ACTIEVOORWAARDEN Mattie & Mariekes Wedding in a Week 

Terug naar de actiepagina

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotieactie ‘Mattie & Mariekes Wedding In A Week’ (hierna de “Actie”). 

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  (hierna “Qmusic”)

1.2 De Actie wordt gehouden ter promotie van de ochtendshow van Mattie & Marieke.

1.3 De Actie start op vrijdag 6 september 2019 met een aanmeldperiode t/m donderdag 12 september 2019. De actieperiode zal daarna plaatsvinden van 13 t/m 20 september 2019.

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op de website en in de Qmusic app worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. HET SPEL

Vanaf vrijdag 6 september 2019 kunnen (verloofde) stellen (man-vrouw, vrouw-vrouw, man-man) zich aanmelden om kans te maken om hun huwelijk binnen een week te laten regelen en te organiseren en het uiteindelijk op vrijdag 20 september te laten plaatsvinden. Aanmelden kan via Qmusic.nl of de Qmusic app.

Alle aanmeldingen worden nauwkeurig bekeken en uiteindelijk vindt er een selectie plaats waaruit op vrijdag 13 september 2019 een winnaar wordt gekozen.

Van 13 t/m 19 september wordt vervolgens alles geregeld voor het huwelijk van het winnende stel dat uiteindelijk op vrijdag 20 september voltrokken zal worden .

Op vrijdag 20 september zal het huwelijk dus plaatsvinden, met de ceremonie die live te horen zal zijn in de ochtendshow van Mattie & Marieke. 

3. AANMELDEN

Aanmelden voor de Actie kan via Qmusic.nl en via de Qmusic app (beschikbaar voor iOS en Android). Aanmelden is gratis en kan vanaf vrijdag 6 september 2019.

Voorwaarden voor aanmelden:

Het moet gaan om een stel dat de intentie heeft om te trouwen;

Het stel moet beschikbaar zijn op vrijdag 13 september, maandag 16 september, donderdag 19 september (in de avond) en vrijdag 20 september 2019;

Als deelnemer moet je bereid zijn om foto en/of videomateriaal te delen van jezelf en je partner ter ondersteuning van je inzending;

Als deelnemer geef je toestemming dat er audio- en beeld-opnames worden gemaakt en verspreid van zowel zichzelf, hun partner als eventuele kinderen en gasten op hun huwelijksfeest.

Om jezelf aan te melden dien je Q-member te zijn. Ben je dit nog niet? Registreer je dan gratis via Qmusic.nl of de Qmusic app.

4. SELECTIE

4.1 Uit alle luisteraars die zich op tijd hebben aangemeld wordt middels een uitgebreide screening een aantal koppels geselecteerd. Het koppel dat daadwerkelijk op 20 september bij Qmusic gaat trouwen, wordt geselecteerd door middel van een loting.

Indien deelnemers niet beschikbaar zijn voor een eventuele screening dag of telefonische screening, vervalt hun kans om deel te nemen aan de Actie.

5. DEELNAME

5.1 Elk natuurlijk persoon vanaf 18 jaar, woonachtig in Nederland, in het bezit van een geldig legitimatiebewijs.

5.2 Deelname is voor eenieder die zich gratis heeft geregistreerd als Q-member.

5.3 Deelname is voor eenieder die wil trouwen.

5.4 Deelname is uitgesloten voor:

(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten; (b) medewerkers en eerstegraads familieleden van medewerkers van Qmusic;   (c) eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie;

(e) eenieder die niet van plan is te gaan trouwen;

(f) eenieder die niet bereid is om foto en/of videomateriaal te delen en onderdeel te zijn van foto en video’s gedurende de campagne;

(g) eenieder die niet bereid is om deel te nemen aan een screening;

(h) eenieder die niet bereid is een kopie identiteitsbewijs te delen van hem/haar en partner.

