Qmusic voert bovengenoemde actie van zaterdag 24 maart t/m zondag 15 april 2018 op Qmusic. De uiteindelijke Mud Masters race vindt plaats op zaterdag 21 april. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic, Mud Masters en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

Klik hier voor de actiepagina

Klik hier voor de algemene voorwaarden van Mud Masters

1. Organisatie

De actie 'You Make Us Dirty' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V., hierna te noemen Qmusic, in samenwerking met Mud Masters. Deze wedstrijd wordt georganiseerd ter promotie van Mud Masters. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Mud Masters.

2. Wie kan er deelnemen

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 
  • onderstaande aansprakelijkheid en de algemene voorwaarden van Mud Masters accepteert.

De wedstrijd staat niet open voor:

  • onderstaande aansprakelijkheid en de algemene voorwaarden van Mud Masters niet accepteren. 

3. Aansprakelijkheid

3.1 Deelname aan het Evenement geschiedt voor eigen risico. De Organisatoren Mud Masters en Qmusic zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer van 'Team Joost & Hila' mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens zijn de Organisatoren niet aansprakelijk voor verlies, diefstal van, of schade aan eigendommen/zaken van de Deelnemer. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisatoren toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden.

3.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisatoren voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatoren ter zake van die schade uitkeert.

3.3 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn/haar deelname aan het Evenement.

3.4 De Deelnemer verklaart door de inschrijving dat hij/zij zich bekend heeft verklaard met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en heeft verklaard dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

3.5 De Deelnemer vrijwaart de Organisatoren voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname aan) het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6 De Deelnemer vrijwaart de Organisatoren voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. 

4. Verloop van het spel

Vanaf zaterdag 24 maart kunnen luisteraars via www.qmusic.nl zich aanmelden voor Team Joost & Hila: Mud Masters. Om een aanmelding definitief te maken, moet je een ander persoon uitdagen. Gaat deze persoon de uitdaging aan, maken de deelnemers kans om onderdeel uit te maken van startvak 'Team Joost & Hila' op zaterdag 21 april. Daagt een deelnemer geen andere persoon aan of wordt de uitdaging niet aangenomen door een ander persoon, komt de kans op deelname te vervallen. 

De inschrijving opent op zaterdag 24 maart en staat open tot en met zondag 15 april via www.qmusic.nl. De Mud Masters uitdaging vindt plaats op zaterdag 21 april. Indien onvoorziene omstandigheden optreden, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen. De Organisator van het Evenement kan de starttijd, datum en/of locatie van het Evenement wijzigen. Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten gaan, stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding.

Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

5. Aanmelden

Aanmelden voor de actie kan alleen op Qmusic.nl op de actiepagina 'You Make Us Dirty'. Een aanmelding is definitief als een deelnemer een ander persoon uitdaagt en deze persoon de uitdaging aangaat. De tijdsperiode om aan te melden is tussen zaterdag 24 maart t/m zondag 15 april. Aanmelding kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden.

6. Kosten voor deelname

Aanmelden voor de actie 'You Make Us Dirty' gaat via Qmusic.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan de inschrijving. 

7. De prijs

De prijs is deelname aan Mud Masters 'Team Joost & Hila' ter waarde van € 62,50 (huidige prijs). Winnaars, dus de luisteraars die zich hebben opgegeven en waarvan de uitdaging is geaccepteerd, ontvangen schriftelijk of telefonisch bevestiging van hun prijs. De prijs is niet in te wisselen voor diensten en/of goederen of overdraagbaar. 

8. Bijkomende voorwaarden prijs

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

  • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
  • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;

9. Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisatoren voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. Hieronder valt ook het (her)gebruik van beelden in (reclame) uitingen van of vanwege derden.

10. Overige bepalingen

1) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.  

2) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. 

3) Persoonlijke gegevens worden ook door Mud Masters opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot verwerking en gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

4) De prijs is niet overdraagbaar. 

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement. 

6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan 449 euro geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst. 

7) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement.

Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01