Actievoorwaarden TOMORROWLAND WINTER

Qmusic voert bovengenoemde actie van 28 februari 2023 tot 4 maart 2023. Op deze actie zijn de algemene voorwaarden van Qmusic (via deze link te raadplegen: https://qmusic.nl/algemene-voorwaarden) en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing (hierna te noemen Actievoorwaarden). Waarbij deze laatste leidend is. 

1. ALGEMEEN

1.1 De actie ‘TOMORROWLAND WINTER’ (hierna te noemen Actie) wordt georganiseerd door Qmusic, onderdeel van DPG Media B.V. (hierna te noemen Qmusic) ter promotie van Tomorrowland Winter. 

1.2 De Actie is een promotioneel kansspel. Deze Actievoorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

1.3 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze onderhavige Actievoorwaarden en akkoord te gaan met de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.4 De Actie loopt van 28 februari 2023 tot 4 maart 2023 (hierna te noemen Actieperiode). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.5 Belangrijk om te weten als je via het internet of DAB+ naar ons luistert: de digitale stream van een radio-uitzending loopt vanwege technische redenen (o.m. door tussenkomst van servers, routers en als gevolg van buffering), altijd achter op het radio signaal zoals te horen is via de ether (FM). Hou hier rekening mee wanneer het Spel met zich meebrengt dat je gelijk moet reageren op iets dat tijdens de uitzending te horen is. Eventuele klachten verband houdende met dit punt zullen niet in behandeling worden genomen. 

1.6 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze Actievoorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de Actievoorwaarden (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. WIE KAN ER DEELNEMEN

2.1 De Actie staat open voor iedereen die (hierna te noemen Deelnemer):

2.1.1 In de laatste drie (3) maanden geen prijs heeft gewonnen heeft bij Qmusic door deelname aan de één door haar georganiseerde spellen

2.1.2 Bij de start van de Actie minimaal 18 jaar is

2.1.3 Zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft

2.2 De Actie staat niet open voor:

2.2.1 Personeelsleden en medewerkers van Qmusic

2.2.2 Hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;

2.2.3 Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

 

3. VERLOOP VAN HET SPEL

3.1 Vanaf 28 februari 2023 kunnen luisteraars zich via Qmusic.nl aanmelden voor ‘Tomorrowland Winter’. Daarbij dien je je aan te melden via het aanmeldformulier op Qmusic.nl. Uit alle luisteraars die zich hebben aangemeld worden in de periode van vrijdag 3 maart t/m zaterdag 4 maart 2023 namen op zender genoemd bij het programma Kai, Tom & Bram en Tom & Bram. Bel je binnen 20 minuten terug, dan ben je erbij en win je een trip (voor 2 personen) naar Tomorrowland Winter. De trip vindt plaats van dinsdag 21 maart tot en met zaterdag 25 maart 2023. Qmusic behoudt zich het recht voor de deelname om haar moverende redenen niet uit te zenden. Indien telefoonverbindingen wegvallen, enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop op basis van objectieve gegevens die gegenereerd worden door de gebruikte software. Over de beslissing, die valt tijdens het spel, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die door de dj tijdens het spel genomen wordt, is definitief.  

3.2 Indien de telefoonverbinding wegvalt, of de connectie op een andere manier verstoord wordt, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de Actie genomen wordt is definitief.

 

4. DEELNEMEN 

4.1 Deelnemers aan de Actie kunnen zich aanmelden vanaf dinsdag 28 februari 2023.

4.2 Aanmelden geschiedt door gegevens in te vullen op Qmusic.nl.

 

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

5.1 Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

6. DE PRIJS 

6.1 2 winmomenten. 1 op vrijdag 3 maart en 1 op zaterdag 4 maart 2023.

6.2 Een verzorgde trip naar Tomorrowland Winter, inclusief vlucht en verblijf.

6.3 Totaalwaarde van 3500 euro.

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

7.1 Deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de Prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

7.2 Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de Prijs niet uit te reiken;

7.3 Qmusic en Tomorrowland behouden zich het recht voor om geen Prijs toe te kennen aan een Deelnemer die zich tijdens de Actie uitdrukt in strijd met de wet, goede zeden of openbare orde.

7.4 De Prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;

8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN PORTRETRECHTEN

8.1 De Deelnemer verleent bij voorbaat onvoorwaardelijk toestemming aan Qmusic tot het gebruik van zijn naam en het de Deelnemer betreffende beeld- en/of geluidsmateriaal, al dan niet in ingekorte of bewerkte vorm, ten behoeve van de productie, uitzending en promotiedoeleinden van de Actie, ongeacht het medium, de duur en de frequentie. 

8.2 Hieronder valt ook het (her)gebruik van het beeld- en/of geluidsmateriaal in (reclame) uitingen van of vanwege de Actie. 

8.3 De Deelnemer ziet af van alle aanspraken die, wegens het gebruik waarover krachtens de Actievoorwaarden toestemming wordt verleend, jegens Qmusic en de haar verbonden (rechts)personen geldend zouden kunnen worden gemaakt. 

9. OVERIGE BEPALINGEN

9.1 Om gokverslaving tegen te gaan en zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs zijn winnaars van een prijs uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van ten minste 3 maanden. 

9.2 De deelname aan de Actie impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer, zodat Qmusic de Deelnemer kan informeren, bijvoorbeeld omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeurt overeenkomstig de privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. (via deze link te raadplegen: https://qmusic.nl/privacystatement)  

9.3 Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarsbestand van Qmusic. De persoonlijke gegevens van de prijswinnaars worden zeven (7) jaar bewaard in verband met de fiscale wetgeving. De persoonlijke gegevens van de niet-prijswinnaars worden één (1) jaar bewaard. Qmusic zal de gegevens verder niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

9.4 Qmusic en Tomorrowland zijn niet aansprakelijk voor eventueel schade en verlies van een product.

9.5 De Prijs is niet overdraagbaar.  

9.6 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in deze Actievoorwaarden. 

9.7 Indien de Prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- inclusief BTW geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de Prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de belastingdienst.

9.8 Door deelname aan deze Actie aanvaardt de deelnemer deze Actievoorwaarden. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic 

T.a.v. Programma-afdeling   

De Kauwgomballenfabriek

Paul van Vlissingenstraat 10D

1096 BK Amsterdam 

E-mail: acties@qmusic.nl   

KvK DPG Media B.V. 34172906 

BTW DPG Media B.V. NL810828662B01