Qmusic voert bovengenoemde actie vanaf maandag 6 mei 2019 op Qmusic. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. De actie eindigt op z'n laatst op vrijdag 17 mei 2019.

1. ALGEMEEN 

1.1 De actie 'De Uitverkorene' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V., hierna te noemen Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande Actie en zijn gedurende de Actie te vinden op de website en in de app van Qmusic.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt vanaf 6 mei 2019, met een duur van maximaal 2 werkweken. Elke week is er een andere Uitverkorene, die van maandag t/m vrijdag loopt. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. De Actie wordt beëindigd zodra De Uitverkorene zich gemeld heeft of op z'n laatst vrijdag 19:00 uur die week (indien De Uitverkorene zich tegen die tijd nog niet gemeld heeft). Indien De Uitverkorene zich eerder meldt dan de vrijdag, dan starten we toch pas op maandag weer met een nieuwe Uitverkorene.

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website en in de app van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. ORGANISATIE 

De actie 'De Uitverkorene' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de Actie te vinden op de website van Qmusic.

3. WIE KAN ER DEELNEMEN 

Iedere persoon ouder dan 18 jaar en woonachtig in Nederland kan via de Qmusic-app een foto maken om te checken of er een match is van méér dan 50 procent met De Uitverkorene.

4. VERLOOP VAN HET SPEL 

Van maandag 6 t/m vrijdag 17 mei 2019 spelen we twee keer De Uitverkorene. Iedere week is er één Uitverkorene die van maandag t/m vrijdag de tijd heeft om zichzelf te melden bij Qmusic. Luisteraars horen (alleen op werkdagen) vier keer per dag (8.00 uur, 11.00 uur, 14.00 uur en 17.00 uur) een geanonimiseerde hint voor De Uitverkorene op de radio. Ook op de social media kanalen van Qmusic zullen nog diverse hints gegeven worden. Mocht je op basis van deze hints denken dat jij De Uitverkorene bent, dan kan je de volgende stappen doorlopen. 1. Open de Qmusic app en klik onderin het menu op ‘De Uitverkorene. 2. Klik op ‘Ontdek het hier?’. 3. Na goedkeuring, wordt automatisch de camera gestart en kan er een foto gemaakt worden. 4. Jouw foto wordt vergeleken met De Uitverkorene. Je krijgt een percentage te zien hoeveel je matcht met De Uitverkorene. 5. Bij een match van minder dan 50 procent krijg je het bericht: jij bent niet De Uitverkorene. Bij een match van 50 procent of meer krijg je het bericht: jij bent misschien De Uitverkorene. In dat geval krijg je binnen 24 uur te horen of jij De Uitverkorene bent. Dat kan zijn in de vorm van een belletje door een Qmusic dj in de uitzending of een sms-bericht. Indien De Uitverkorene zich meldt, is het spel voor die week klaar. In het geval van de eerste twee weken, starten we de volgende Uitverkorene weer op maandag. In het geval van de derde week is de actie helemaal klaar. In de laatste week wordt de allerlaatste hint op vrijdag 17 mei om 17:00 uur gegeven en stopt het spel om 19:00 uur die dag. Indien telefoonverbindingen wegvallen, enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de Actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de Actie genomen wordt, is definitief.

5. DE UITVERKORENE 

De Uitverkorene is - onder toezicht van een officieel vergunninghoudend Recherchebureau van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, genaamd Strongwood, met vergunning POB809 – random geselecteerd. Deze kandidaat heeft geen weet van deelname, maar zal eerst akkoord moeten gaan met de daarbij samenhangende voorwaarden van deze Actie alvorens hij/zij een gezichtsscan in de app kan uitvoeren. Strongwood heeft gecontroleerd en geaccepteerd dat De Uitverkorene geen werknemer is van Qmusic en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of familieleden.

6. MEESPELEN IN DE QMUSIC APP 

Als je jezelf denkt te herkennen in het profiel van De Uitverkorene, kun je dit direct checken in de Qmusic app. Je geeft hier meteen ook toestemming voor het gebruiken van je ingezonden foto en de informatie uit je profiel met als doel De Uitverkorene te traceren.

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de Actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de Actie genomen wordt, is definitief.

7. DEELNEMEN 

Deelnemen aan deze Actie kan door te luisteren naar de radio, de social kanalen van Qmusic in de gaten te houden en deel te nemen in de Qmusic app. De tijdsperiode om deel te nemen is vanaf maandag 6 mei t/m uiterlijk vrijdag 17 mei, gedurende de werkweek. Het zijn twee aparte spelrondes en dus twee momenten om te checken of jij De Uitverkorene bent. Aanmelding kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden en als je akkoord gaat met de (algemene) actievoorwaarden.

8. KOSTEN VOOR DEELNAME 

Deelname voor de actie 'De Uitverkorene' gaat via de gratis Qmusic app. Hier zijn dus geen kosten aan verbonden.

9. DE PRIJS 

De prijs is iedere week een bruto bedrag van € 10.000,-. De winnaar, dus de luisteraar die op tijd zichzelf herkende als De Uitverkorene, de gezichtsscan deed in de Qmusic app én akkoord gaat met alle Actievoorwaarden, ontvangt het bedrag op zijn/haar rekening.

