Q-music Nederland B.V. voert bovengenoemde actie vanaf maandag 26 december 2022. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en deze actievoorwaarden (hierna te noemen: de ‘Actievoorwaarden’) van toepassing. Waarbij de Actievoorwaarden leidend zijn.

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie ‘Zorgeloos het nieuwe jaar in’ (hierna te noemen: de ‘Actie’) wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. (hierna te noemen: ‘Qmusic’) ter promotie van de website Qmusic.nl. De Actievoorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic. Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige Actievoorwaarden en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt van maandag 26 december 2022 t/m zaterdag 31 december 2022 (hierna te noemen: de ‘Actieperiode’). Gedurende de looptijd van de Actie maak je kans op het winnen van een bedrag ter waarde van de jaarpremie van een zorgverzekering, zoals omschreven in artikel 6. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. De prijs wordt aangeboden door Independer.nl N.V. (hierna te noemen: “Independer”).

 

 

2. WIE KAN ER DEELNEMEN

De Actie staat open voor iedereen die:

  • in de laatste drie (3) maanden geen prijs heeft gewonnen heeft bij Qmusic door deelname aan de één door haar georganiseerde spellen. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en ten tweede om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs;
  • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is;
  • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.

 

De Actie staat niet open voor:

  • personeelsleden en medewerkers van DPG Media, Qmusic en Independer;
  • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
  • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze Actie verbonden is.

 

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Van zondag 18 december t/m zaterdag 31 december 2022 roept Qmusic luisteraars op om naar Qmusic.nl te gaan. Door in te loggen en vervolgens je gegevens in te vullen maken luisteraars kans op de prijs, zoals omschreven in artikel 6, aangeboden door Independer (hierna te noemen: ‘de Prijs’).

4. DEELNAME Luisteraars kunnen zich vanaf zondag 18 december via Qmusic.nl of via de Qmusic app aanmelden voor de Actie door in te loggen en hun gegevens op de actiepagina in te vullen. Zij maken kans op de Prijs. De Prijs wordt in de periode van maandag 26 december t/m zaterdag 31 december 2022 in totaal 6 keer weggegeven.

Over de beslissing die valt tijdens de Actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de Actie genomen wordt, is definitief.

 

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

Deelname aan de Actie gaat via Qmusic.nl of de Qmusic app. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

6. DE PRIJS 

6.1 De Prijs per winnaar is een bedrag ter waarde van de jaarpremie van de door winnaar zelf afgesloten basiszorgverzekering en (indien winnaar deze heeft afgesloten) de aanvullende zorgverzekering voor zichzelf (en dus niet eventuele medeverzekerden op de verzekeringspolis) voor het jaar 2023. Deze Prijs wordt aangeboden door Independer.

 

6.2 De waarde van het totale prijzenpakket bedraagt ongeveer EUR 9.978,00,-.  Dit bedrag is als volgt opgebouwd: de waarde van de gemiddelde zorgpremie van een basiszorgverzekering en aanvullende zorgverzekering tezamen is ongeveer €1.663,-. Wanneer dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal trekkingen (6), geeft dit een waarde van het totale prijzenpakket van ongeveer EUR 9978,00.

 

6.3 De Prijs wordt in de periode van maandag 26 december t/m zaterdag 31 december 2022 dagelijks (dus totaal 6 keer) weggegeven. Er zijn 6 trekkingen met ieder 1 winnaar, te weten op 26, 27, 28, 29, 30 en 31 december 2022. Aanwijzing van de winnaar(s) geschiedt met behulp van een onpartijdig computerprogramma. Alle deelnemers die op het moment van de trekking hun gegevens hebben achtergelaten op de actiepagina van Qmusic maken bij elke trekking kans op de Prijs..

De winnaars krijgen in week 1 van 2023 via mail bericht van Qmusic dat ze gewonnen hebben en hen zal worden gevraagd hun zorgverzekeringspolis van het jaar 2023 met daarop de vermelde premie per e-mail op te sturen en hun bankrekeningnummer op te geven. Vervolgens wordt de Prijs overgemaakt op het opgegeven bankrekeningnummer.

 

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de Prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

  • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de Prijs niet uit te reiken;

·       Qmusic behoudt zich het recht voor om geen prijs toe te kennen aan een deelnemer die zich tijdens het spel uitdrukt in strijd met de wet, goede zeden of openbare orde.

·       De Prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende Prijs;

·       Het is geen voorwaarde dat de zorgverzekering is afgesloten bij Independer, deze mag dus ook ergens anders zijn afgesloten;

·       Prolongatie van een bestaande zorgverzekering is ook goed voor deelname;

·       Het bedrag wordt binnen 30 dagen nadat winnaar de verzekeringspolis en rekeningnummer heeft opgestuurd, overgemaakt op het opgegeven bankrekeningnummer.

 

8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN PORTRETRECHTEN

De deelnemer verleent bij voorbaat onvoorwaardelijk toestemming aan Qmusic tot het gebruik van zijn naam en het van de deelnemer betreffende beeld- en/of geluidsmateriaal, al dan niet in ingekorte of bewerkte vorm, ten behoeve van de productie, uitzending en promotiedoeleinden van de Actie, ongeacht het medium, de duur en de frequentie. Hieronder valt ook het (her)gebruik van het beeld- en/of geluidsmateriaal in (reclame) uitingen van of vanwege de Actie. De deelnemer ziet af van alle aanspraken die, wegens het gebruik waarover krachtens de Actievoorwaarden toestemming wordt verleend, jegens Qmusic en de haar verbonden (rechts)personen geldend zouden kunnen worden gemaakt. 

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en ten tweede om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) De deelname aan de Actie impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de Actie. Deze verwerking gebeurt overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement.

 

3) QMusic  behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen en niet over te gaan tot het uitkeren van de Prijs. De gevallen waarin QMusic zich dit recht voorbehoudt is met inbegrip maar niet beperkt tot een geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van de Prijs of de aanvraag van surseance ven betaling door deze leverancier en/of sponsor. 

4) QMusic is te allen tijde gerechtigd deze actievoorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op Qmusic.nl worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

5) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarsbestand van Qmusic. De persoonlijke gegevens van de prijswinnaars worden zeven (7) jaar bewaard in verband met de fiscale wetgeving. De persoonlijke gegevens van de niet-prijswinnaars worden één (1) jaar bewaard. Qmusic zal de gegevens verder niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

6) De prijs is niet overdraagbaar.  

7) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in deze Actievoorwaarden.  

8) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de belastingdienst.

9) Op de Actie en deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

10) Door deelname aan deze Actie aanvaardt de deelnemer deze Actievoorwaarden. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland B.V.   T.a.v. Programma-afdeling   DE KAUWGOMBALLENFABRIEK   PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D   1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl   KvK 32039594   BTW NL 0079.09.305.B.01