Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotieactie ‘Het Huis van Q’ (hierna de “Actie”).

Terug naar de actiepagina.

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  (hierna “Qmusic”) in samenwerking met:

  • Karwei, onderdeel van Intergamma, gevestigd en kantoorhoudende te (3833 LB) Leusden aan de Storkstraat 2 (hierna “Karwei”).
  • Consumentenbond, gevestigd en kantoorhoudende te (2521 DA) Den Haag aan het Enthovenplein 1 (hierna “Consumentenbond”).

1.2 De Actie wordt gehouden ter promotie van Karwei, Consumentenbond.

1.3 De Actie start op vrijdag 4 oktober 2019 met een aanmeldperiode t/m woensdag 23 oktober 2019. De actieperiode zal daarna plaatsvinden van 28 oktober t/m woensdag 06 november 2019 met een aftertease t/m zondag 10 november 2019. 1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op de website en in de Qmusic app worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. HET SPEL

Vanaf vrijdag 04 oktober 2019 kunnen stellen zich aanmelden om kans te maken om een jaar lang te wonen in een woning in Utrecht (hierna: ‘Het Huis van Q’. Aanmelden kan via Qmusic.nl of de Qmusic app.

Alle aanmeldingen worden nauwkeurig bekeken en uiteindelijk vindt er een selectie plaats van twee stellen die op maandag 28 oktober 2019 bekend gemaakt worden.

Vanaf dinsdag 29 oktober t/m woensdag 06 november 2019 speelt Domien in zijn radioprogramma iedere middag challenges met de twee stellen waarbij sleutels te verdienen zijn (tussen 16.00-19.00 uur).

Vanaf woensdag 30 oktober t/m woensdag 06 november 2019 hebben Mattie & Marieke een week lang de tijd om Het Huis van Q woonklaar te maken. Ze komen hier voor uitdagingen te staan die ieder stel zal herkennen: budget, smaak en keuzes.

Op woensdag 06 november 2019 vindt de ontknoping plaats. Het Huis van Q wordt onthuld en is inmiddels woonklaar. De twee stellen hebben door middel van challenges sleutels verdiend, maar er is maar één sleutel die op de voordeur past. Door het proberen van de sleutels op het voordeurslot, zal de uiteindelijke winnaar bekend worden.

3. AANMELDEN

Aanmelden voor de Actie kan via Qmusic.nl en via de Qmusic app (beschikbaar voor iOS en Android). Aanmelden is gratis en kan vanaf vrijdag 4 oktober 2019 t/m woensdag 23 oktober 2019.

Voorwaarden voor aanmelden:

  • Het moet gaan om een stel met een aantoonbaar duurzame relatie;
  • Het stel mag nog geen woning in eigendom hebben en worden daarom gedefinieerd als starters op de woningmarkt;
  • Deelnemers moeten bereid zijn om foto en/of videomateriaal te delen van jezelf en je partner ter ondersteuning van je inzending;
  • Deelnemers moeten bereid zijn om hun medewerking te verlenen aan een screening die onder andere maar niet uitsluitend bestaat uit het aanlevering van bewijstukken van de maandelijkse inkomsten, een check op een B.K.R. registratie en het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag voor zover Qmusic om voorgaande verzoekt. 

Om jezelf aan te melden dien je Q-member te zijn. Ben je dit nog niet? Registreer je dan gratis via Qmusic.nl of de Qmusic app. 

4. SELECTIE

Uit alle luisteraars die zich op tijd hebben aangemeld wordt middels een uitgebreide screening twee stellen geselecteerd.

De selectie zal voor maandag 28 oktober 2019 plaatsvinden.

Indien deelnemers niet beschikbaar zijn voor een eventuele screeningsdag of telefonische screening, vervalt hun kans om deel te nemen aan de Actie. 

5. DEELNAME

5.1 Elk natuurlijk persoon vanaf 18 jaar, woonachtig in Nederland, in het bezit van een geldig legitimatiebewijs en onderdeel van een woningzoekend stel is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.

5.2 Deelname is voor eenieder die zich gratis heeft geregistreerd als Q-member.

5.3 Deelname is voor eenieder die aantoonbaar al ruime tijd op zoek is naar een woning.

5.4 Deelname is uitgesloten voor:

(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten; 
(b) medewerkers en eerstegraads familieleden van medewerkers van Qmusic;
(c) managementteam van Karwei, Consumentenbond en Inventum;
(d) eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie;
(e) eenieder die niet van plan is Het Huis van Q zelf te gaan bewonen;
(f) eenieder die niet bereid is om foto en/of videomateriaal te delen en onderdeel te zijn van foto en video’s gedurende de campagne;
(g) eenieder die niet bereid is om deel te nemen aan een screening (o.a. op inkomen, B.K.R. registratie, Verklaring Omtrent Gedrag);
(h) eenieder die niet bereid is een kopie identiteitsbewijs te delen van hem/haar en partner;
(i) eenieder die beroeps- of bedrijfsmatig wenst deel te nemen of deelneemt.