10. PRIVACY 

10.1 Alle privacy binnen het kader van deze Qmusic Actie is gewaarborgd met tussenkomst van Strongwood Recherchebureau met vergunning POB809. Van De Uitverkorene wordt privacy data opgeslagen, uitsluitend en onder beheer van Strongwood en de daarvoor geldende privacy regels volgens het AVG en de WPBR waaronder Strongwood valt.

10.2 Strongwood zal conform haar vergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, zorg dragen voor de verwijdering van alle privacy data, direct nadat de Actie is gesloten.

10.3 Qmusic ontvangt enkel anonieme gegevens om bepaalde hints op de radio en online te kunnen verstrekken.

10.4 Strongwood voert de foto’s van de 2 Uitverkorene in in het face recognition softwareprogramma. Hiermee checkt de software de match tussen de deelnemers die in de app een foto van zichzelf maken met de daadwerkelijke Uitverkorene. Strongwood zal iedere 24 uur een vervolg controle uitvoeren, bij een match boven de 50%, of het gaat om De Uitverkorene van die week. Tevens zal Strongwood erop toezien of Qmusic de regels en instructies naleven.

10.5 Indien De Uitverkorene de prijs accepteert, erkent hij/zij op de hoogte te zijn van de inzameling en vertrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt. Ook gaat hij/zij akkoord met het privacybeleid van Qmusic en Strongwood. De Uitverkorene kan zich uiteraard wenden tot Strongwood met vragen over diens privacy en de opslag hiervan.

10.6 Er is een geheimhoudingsovereenkomst met een acte van bevindingen. Deze acte van bevindingen betekent een verklaring van het recherchebureau dat zij de wetenschap hebben van de kandidaten en de controle uitoefenen. Hiermee is er toezicht op o.a. het niet tussendoor wisselen van kandidaten.

11. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS 

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is: 

11.1 Deelnemers die de gezichtsscan doen, gaan akkoord met het gebruiken van de ingezonden foto en de informatie uit je Qmusic profiel. Tevens stemmen ze in dat er mogelijk op een later moment door een dj van Qmusic gebeld gaat worden en hem/haar in de uitzending haalt, zodat het antwoord op de vraag of hij/zij De Uitverkorene is op de radio gegeven kan worden;

11.2 Deelnemers die de gezichtsscan hebben gedaan en meer dan 50% match hebben, worden of gebeld of ontvangen een sms-bericht;

11.3 De prijswinnaar gaat akkoord met het koppelen van alle genoemde hints aan zijn/haar persoonsgegevens. Echter zal Qmusic de achternaam van De Uitverkorene niet open communiceren;

11.4 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het maken van een goede, betrouwbare foto in de app, daarbij rekening houdend dat het hele gezicht zichtbaar is vanuit een recht in de camera kijkende positie. Qmusic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte uitkomst in het percentage match met De Uitverkorene; 

11.5 De prijswinnaar gaat akkoord met het vrijgeven en gebruik door Qmusic van audio-, foto-, en videomateriaal dat van hem/haar verzameld is;

11.6 Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet akkoord gaat met alle in dit document gestelde voorwaarden, de prijs niet uit te reiken;

11.7 Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;

11.8 Nadat een deelnemer een match van meer dan 50% heeft na het doen van de gezichtsscan in de app, zal er binnen 24 uur een verificatie gedaan worden door Strongwood om te bepalen of het gaat om De Uitverkorene. Deelnemers krijgen binnen 24 uur een reactie hierop middels een belletje in het programma van een Qmusic-dj of een sms-bericht;

11.9 Qmusic heeft de bevoegdheid om de prijswinnaar uit te sluiten of niet over te gaan tot het uitkeren van de prijs, indien blijkt dat de kandidaat onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt, of fraude pleegt of probeert te plegen, of op enige andere wijze op niet-toelaatbare wijze invloed uitoefent of probeert uit te oefenen op (deelname aan of de uitkomst van) de actie;

11.10 De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;

11.11 De prijswinnaar dient zijn/haar bankgegevens op te geven, zodat Qmusic het bedrag kan overmaken;

11.12 Het bedrag wordt binnen 4 weken op de rekening van de winnaar gestort, waarbij de bankrekening tenaamstelling van De Uitverkorene moet staan;

11.13 Indien De Uitverkorene zich niet op tijd meldt, maakt Qmusic niet bekend wie De Uitverkorene was. Tevens wordt daarmee de prijs van € 10.000,- niet uitgekeerd;

12. OVERIGE BEPALINGEN 

12.1 Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden;

12.2 Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarsbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd;

12.3 De prijs is niet overdraagbaar;

12.4 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement;

12.5 Qmusic neemt over de prijzen (eventueel) verschuldigde kansspelbelasting niet voor haar rekening. De winnaars dragen de verschuldigde kansspelbelasting zelf af;

12.6 Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement;

12.7 Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot: 

Qmusic Nederland B.V.
T.a.v. Programma afdeling
DE KAUWGOMBALLENFABRIEK
PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D
1096 BK AMSTERDAM 

E-mail: acties@Qmusic.nl
KvK 32039594
BTW NL 0079.09.305.B.01