Actievoorwaarden Domiens Miskooploket

Q-music Nederland B.V. (hierna: “Qmusic”) voert bovengenoemde actie vanaf maandag 25 oktober t/m donderdag 28 oktober 2021. Op deze actie zijn de algemene actievoorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij – in het geval van afwijkingen- deze laatste leidend is. 

Klik hier voor de actiepagina 

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  in samenwerking met:

 • Consumentenbond, gevestigd en kantoorhoudende te (2521 DA) Den Haag aan het Enthovenplein 1 (hierna “Consumentenbond”).

De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Veiligheid & Justitie. 

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De actie is een Promotioneel Kansspel ter promotie van het lidmaatschap van de Consumentenbond.

1.4 De Actie loopt vanaf maandag 25 oktober t/m donderdag 28 oktober 2021 op Qmusic in het programma van Domien. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.5 Qmusic en Consumentenbond zijn te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.  

2. WIE KAN ER DEELNEMEN 

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs; 
 • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 
 • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.

De wedstrijd staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic; 
 • Personeelsleden en medewerkers van de Consumentenbond;
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is. 

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Vanaf donderdag 21 oktober kun je je via Qmusic.nl of de actiepagina in de Qmusic app opgeven voor Domiens Miskooploket. Dit doe je door aan te geven welke miskoop jij weleens gedaan hebt. Laat je verhaal, de waarde van de miskoop en eventueel een foto achter en wellicht wordt jij in het programma van Domien op zender gehaald. Uiteindelijk worden de leukste verhalen geselecteerd en wordt er gedurende de periode van 25 t/m 28 oktober iedere dag  één verhaal bij Domien gedeeld. Kom jij met jouw verhaal in de uitzending*? Dan wordt de waarde van je miskoop vergoed en win je een jaar gratis volledig lid van de Consumentenbond. Opgeven kan van donderdag 21 oktober t/m donderdag 28 oktober.

*dit omvat geen voorbeelden van inzendingen die Domien noemt, maar betreft daadwerkelijk de persoon die echt bij Domien op zender de miskoop toelicht met zijn/haar verhaal.

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. De prijs kan alleen worden uitgereikt aan een kandidaat die het volledige verhaal op zender heeft kunnen vertellen. Qmusic zal in het geval van verbindingsproblemen een nieuwe kandidaat in de uitzending halen waaraan de prijs kan worden uitgereikt. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief.  

4. DEELNEMEN

Deelnemen aan deze actie kan door je op te geven via Qmusic.nl of de actiepagina in de Qmusic app. Kom je in de uitzending met jouw verhaal en mag je jouw verhaal doen bij Domien, dan wordt de waarde van je miskoop vergoed en win je een jaar gratis volledig lid van de Consumentenbond.

Deelnemen en daarmee het opstrijken van eventuele prijzen kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden. Let erop dat jouw gegevens bij het winnen van de prijs nog zullen worden geverifieerd. Optioneel kun je ermee instemmen dat jouw ingezonden verhaal en eventuele ingezonden foto’s worden gedeeld met de Consumentenbond, de partij waar Domiens Miskooploket mee samenwerkt. De Consumentenbond bundelt de klachten en biedt ze via Europese koepelorganisatie BEUC aan bij het Europees Parlement. Zodat shoppen buiten de EU net zo veilig wordt als binnen de EU. Indien je toestemming geeft , stem je ermee in dat je gegevens gebruikt mogen worden. Lees de volledige privacyverklaring op https://www.consumentenbond.nl/over-ons/voorwaarden-en-privacy/privacyverklaring  

5. KOSTEN VOOR DEELNAME 

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname.  

6. DE PRIJS 

De prijs bestaat uit:

 • De waarde van je miskoop vergoed (overgemaakt in geld);
 • Een jaar gratis volledig lid van de Consumentenbond

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS 

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er dan gekeken naar een vervangende prijs.
 • De winnaar is bereid een aankoopbewijs van de miskoop te sturen, zodat de opgegeven waarde geverifieerd kan worden. Als de opgegeven waarde niet overeen komt met het aankoopbewijs, heeft Qmusic de bevoegdheid de prijs niet uit te reiken;
 • De winnaar dient zijn/haar voor- en achternaam, emailadres en IBAN op te geven voor de prijsafhandeling.
 • De winnaar is bereid – indien nodig - aanvullende informatie te delen, voor het verstrekken van de hoofdprijs. Deze gegevens zullen – met als doel de prijs te kunnen overhandigen – gedeeld worden met de Consumentenbond. 

8. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van 3 maanden vanaf de dag dat hij/zij gewonnen heeft. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) Met je deelname aan de actie ga je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens, dit teneinde jouw deelname aan de actie mogelijk te maken en om jou te informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeurt overeenkomstig de Privacyverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement. 

Om het lidmaatschap bij de Consumentenbond op te strijken,  zal er in een later stadium aan de winnaar(s) separaat toestemming worden gevraagd om de gegevens met de Consumentenbond te delen. Bij gebreke van voorgaande toestemming, kan dit deel van de prijs niet worden verstrekt. Inzake het lidmaatschap bij de Consumentenbond kun je mogelijk benaderd worden voor eventueel aanvullende informatie,- (zoals je adres). Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) De prijs is niet overdraagbaar.  

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan  449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst dit bedrag wordt dus niet ingehouden op het door de deelnemer gewonnen bedrag. 

7) Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling  DE KAUWGOMBALLENFABRIEK  PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D  1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01