Qmusic voert bovengenoemde actie vanaf maandag 3 t/m vrijdag 7 december 2018. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. 

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie wordt georganiseerd ter promotie van Disney’s nieuwe animatiefilm Ralph Breaks the Internet. De voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt vanaf maandag 3 december t/m vrijdag 7 december 2018. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. ORGANISATIE

De actie ‘Ralph Breaks the Internet’ wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic.

3. WIE KAN ER DEELNEMEN 

De actie staat open voor iedereen die:

·       woonachtig is in Nederland;

De wedstrijd staat niet open voor:

·       personeelsleden en medewerkers van Qmusic en Disney; 

·       hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 

·       elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

4. VERLOOP VAN HET SPEL

Vanaf zaterdag 1 december worden luisteraars bij Qmusic geattendeerd op de actie ‘Ralph Breaks the Internet’. Dit gebeurt bij Qmusic on air. Hoor je Ralph tijdens de actieweek met een soudbite inbreken op de radio bij Kai Merckx – elke werkdag van 21:00-00:00 uur? Stuur zo snel mogelijk een bericht met ‘Break the Internet’ via de Qmusic App. Ben jij de eerste? Dan kom je als winnaar in de uitzending bij Kai! Elke dag is er één winnaar. Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

5. DEELNEMEN 

Deelnemen aan deze actie kan door gedurende de actieweek een bericht te sturen met ‘Break the Internet’ zodra je Wreck It Ralph hoort inbreken op de radio.

6. KOSTEN VOOR DEELNAME 

Deelname voor de actie ‘Ralph Breaks the Internet’ gaat door middel van het sturen van een berichtje via de Qmusic App. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

7. DE PRIJS 

Iedereen die tijdens de actieweek wint, krijgt een Ralph Breaks the Internet goodiepakket met daarin 4 filmtickets voor de première, een hoodie, een shirt en een beker van de film.

8. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS 

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

·       Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;

·       De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;

·       De winnaar dient zijn/haar e-mail, n.a.w.-gegevens en 06-nummer op te geven zodat Qmusic het bestand met prijswinnaars bij kan houden;

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarsbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

5) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst.  

6) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot: 

Qmusic Nederland BV. 

T.a.v. Programma afdeling
DE KAUWGOMBALLENFABRIEK
PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D
096 BK AMSTERDAM
 

E-mail:acties@Qmusic.nl
KvK 32039594
BTW NL 0079.09.305.B.01