Qmusic voert bovengenoemde actie van donderdag 15 december 2022 totdat de dj’s uit de Escape Room ontsnapt zijn. Op deze wedstrijd zijn dealgemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

 

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie ‘Q-escape room Snowglobe’ wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D (hierna te noemen Qmusic). Het spel wordt georganiseerd ter promotie van de Q-Escape Room.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt van donderdag 15 december 2022 totdat de dj’s uit de Q-escape room ontsnapt zijn. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd in afstemming met de Nederlandse Loterij de voorwaarden te wijzigingen zonder eerder aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

 

2. WIE KAN ER DEELNEMEN

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • in de laatste drie (3) maanden geen prijs heeft gewonnen heeft bij Qmusic door deelname aan de één door haar georganiseerde spellen. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en ten tweede om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs;
  • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is;
  • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.

 

De wedstrijd staat niet open voor:

  • personeelsleden en medewerkers van Qmusic;
  • personeelsleden van medewerkers van de Nederlandse Loterij;
  • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
  • elk persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

 

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Het spel wordt tijdens de Q-escape room gespeeld van donderdag 15 december 2022 totdat de dj’s uit de Q-escape room ontsnapt zijn, dagelijks tussen 19u en 20u. Luisteraars kunnen zich vanaf maandag 12 december aanmelden via de actiepagina op Qmusic.nl. Via het aanmeldformulier laat je weten aan wie jij - met bijvoorbeeld een verjaardag, Sinterklaas of Kerst - je slechtste of zelfs geen cadeau gegeven hebt.

De beste verhalen worden geselecteerd en die luisteraar wordt in de uitzending gebeld. Nadat de luisteraar het verhaal verteld heeft gaat één van de dj’s met z’n hand in de levensgrote snowglobe die in de Escape Room staat en graait een rondvliegende bal met daarop geschreven een nieuw cadeau voor degene die het verdient. De luisteraar aan de telefoon en degene die het verdient krijgen beiden een Oudejaarslot voor de Oudejaarstrekking op 31 december 2022 cadeau. Degene die het verdient krijgt het cadeau uit de snowglobe.

In program geven we elke dag tussen 19u en 20u de volgende prijzen weg (hoeveel het er in totaal zijn is afhankelijk van hoe lang de dj’s in de Q-escape room vastzitten):

·      Dagelijks 2 oudejaarsloten, 1 voor de luisteraar die geselecteerd is en 1 voor degene die het verdient;

·       Dagelijks 1 cadeau uit de snowglobe voor de persoon die ’t verdient.

 

Indien telefoonverbindingen wegvallen, of de deelnemer slecht te horen is, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Dan wordt een nieuwe winnaar aangewezen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief.

4. DEELNEMEN 

Deelnemen aan deze actie kan door het invullen van het webformulier op Qmusic.nl. Hier laat je weten aan wie jij - met bijvoorbeeld een verjaardag, Sinterklaas of Kerst - je slechtste of zelfs geen cadeau gegeven hebt. Je kan door het aanvinken van de checkbox ervoor kiezen dat Staatsloterij jouw contactgegeven (voor- en achternaam, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, postcode, huisnummer) eenmalig gebruikt om jou een relevante telefonische aanbieding te doen. Let op: het aanvinken van de opt-in beïnvloedt je winkansen niet!

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

Deelname voor de Actie gaat via de Qmusic.nl of de Qmusic app. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname.

6. DE PRIJS 

Elke on-air winnaar (dagelijks een winnaar tussen 19u en 20u , in de periode van donderdag 15 december totdat de dj’s ontsnapt zijn) wint twee (2) Oudejaarsloten voor de Oudejaarstrekking op 31 december 2022  t.w.v. €30,-, waarmee je kans maakt op 30 miljoen euro Belastingvrij; één (1) Oudejaarslot voor de luisteraar die geselecteerd is en 1 Oudejaarslot voor degene die het verdient

De Staatsloten worden aangetekend (fysiek) verstuurd. Qmusic en Staatsloterij zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken van de prijs tijdens de verzending.

Daarnaast wint elke on-air deelnemer een prijs uit de snowglobe voor degene die hij/ zij heeft opgegeven. Hierin zitten diverse prijzen met een waarde variërend tussen de €350,- en €389,-.

Het totale prijzenpakket van deze actie heeft daarmee een waarde van maximaal € 4.499,-.

Zie voor meer informatie over de Oudejaarstrekking: Staatsloterij.nl Speel bewust, 18+ Voor het organiseren van Staatsloterij is vergunning verleend door de Kansspelautoriteit.

 

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

7.1 Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;

7.2 De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;

7.3 Alle on-air winnaars dienen hun persoonsgegevens zoals adres en een recent en correct emailadres op te geven, zodat Staatsloterij de loten aangetekend (fysiek) kan versturen. Per e-mail wordt er geïnformeerd als de brief aangetekend onderweg is.

7.4 Alle on-air winnaars dienen hun persoonsgegevens zoals adres en een recent en correct emailadres op te geven, zodat Qmusic de fysieke prijzen binnen 4 weken per post kan versturen. Voor afhandeling van de overige prijzen wordt via mail of telefoonnummer contact opgenomen met de winnaar. De prijzen voor degene die het verdient worden verstuurd naar de luisteraar die geselecteerd is. De luisteraar is verantwoordelijk voor het overdragen van de prijs aan degene die het verdient.

7.5 Staatsloterij spant zich in om de prijs voor 31 december 2022 te verzenden.

7.6 Indien Staatsloterij de Staatsloten verstuurt, deelt Qmusic enkel de nodige gegevens van de winnaars met als doel het tijdig verstrekken van de prijs.

7.7 De verantwoordelijkheid van het innen van eventueel gewonnen prijzen met het  Oudejaarslot ligt bij de winnaar zelf. Niet bij Qmusic of Staatsloterij.

 

8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN PORTRETRECHTEN

De naam van Deelnemer en geluidsmateriaal, waarop Deelnemer herkenbaar te horen is, kan worden gebruikt door Qmusic voor productie, uitzending en promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Door deelname aan de Actie geeft Deelnemer blijk geen bezwaar te hebben tegen het feit dat Qmusic de geluidsopnamen exclusief en onbeperkt, openbaar zal maken, verveelvoudigen, bewerken en exploiteren conform de bepalingen in deze Actievoorwaarden. Deelnemer heeft in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding. 

9. OVERIGE BEPALINGEN

9.1 De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement.

9.2 Persoonsgegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. De persoonsgegevens van de prijswinnaars worden zeven (7) jaar bewaard in verband met de fiscale wetgeving. De persoonsgegevens van de niet-prijswinnaars worden één (1) jaar bewaard. Bovendien worden de persoonsgegevens van de winnaars gedeeld met Staatsloterij ten behoeve van de afhandeling van de Oudejaarsloten. Staatsloterij zal de contactgegevens van de winnaar na het versturen van de loten niet voor andere doeleinden gebruiken. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

9.3 De prijs is niet overdraagbaar.  

9.4 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

9.5 Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal de kansspelbelasting inhouden op het gewonnen bedrag en rechtstreekse afdragen aan de Belastingdienst.

9.6 Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer deze actievoorwaarden. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland B.V.  T.a.v. Programma-afdeling  DE KAUWGOMBALLENFABRIEK  PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D  1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl  KvK 32039594  BTW NL 0079.09.305.B.01