ACTIEVOORWAARDEN DE LEUKSTE RIJINSTRUCTEUR VAN NEDERLAND

Qmusic voert bovengenoemde actie van dinsdag 24 januari tot donderdag 09 februari. Op deze actie zijn de algemene voorwaarden van Qmusic (via deze link te raadplegen) en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing (hierna te noemen Actievoorwaarden). Waarbij deze laatste leidend is. 

1. ALGEMEEN

1.1 De actie ‘De leukste rijinstructeur van Nederland’ (hierna te noemen Actie) wordt georganiseerd door Qmusic, onderdeel van DPG Media B.V. (hierna te noemen Qmusic).

1.2 Deze Actievoorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic.

1.3 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze onderhavige Actievoorwaarden en akkoord te gaan met de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.4 De Actie loopt van dinsdag 24 januari tot donderdag 09 februari (hierna te noemen Actieperiode). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.

1.5 Belangrijk om te weten als je via het internet of DAB+ naar ons luistert: de digitale stream van een radio-uitzending loopt vanwege technische redenen (o.m. door tussenkomst van servers, routers en als gevolg van buffering), altijd achter op het radio signaal zoals te horen is via de ether (FM). Hou hier rekening mee wanneer het Spel met zich meebrengt dat je gelijk moet reageren op iets dat tijdens de uitzending te horen is. Eventuele klachten verband houdende met dit punt zullen niet in behandeling worden genomen.

1.6 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze Actievoorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de Actievoorwaarden (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. WIE KAN ER DEELNEMEN

2.1 De Actie staat open voor iedereen die (hierna te noemen Deelnemer):

2.1.1 In de laatste drie (3) maanden geen prijs heeft gewonnen heeft bij Qmusic door deelname aan de één door haar georganiseerde spellen

2.1.2 Bij de start van de Actie minimaal 18 jaar is

2.1.3 Zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft

2.2 De Actie staat niet open voor:

2.2.1 Personeelsleden en medewerkers van Qmusic

2.2.2 Hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;

2.2.3 Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL

3.1 Vanaf dinsdag 24 januari 2023 kunnen luisteraars via Qmusic.nl of via de Q-app opgeven wie zij ‘de leukste rijinstructeur van Nederland’ vinden. Je geeft dus een ander op en niet jezelf. Daarbij dien je gegevens achter te laten, zoals de naam van de rijinstructeur en de naam, het emailadres en woonplaats van de rijschool. Deze gegevens dienen openbaar en gepubliceerd te zijn, zodat Qmusic het recht heeft de gegevens te gebruiken. Gebruik van de voor- en achternaam van de Deelnemer wordt middels een mailing gecheckt. Iemand opgeven kan tot maandag 30 januari 16.00.

Tijdens de Q-middagshow op 30 januari wordt het stemmen geopend. Dit kan via Qmusic.nl of de Qmusic app. Stemmen kan op alle ingezonden rijinstructeurs en kan tot en met donderdag 02 februari 19.00. De naam en woonplaats van de rijschool en de voor- en achternaam van de rijinstructeur zullen zichtbaar zijn op Qmusic.nl of de Q-app.

Op maandag 06 februari worden tijdens de Q-middagshow de namen bekend gemaakt van de 3 finalisten. Iedere dag (maandag 06, dinsdag 07, woensdag 08) wordt er een rijinstructeur op zender gehaald. Na het laatste telefonische contact op woensdag 08 februari wordt opnieuw het stemmen geopend: vanaf dat moment is er 24 uur de tijd om op je favoriet te stemmen. Op vrijdag 09 februari sluit de stembus en wordt er live bekend gemaakt wie de titel ‘de leukste rijinstructeur van Nederland’ mag dragen en er met de prijs vandoor gaat: een bokaal, het bestickeren van zijn/haar auto en lokale en regionale media aandacht (zie sectie 6: De Prijs).

3.2 Indien de telefoonverbinding wegvalt, of de connectie op een andere manier verstoord wordt, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de Actie genomen wordt is definitief.

4. DEELNEMEN

4.1 Deelnemers aan de Actie worden door een ander opgegeven vanaf dinsdag 24 januari. De actie bestaat uit verschillende fases, na maandag 30 januari 16.00 is het niet meer mogelijk nog iemand op te geven. De rest van de campagne borduurt voort op de aanmeldingen die op dat moment al binnen zijn. Stemmen kan nog wel gedurende de verdere looptijd van de campagne.