5.5 Om deel te nemen aan de Actie dient een deelnemer zich aan te melden op de onder artikel 3 beschreven wijze.

5.6 Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

5.7 De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn/haar voornaam, achternaam, leeftijd en huidige woonsituatie (en die van de partner) genoemd wordt op radio en vermeld worden op de website van Qmusic en in de Qmusic app tijdens een introductie.

5.8 Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven of niet voldoet aan de actievoorwaarden, heeft Qmusic het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

5.9 In geval van fraude, misleiding of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie heeft Qmusic het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.

5.10 Het aanmelden voor de Actie is gratis. Voor de uiteindelijke prijswinnaar zijn er wel een aantal kosten verbonden aan het winnen van de prijs, maar daarover meer onder artikel 6.

5.11 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deelnemers op redelijke gronden uit te sluiten van deelname.

6. PRIJS

6.1 Met de Actie kan een jaar lang wonen in Het Huis van Q gewonnen worden van 7 november 2019 t/m 30 november 2020. Qmusic zal voor de voornoemde huurperiode de huur, de eventuele indexactie en het voorschot op de vergoeding in verband met de levering van elektriciteit, gas en water voor het verbruik in het woonruimtegedeelte van het gehuurde op basis van een zich in dat gedeelte bevindende individuele meter en de kosten voor een TV & Internet abonnement voor haar rekening nemen. Op 6 november 2019 wordt het winnende stel bekend gemaakt, doordat dit stel een passende sleutel voor de voordeur van Het Huis van Q heeft. 

6.2 Het totale prijzengeld tijdens deze Actie is vooraf vastgelegd (maandelijkse huur + voorschot elektriciteit, gas en water + TV en internet) en zal niet boven deze waarde uitkomen. Eventuele naheffingen komen voor rekening van de prijswinnaars. 

6.3 De totale duur van de huurperiode voor Het Huis van Q voor het winnende stel is vastgelegd (7 november 2019 t/m 30 november 2020). Verhuurder van Het Huis van Q en het winnende stel dienen zelf overeenstemming te bereiken over het mogelijk verlengen van de huurperiode na 30 november 2020.

6.4 De overige kosten (niet zijnde de kosten zoals vermeld in 6.1 en 6.2) die voortvloeien uit de nog te ondertekenen huurovereenkomst tussen de verhuurder van Het Huis van Q en het winnende stel komen voor rekening van het winnende stel. Qmusic kan door het winnende stel niet worden aangesproken voor vergoeding van deze overige kosten. Deze kosten bestaan onder andere maar niet uitsluitend uit:
- Waarborgsom van € 2.000,- - welke op 6 november na eventuele winst direct overgemaakt dient te worden;
- Eventuele naheffing op het voorschot op de vergoeding i.v.m. de levering van elektriciteit, gas en water. Dus als er meer verbruikt is dan het voorschot dekt.
- Bijkomende belastingen, heffingen, retributies of andere lasten.
- De kosten die voortvloeien uit het afsluiten van verzekeringen, zoals een aansprakelijkheidsverzekering (WA) en inboedelverzekering.
- Boetebepaling. Indien het winnende stel tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) uit hoofde van bepaalde bepalingen uit de nog te ondertekenen huurovereenkomst zijn zij aan verhuurder een direct opeisbare boete verbeurt. In de voornoemde huurovereenkomst is nader vastgelegd welke boete bij welk type tekort schieten hoort.
- Eventuele kosten voor parkeren en/of (het aanvragen van) een parkeervergunning (zonder enkele garantie dat dit lukt).