5.5 Om deel te nemen aan de Actie dient een deelnemer zich aan te melden op de onder artikel 3 beschreven wijze.

5.6 Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

5.7 De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn/haar voornaam en achternaam genoemd wordt op radio en vermeld zal worden op de website van Qmusic en in de Qmusic app tijdens een introductie.

5.8 Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven of niet voldoet aan de actievoorwaarden, heeft Qmusic het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

5.9 In geval van fraude, misleiding of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie heeft Qmusic het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.

5.10 Het aanmelden voor de Actie is gratis. Voor de uiteindelijke prijswinnaar zijn er wel een aantal kosten verbonden aan het winnen van de prijs, maar daarover meer onder artikel 6.

5.11 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deelnemers op redelijke gronden uit te sluiten van deelname.

6. PRIJS

6.1 Met de Actie kan een volledig trouwfeest gewonnen op vrijdag 20 september 2019. Op vrijdag 13 september 2019 wordt het winnende stel bekend gemaakt.

6.2 Het totale budget voor deze Actie is vooraf vastgelegd en zal niet boven deze waarde uitkomen. De winnaars gaan akkoord met het volledig uit handen geven van de organisatie van het huwelijksfeest.

6.3 Het huwelijk is ceremonieel: dit houdt in dat dit huwelijk net als bijv. een kerkelijk huwelijk, of een andere huwelijksdienst waarbij het bruidspaar niet twee weken van tevoren in ondertrouw is gegaan, niet rechtsgeldig is. Voor de rechtsgeldigheid is het nodig om een afspraak te maken bij de gemeente waar het bruidspaar woonachtig is, om het burgerlijk huwelijk daar voor de wet te laten voltrekken. Dit kan tegen lage kosten en in veel gemeentes zelfs gratis, op de welbekende maandagochtend.

6.4 Aan de uitslag kunnen geen rechten worden ontleend. De uiteindelijke uitslag van de winnaar(s) is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

6.5 Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. De winnaars moeten dus ook de daadwerkelijke bruid en bruidegom van het te sluiten huwelijk zijn. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.

6.6 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen, tenzij anders aangegeven in deze actievoorwaarden.

6.7 Qmusic neemt de over de prijzen (eventueel) verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

6.8 Om recht te hebben op de prijs, dient het winnende stel de organisatie volledig over te dragen aan het team van de ochtendshow van Qmusic.

6.9 Om recht te hebben op de prijs, dient het winnende stel aanwezig te zijn voor de huwelijksvoltrekking op vrijdag 20 september 2019.   

7. PERSOONSGEGEVENS & PUBLICITEIT

7.1 De door deelnemers verstrekte (persoons-)gegevens worden door Qmusic alleen gebruikt ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de deelnemer(s) te kunnen informeren over de Actie en over een eventueel gewonnen prijs.

7.2 Aan de Actie kunnen publicitaire activiteiten zijn verbonden zoals bijvoorbeeld foto-, en video opnamen en medewerking aan radio-uitzendingen van Qmusic. Het is gewenst dat de winnaar(s) van de prijs medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot de Actie. Vanzelfsprekend zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar(s). Deelnemers die niet in publicitaire activiteiten wensen te participeren, dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op het moment dat hij/zij weet dat hij/zij winnaar is geworden. De winnaars die hun medewerking verlenen aan publicitaire activiteiten hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.  

8. OVERIG

8.1 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Qmusic.

8.2 Qmusic behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, waarmee de Prijs ook zou kunnen vervallen.

8.3 Qmusic en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.

8.4 Qmusic is niet aansprakelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen waaronder, maar niet beperkt tot tijdelijke problemen met de Qmusic app, uw mobiele telefoon, uw internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht.

8.5 Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.6 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

8.7 Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Q-music Nederland B.V.   T.a.v. Programma afdeling   De Kauwgomballenfabriek  Paul van Vlissingenstraat 10d  1096 BK Amsterdam

E-mail: acties@Qmusic.nl  KvK 32039594  BTW NL 0079.09.305.B.01

Versie 1, 06 september 2019

Terug naar de actiepagina