4.2 Aanmelden geschiedt door het invullen van een webform op de actiepagina via Qmusic.nl of de Q-app. Omdat je een ander opgeeft en bedrijfsgegevens achterlaat van een rijschool (o.a. naam, woonplaats en emailadres), is het van belang dat deze gegevens openbaar gepubliceerd zijn en akkoord voor de deelnemer om deze te gebruiken.

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

5.1 Er zijn in de eerste fase geen kosten verbonden aan deelname. 

5.2 Drie finalisten worden gevraagd om op donderdag 09 februari naar de Qmusic studio te komen. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor eigen rekening.

6. DE PRIJS

6.1 De campagne bestaat uit een aantal fases. Bij de start kan er genomineerd worden, daarna zal door middel van een stemming een top 3 kandidaten gekozen worden. Uiteindelijk volgt uit deze 3 kandidaten – wederom door middel van een stemming  - een winnaar. In totaal kent deze campagne dus 1 winmoment.

6.2 De te winnen prijs (hierna te noemen Prijs) houdt in: - Een bokaal voor de leukste rijinstructeur van Nederland; - Een bestickerde auto met verwijzing naar de leukste rijinstructeur van Nederland; - Persbericht via lokale en regionale media. De sticker is eenvoudig op de auto te bevestigen en verwijderen en zal in overleg met de winnaar (al dan niet) bevestigd worden. 

6.3 De Prijs houdt dus in dat er op een ludieke manier media aandacht, bereik en bekendheid wordt gegeven aan de Leukste Rijinstructeur van Nederland. 

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

7.1 Deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de Prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

7.2 Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de Prijs niet uit te reiken;

7.3 Qmusic behoudt zich het recht voor om geen Prijs toe te kennen aan een Deelnemer die zich tijdens de Actie uitdrukt in strijd met de wet, goede zeden of openbare orde.

7.4 De Prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;

7.5 De Prijs kan alleen uitgereikt worden als de finalist live op donderdagavond 09 februari aanwezig kan zijn bij Qmusic, anders komt de nominatie te vervallen en zal iemand anders geselecteerd worden.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN PORTRETRECHTEN

8.1 De Deelnemer verleent bij voorbaat onvoorwaardelijk toestemming aan Qmusic tot het gebruik van zijn naam en het de Deelnemer betreffende beeld- en/of geluidsmateriaal, al dan niet in ingekorte of bewerkte vorm, ten behoeve van de productie, uitzending en promotiedoeleinden van de Actie, ongeacht het medium, de duur en de frequentie.

8.2 Hieronder valt ook het (her)gebruik van het beeld- en/of geluidsmateriaal in (reclame) uitingen van of vanwege de Actie.

8.3 De Deelnemer ziet af van alle aanspraken die, wegens het gebruik waarover krachtens de Actievoorwaarden toestemming wordt verleend, jegens Qmusic en de haar verbonden (rechts)personen geldend zouden kunnen worden gemaakt.

9. OVERIGE BEPALINGEN

9.1 Om gokverslaving tegen te gaan en zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs zijn winnaars van een prijs uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van ten minste 3 maanden.

9.2 De deelname aan de Actie impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer, zodat Qmusic de Deelnemer kan informeren, bijvoorbeeld omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeurt overeenkomstig de privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. (via deze link te raadplegen: https://qmusic.nl/privacystatement) 

9.3 Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarsbestand van Qmusic. De persoonlijke gegevens van de prijswinnaars worden zeven (7) jaar bewaard in verband met de fiscale wetgeving. De persoonlijke gegevens van de niet-prijswinnaars worden één (1) jaar bewaard. Qmusic zal de gegevens verder niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. 

9.4 Qmusic is niet aansprakelijk voor eventueel schade en verlies van een product.

9.5 De Prijs is niet overdraagbaar. 

9.6 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in deze Actievoorwaarden.

9.7 Indien de Prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- inclusief BTW geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de Prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de belastingdienst.

9.8 Door deelname aan deze Actie aanvaardt de deelnemer deze Actievoorwaarden. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic

T.a.v. Programma-afdeling  

De Kauwgomballenfabriek

Paul van Vlissingenstraat 10D

1096 BK Amsterdam

E-mail: acties@qmusic.nl  

KvK DPG Media B.V. 34172906

BTW DPG Media B.V. NL810828662B01