Qmusic voert de actie “De AutoModus Check” van maandag 05 oktober 2020 tot en met donderdag 8 oktober en van maandag 12 oktober tot en met donderdag 15 oktober 2020. Op deze actie zijn zowel de algemene voorwaarden van Qmusic als de “Actievoorwaarden De AutoModus Check” van toepassing. Bij afwijking prevaleert de inhoud van de onderhavige actievoorwaarden.

Klik hier voor de actiepagina 

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  (hierna “Qmusic”) in opdracht van:

Interpolis, gevestigd en kantoorhoudende te (5017 JZ) Tilburg aan de Spoorlaan 298 (hierna ‘Interpolis’).

De onderhavige voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie. 

1.2 Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met de onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie is een Promotioneel kansspel. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van de middagshow en ter promotie van de AutoModus App van Interpolis.

1.4 Gedurende de looptijd van de Actie doet Qmusic de AutoModus Check. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode (maandag tot en met donderdag – 2 weken lang).

1.5 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen - met toestemming van Interpolis - zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. WIE KAN ER DEELNEMEN

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs; 
 • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 
 • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.

De wedstrijd staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic en Interpolis; 
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad.

4. VERLOOP VAN HET SPEL

Vanaf woensdag 30 september 2020 kun je je via Qmusic.nl en de Qmusic app opgeven voor ‘De AutoModus Check’ en je voicemail aanpassen. Vanaf maandag 05 oktober 2020 zal Domien – gedurende de looptijd van de actie - in zijn programma één of meerdere deelnemers proberen te bellen. Neem je niet op en krijgt Domien uiteindelijk je aangepaste voicemail te horen (inclusief vernoeming AutoModus), dan win je een offline experience. Neem je wel op? Dan zal Domien een volgende deelnemer bellen net zo lang tot hij van iemand de voicemail krijgt (met vernoeming van AutoModus).

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

5. DEELNEMEN

Deelnemen aan deze actie kan door je aan te melden via Qmusic.nl of de Qmusic app. Dit kan woensdag 30 september tot en met donderdag 15 oktober. Waarbij deelname in de actieweken zich beperkt tot maandag tot en met donderdag.

Aanmelden en daarmee het opstrijken van eventuele prijzen kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden. Let erop dat jouw aangepaste voicemail aan een aantal eisen moet voldoen en dat dit geverifieerd zal worden voordat de prijs weggegeven kan worden.

Het staat Qmusic vrij om naar eigen keuze te bepalen welke deelnemers geselecteerd worden om mogelijk in de uitzending te worden gebeld. Gebeld worden door (de redactie van) Qmusic is geen garantie voor deelname in de uitzending en het (mogelijk) kunnen winnen van een prijs. Qmusic zal bij de selectie van de deelnemers die kans maken om in de uitzending te worden gebeld te allen tijde letten op creativiteit en volledigheid van vereisten bij het inspreken van de voicemail.

6. KOSTEN VOOR DEELNAME

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname voor de actie ‘De AutoModus Check’. Na je online te hebben opgeven voor de actie, zal er mogelijk telefonisch contact met je worden opgenomen.

7. DE PRIJS

De deelnemer kiest al bij inschrijving voor zijn of haar prijs naar voorkeur. De prijzen bestaan uit de volgende offline experiences:

 • Diner in een sterrenrestaurant (max. waarde van € 449).
 • Onbeperkt naar de bioscoop voor 2 personen (10 maanden, max waarde van € 449).
 • Parachutesprong (max waarde van € 449).
 • Ballonvaart boven je woonplaats (max waarde van € 449).

Alle prijzen worden uitgereikt in de vorm van een voucher, zodat deze zelf door de winnaars is in te wisselen op een geschikt moment. De vouchers zullen uiterlijk een maand na afloop van de campagne beschikbaar worden gesteld aan de winnaars. Aansprakelijkheid ligt tijdens het verzilveren van de prijs (het uitoefenen van één van bovenstaande handelingen) bij de winnaars zelf en niet bij Qmusic.

8. BIJKOMENDE VOORWAARDEN

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs.

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement. Er zal aan de winnaars separaat toestemming gevraagd worden om de gegevens te delen, indien nodig, met de partijen voor het aanschaffen van vouchers voor de offline experiences. Voor dit doeleinde kun je benaderd worden voor eventuele aanvullende informatie. Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) De prijs is niet overdraagbaar.  

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

6) De te winnen prijs vertegenwoordigt een waarde van maximaal € 449, waardoor er geen verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs wordt geheven.

7) Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Q-music Nederland BV.  T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01

Klik hier voor de actiepagina