Actievoorwaarden Win een jaar gratis sporten

Qmusic voert bovengenoemde actie van zaterdag 17 september t/m zondag 25 september 2022. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. 

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie ‘Win een jaar gratis sporten’ wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. (hierna te noemen Qmusic) ter promotie van De Nationale Sportweek van NOC*NSF. De Actie is een Promotioneel kansspel. De voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt van zaterdag 17 september t/m zondag 25 september 2022. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

 

2. WIE KAN ER DEELNEMEN

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • in de laatste drie (3) maanden geen prijs heeft gewonnen heeft bij Qmusic door deelname aan de één door haar georganiseerde spellen. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en ten tweede om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs;
  • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is;
  • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.

De wedstrijd staat niet open voor:

  • personeelsleden en medewerkers van Qmusic;
  • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
  • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

 

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Kai gaat van 19 t/m 22 september 2022 (totaal 4 keer) dagelijks een nieuwe sport ontdekken. Luisteraars kunnen via de Q-app het woord ‘Sportweek’ insturen als ze mee willen spelen. Vervolgens worden 2 deelnemers uitgenodigd in de uitzending. Tijdens de show (maandag t/m donderdag van 19.00-22.00 uur) omschrijft Kai de spelregels van deze sport. Wie het eerst denkt te weten welke sport het is roept zijn/haar naam. Heb je het antwoord goed, dan win je de prijs. Heb je het antwoord fout, dan wint de ander. Niemand die het weet? Dan wordt de shoot out vraag gesteld. Degene die er het dichtst bij zit, wint de hoofdprijs. De winnaar wint een jaar gratis sporten (geldbedrag van €250,-) en een sportpakket (bestaande uit een sporttas, sea towel, bidon en het Nationale Sportweek Fitchallenge spel, ter waarde van €50,-). De verliezer krijgt een sportpakket (inhoud zie hierboven).

 Bij Tom & Bram (zaterdag en zondag van 12.00-15.00 uur)schuift op 17, 18, 24 en 25 september (totaal 4 keer) een TeamNL’er aan. Deze topsporter laat Tom en Bram strijden tegen elkaar door een sportieve challenge te doen. Luisteraars kunnen in de Q-app een bericht sturen met daarin wie jij denkt dat de winnaar van de challenge wordt.  Tussen alle juiste inzendingen wordt één winnaar gekozen die een jaar gratis sporten (geldbedrag van €250,-) en een sportpakket wint (bestaande uit een sporttas, sea towel, bidon en het Nationale Sportweek Fitchallenge spel, ter waarde van €50,-).

Indien telefoonverbindingen wegvallen, enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief.

 

4. DEELNEMEN 

Luisteraars die willen deelnemen aan deze actie kunnen een gratis bericht sturen via de Qmusic app.

 

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

Deelname voor de actie ‘Win een jaar gratis sporten’ gaat via de Qmusic app. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

6. DE PRIJS 

De prijs is:

·      Bij Kai: 4x een jaar gratis sporten (geldbedrag van €250,-) en 8x een sportpakket (bestaande uit een sporttas, sea towel, bidon en het Nationale Sportweek Fitchallenge spel) ter waarde van €50,-.

·      Bij Tom & Bram: 4x een jaar gratis sporten (geldbedrag van €250,-) en 4x een sportpakket (bestaande uit een sporttas, sea towel, bidon en het Nationale Sportweek Fitchallenge spel) ter waarde van €50,-.

De winnaar dient zijn/haar persoonsgegevens en IBAN-nummer te delen met Qmusic. Prijsafhandeling houdt in het toesturen van het sportpakket en het overmaken per bank van de €250,-.

 

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

  • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;

·       Qmusic behoudt zich het recht voor om geen prijs toe te kennen aan een deelnemer die zich tijdens het spel uitdrukt in strijd met de wet, goede zeden of openbare orde.

·       De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;

·       Het geldbedrag wordt binnen 30 dagen naar het door de prijswinnaar opgegeven bankrekeningnummer overgemaakt. De pakketten worden binnen 30 dagen naar het door de prijswinnaar opgegeven adres gestuurd.


8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN PORTRETRECHTEN

De Deelnemer verleent bij voorbaat onvoorwaardelijk toestemming aan Qmusic tot het gebruik van zijn naam en het de deelnemer betreffende beeld- en/of geluidsmateriaal, al dan niet in ingekorte of bewerkte vorm, ten behoeve van de productie, uitzending en promotiedoeleinden van de actie, ongeacht het medium, de duur en de frequentie. Hieronder valt ook het (her)gebruik van het beeld- en/of geluidsmateriaal in (reclame) uitingen van of vanwege de Actie. De Deelnemer ziet af van alle aanspraken die, wegens het gebruik waarover krachtens de actievoorwaarden toestemming wordt verleend, jegens Qmusic en de haar verbonden (rechts)personen geldend zouden kunnen worden gemaakt. 


9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en ten tweede om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement.

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. De persoonlijke gegevens van de prijswinnaars worden zeven (7) jaar bewaard in verband met de fiscale wetgeving. De persoonlijke gegevens van de niet-prijswinnaars worden één (1) jaar bewaard. Bovendien worden de persoonlijke gegevens van de winnaars en verliezers gedeeld met NOC*NSF ten behoeven van de afhandeling van de prijs (het sportpakket). NOC*NSF zal deze gegevens na afhandeling van de Prijs verwijderen en niet voor andere doeleinden gebruiken. Qmusic zal de gegevens verder niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) Qmusic is niet aansprakelijk voor eventueel schade en verlies van een product.

5) De prijs is niet overdraagbaar.

6) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

7) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de belastingdienst.

8) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland B.V.   T.a.v. Programma-afdeling   DE KAUWGOMBALLENFABRIEK   PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D   1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl   KvK 32039594   BTW NL 0079.09.305.B.01