Qmusic voert bovengenoemde actie van 5 t/m 26 november 2018. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie is een Promotioneel kansspel. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van het programma ‘Kai’ en partner van deze actie; AfterPay. De voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt van 5 t/m 26 november 2018. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. ORGANISATIE

De actie 'Weekend Retour' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie. 

3. WIE KAN ER DEELNEMEN 

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs; 
  • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 
  • om mee te doen met deze actie dien je woonachtig te zijn in Nederland; 

De wedstrijd staat niet open voor:

  • personeelsleden en medewerkers van Qmusic; 
  • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 
  • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

4. VERLOOP VAN HET SPEL

Vanaf maandag 5 november kunnen luisteraars zich voor Weekend Retour aanmelden op de Qmusic actiepagina. Uit alle inzendingen wordt elke week een winnaar gekozen die op maandag 5, 12, 19 en 26 november tijdens de uitzending van Kai wordt gebeld. De winnaars die in de uitzending komen krijgen het bedrag terug van hun tegenvallende weekendplannen. Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

5. DEELNEMEN 

Deelnemen aan deze actie kan door op de actiepagina het online formulier in te vullen en Qmusic te laten weten welke weekendplannen anders uitpakte dan verwacht. De tijdsperiode om deel te nemen is van 5 t/m 26 november 2018. Aanmelding kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden.

6. KOSTEN VOOR DEELNAME 

Deelname voor de actie 'Weekend Retour' verloopt online. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname.

7. DE PRIJS 

Winnaar krijgen de kosten van hun tegenvallende weekendplannen retour. Dit bedrag ontvangen de winnaars op hun rekening. Voordat het bedrag kan worden uitgekeerd moeten de winnaars een bewijs van de gemaakte kosten aan Qmusic kunnen overleggen (bijv. bonnetje, afschrift, bioscoop of concert ticket).

8. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS 

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

  • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
  • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
  • De winnaar dient zijn/haar bankgegevens op te geven, zodat Qmusic het bedrag kan overmaken;
  • Het bedrag wordt binnen 4 weken op de rekening van de winnaar gestort.

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  4) De prijs is niet overdraagbaar.  5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst.  7) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01