Qmusic voert de actie “Het Slimste Bedrijf van Nederland – Jumbo Zakelijk” van maandag 21 september 2020 tot en met vrijdag 27 november 2020 – met uitzondering van week 47 (16 t/m 20 november). Op deze actie zijn zowel de actievoorwaarden van Qmusic (https://qmusic.nl/actievoorwaarden) als deze “Actievoorwaarden Het Slimste Bedrijf van Nederland” van toepassing. Bij afwijking prevaleert de inhoud van de onderhavige actievoorwaarden.

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D (hierna ‘Qmusic’) in combinatie met:

 • Jumbo Supermarkten B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (5462 CE) Veghel aan de Rijksweg 15 (hierna ‘Jumbo Zakelijk’).

De onderhavige voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt van maandag 21 september t/m vrijdag 27 november 2020 met uitzondering van week 47 (16 t/m 20 november). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 De Actie is geen Promotioneel kansspel.

1.5 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen – met toestemming van Jumbo Zakelijk - zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. WIE KAN ER DEELNEMEN 

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic;
 • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 
 • deelneemt namens een bedrijf;
 • om mee te doen met deze actie dien je woonachtig te zijn in Nederland.

De wedstrijd staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic en Jumbo Zakelijk; 
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie(s) van deze actie verbonden is. 

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Tijdens Het Slimste Bedrijf van Nederland – wat iedere werkdag rond 13:45 wordt gespeeld - beantwoordt een persoon die namens een bedrijf speelt zo snel mogelijk 5 vragen goed. Je krijgt een minuut de tijd. Het aantal overgehouden secondes bepaalt jouw plek in het klassement.

Van maandag 21 september t/m vrijdag 27 november 2020, met uitzondering van week 47 (16 t/m 20 november) voegt Wim van Helden samen met Jumbo Zakelijk iets extra’s toe aan zijn vaste item ‘Het Slimste Bedrijf van Nederland’. Deelnemers krijgen namelijk per elke seconde die overgebleven is € 10 uitgekeerd om boodschappen te bestellen op de website van Jumbo Zakelijk. Heeft de kandidaat geen seconden over? Dan krijgt deze alsnog een tegoed van € 10 aangeboden namens Jumbo Zakelijk. 4. DEELNEMEN  Luisteraars kunnen vanaf maandag 21 september t/m vrijdag 27 november 2020 - met uitzondering van week 47 (16 t/m 20 november) - deelnemen door de naam van het bedrijf namens wie ze mee willen spelen in te sturen in de Qmusic app.

5. KOSTEN VOOR DEELNAME 

Deelname voor de actie 'Het Slimste Bedrijf van Nederland' gaat via de Qmusic app. Er zijn geen kosten verbonden voor het aanmelden.

6. DE PRIJS 

De prijs is het aantal overgebleven secondes x 10 euro aan gratis boodschappen, met een maximum van 440 euro (44 seconden) en een minimum van 10 euro (0 en 1 seconden). Deze boodschappen kunnen enkel online besteld worden via een zakelijk account. 

7. REGELS GEBRUIK PRIJS

 • Het gewonnen bedrag is niet inwisselbaar in Jumbo winkels;
 • Indien Jumbo niet kan leveren op het bedrijfsadres van de deelnemer om welke reden dan ook wordt in onderling overleg gezocht naar een passende oplossing. Een mogelijke oplossing kan zijn dat de levering door de prijswinnaar afgehaald dient te worden bij een door Jumbo aan te wijzen locatie.
 • Het gewonnen bedrag is inclusief btw (net als de prijzen op de website van jumbo.com/zakelijk;
 • De codes zijn alleen geldig bij een online bestelling via een zakelijk account;
 • Statiegeld en boodschappenkratten zijn uitgesloten.
 • (Door de wet) uitgesloten productgroepen zijn: tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, cadeaukaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels, toegangskaarten.
 • De codes zijn niet inwisselbaar voor contant geld;
 • De bedragen van de codes kunnen niet worden aangepast;
 • Bestaat het gewonnen bedrag uit meerdere codes, dan kunnen deze apart of tegelijk besteed worden;
 • Een code is éénmalig te gebruiken, het bedrag behorend bij één code moet in 1x besteed worden: 
  • valt de bestelling hoger uit, dan zijn de kosten voor rekening van de winnaar 
  • valt de bestelling later uit, dan vervalt het resterende bedrag
 • De winnaar betaalt geen bestelkosten voor zijn of haar bestelling. Dit geldt ook als een winnaar besluit verschillende codes apart te gebruiken;
 • Jumbo bezorgt bij een bestelling vanaf 50 euro. Ligt het gewonnen bedrag lager, dan zal het resterende bedrag zelf aangevuld moeten worden;
 • De codes zijn geldig t/m 31 december 2020; 

8. BIJKOMENDE VOORWAARDEN

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic en Jumbo Zakelijk hebben ieder de bevoegdheid, indien de Prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de Prijs niet uit te reiken;
 • De Prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
 • De Prijs is slechts bestemd voor de Prijswinnaar;
 • Het staat de Prijswinnaars vrij al dan niet de Prijs te aanvaarden c.q. gebruik te maken van de Prijs;
 • De Prijs is niet inwisselbaar voor contanten;
 • De Prijs kan niet overgedragen worden;
 • De Prijs kan niet te koop aangeboden worden;
 • De Prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

2) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeurt overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van De Persgroep Publishing N.V.. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement. Door deel te nemen aan deze actie, gaan de winnaars ermee akkoord dat de gegevens gedeeld worden met Jumbo Zakelijk omwille het kunnen toesturen en afhandelen van de prijs. Voor ditzelfde doeleinde kun je benaderd worden voor eventuele aanvullende informatie (zoals bijvoorbeeld postcode van het winnende bedrijf). Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.   

3) Deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de wedstrijd en de organisatoren. 

4) Qmusic en Jumbo Zakelijk kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie, ook niet indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Qmusic of Jumbo Zakelijk ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. 

5) Qmusic en Jumbo Zakelijk kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk,…) waardoor niet kan worden deelgenomen.

6)Qmusic en Jumbo Zakelijk behouden zich het recht voor deze actie tussentijds te wijzigen of voortijdig te beëindigen. We raadt je daarom aan deze website regelmatig te bekijken.

7) Bij vermoeden van onrechtmatigheden behouden Qmusic en Jumbo Zakelijk zich het recht voor kortingscodes te weigeren, alsmede aangifte te doen bij de politie.

8) Indien en voor zover enige bepaling  van deze actievoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

9) Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.

10) Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.

11) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic en Jumbo Zakelijk streven ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM E-mail: acties@Qmusic.nl  KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01