te doen met deze actie dien je woonachtig te zijn in Nederland.

De wedstrijd staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic en Red Bull; 
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie(s) van deze actie verbonden is. 

4. VERLOOP VAN HET SPEL

Van maandag 6 t/m vrijdag 10 mei 2019 breidt Wim van Helden zijn vast item 'Het Slimste Bedrijf van Nederland' - die hij iedere werkdag rond 13:45 uur speelt, samen met Red Bull uit. Naast dat hij in zijn programma een persoon namens een bedrijf zo snel mogelijk 5 vragen goed laat beantwoorden, speelt hij ook de Red Bull Breinkraker. Lukt het om deze op te lossen, dan wint hij of zij extra energie om de werkdag door te komen in de vorm van een gevulde koelkast met Red Bull. En die wordt een jaar lang iedere maand aangevuld. 

Weet de kandidaat de Red Bull Breinkraker niet op te lossen binnen 10 seconden? Dan gaat de Red Bull office cooler naar een willekeurige Q-luisteraar die het juiste antwoord heeft ingestuurd via de Qmusic app. 

5. DEELNEMEN 

Luisteraars kunnen vanaf maandag 6 mei t/m vrijdag 10 mei 2019 deelnemen door de naam van het bedrijf namens wie ze mee willen spelen in te sturen in de Qmusic app. Luisteraars die het antwoord op de Red Bull Breinkraker weten, kunnen hun antwoord sturen in de Qmusic app. Indien de prijs niet vergeven wordt, dan wordt er willekeurig iemand met het juiste antwoord geselecteerd. 

6. KOSTEN VOOR DEELNAME 

Deelname voor de actie 'Het Slimste Bedrijf van Nederland' gaat via de Qmusic app. Er zijn geen kosten verbonden voor het aanmelden.

7. DE PRIJS 

De prijs voor de Red Bull Breinkraker is van maandag 6 t/m vrijdag 10 mei 2019 een Red Bull Office Cooler, die een jaar lang iedere maand aangevuld wordt. Er worden 5 on air prijzen en 1 online prijs weggegeven.

8. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS 

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de Prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de Prijs niet uit te reiken;
 • De Prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
 • De Prijs is slechts bestemd voor de Prijswinnaar;
 • Het staat de Prijswinnaars vrij al dan niet de Prijs te aanvaarden c.q. gebruik te maken van de Prijs;
 • De Prijs is niet inwisselbaar voor contanten;
 • De Prijs kan niet overgedragen worden;
 • De Prijs kan niet te koop aangeboden worden;
 • De Prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend;
 • Indien een Prijs verstuurd wordt, kan Qmusic/Red Bull niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de Prijs door de post- of pakketdiensten of een vertraging in ontvangst. In geval de Prijs aangetekend wordt opgestuurd kan Qmusic/Red Bull eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of vertraging wanneer de Prijs niet wordt afgehaald door de Prijswinnaar.

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van De Persgroep Publishing N.V.. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement. Je geeft wel toestemming wanneer je winnaar bent, dat je naam en adres doorgegeven worden aan Red Bull. Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) Deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de wedstrijd en de organisatoren. 

5) Qmusic kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. 

6) Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk,…) waardoor niet kan worden deelgenomen.

7) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst. 

8) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01