6.5 Bijzondere bepalingen voor de prijs:  
- Het is niet toegestaan om in de woning te roken.
- Huisdieren zijn zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder niet toegestaan en dienen bij constatering van wanprestatie binnen 24 uur te worden verwijderd.
- Het winnende stel dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en inboedelverzekering voor particulieren af te sluiten en afgesloten te houden voor de gehele duur van de huurovereenkomst.
- Verder dient het gehuurde geheel ontruimd, vrij van gebruik en gebruiksrechten, en vrij van persoonlijke zaken dat geen deel uitmaakt van het gehuurde, opgeleverd te worden. Het winnende stel is verplicht alle zaken die door hen in, aan of op Het Huis van Q zijn aangebracht of door hen van voorgaande huurders zijn overgenomen alsmede de persoonlijke zaken die geen deel uitmaken van Het Huis van Q, op eigen kosten te verwijderen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
- Het is het winnende stel niet toegestaan om de sloten uit te wisselen of anderszins te modificeren of te dupliceren, tenzij verhuurder daar schriftelijk toestemming voor geeft. De kosten voor vervanging van sleutels door verlies of diefstal zijn voor rekening van het winnende stel. Alleen de verhuurder is gerechtigd nieuwe sleutels bij te laten maken. Het winnende stel zal direct melding maken bij verhuurder/beheerder indien nieuwe sleutelsets benodigd zijn.
- Zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder mag het winnende stel in Het Huis van Q niets aanbrengen, veranderen of wegbreken ook niet aan de daartoe behorende leidingen en lozingen. Het is verboden Het Huis van Q in een andere kleur te schilderen, of gaten in de muur te boren. Indien dit toch gebeurt, dan dient het winnende stel de schade zelf te herstellen.
- Het winnende stel is verplicht om bij vorst, alle maatregelen te nemen ter voorkoming van schade door bevriezing aan verwarmingsinstallaties en/of warmwaterinstallaties, leidingen en/of lozingen. - Alle boeten en kosten, welke het gevolg zijn van aan het winnende stel, aan zijn huisgenoten, of aan personen die het winnende stel tot Het Huis van Q heeft toegelaten, te wijten overtredingen van het betreffende voornoemd gebruik bestaande regelingen en verordeningen, komen voor rekening van het winnende stel.
- Het is het winnende stel, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder, niet toegestaan om personen bij zich te laten inwonen of Het Huis van Q geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of het gehuurde of een gedeelte daarvan in gebruik af te staan.
- Het winnende stel zal rekening houden met (geluids)overlast cq. het beperken van (geluids)overlast richting omwonenden en met name richting de benedenburen. Het winnende stel zal omwonenden of huurders van hetzelfde gebouw of complex geen hinder of last bezorgen en er voor zorgdragen dat de bij hem met zijn goedvinden aanwezige derden alsmede zijn of hun bezoekers dit evenmin doen.
- De verhuurder of zijn gemachtigde heeft het recht om bij onderhoud of eventueel noodzakelijk herstelwerk verbeteringswerkzaamheden, of voor een inspectie om de algemene staat van onderhoud te controleren, de brandveiligheid te controleren, of om verzekeringstechnische reden, of ten behoeve van wederverhuur, Het Huis van Q te doen bezichtigen en/of werkzaamheden te doen verrichten op werkdagen en zaterdagen tussen 09.00 en 18.00, na het winnende stel hiervan ten minste 24 uur van tevoren in kennis te hebben gesteld. 

6.6 Aan de uitslag kan geen rechten worden ontleed. De uiteindelijke uitslag van de passende sleutel is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

6.7 Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. De winnaars moeten dus ook de daadwerkelijke bewoners van Het Huis van Q worden en dit mag op geen enkele manier verder verhuurd of onderverhuurd worden. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.

6.8 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen, tenzij anders aangegeven in deze actievoorwaarden.

6.9 Qmusic neemt de over de prijzen (eventueel) verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

6.10 Om recht te hebben op de prijs, dient het winnende stel na de winst een huurovereenkomst met de verhuurder van Het Huis van Q te ondertekenen. Dit dient direct op 06 november te gebeuren evenals het overmaken van de borg. Na definitieve selectie, zal dit document gedeeld worden. 

6.11 Om recht te hebben op de prijs, dient het winnende stel na de winst op 07 november aanwezig te zijn voor een sleuteloverdracht en het tekenen van het bouwkundig rapport. Hier wordt t.z.t. een afspraak voor ingepland.

7. PERSOONSGEGEVENS & PUBLICITEIT

7.1 De door deelnemers verstrekte (persoons-)gegevens worden door Qmusic alleen gebruikt ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de deelnemer(s) te kunnen informeren over de Actie en over een eventueel gewonnen prijs én voor uitvoering van de nog te ondertekenen huurovereenkomst tussen het winnende stel en de verhuurder van Het Huis van Q.

7.2 Aan de Actie kunnen publicitaire activiteiten zijn verbonden zoals bijvoorbeeld foto-, en video opnamen en medewerking aan radio-uitzendingen van Qmusic. Het is gewenst dat de winnaar(s) van de prijs medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot de Actie. Vanzelfsprekend zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar(s). Deelnemers die niet in publicitaire activiteiten wensen te participeren, dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op het moment dat hij/zij weet dat hij/zij winnaar is geworden. De winnaars die hun medewerking verlenen aan publicitaire activiteiten hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding. 

7.3 De deelnemers zullen media niet te woord staan en wanneer contact met hen gezocht wordt journalisten, influencers, redacteuren of andere personen van de pers direct doorverwijzen naar de woordvoerder / perscoördinator van Qmusic (Jelle Klerx, Jelle.Klerx@qmusic.nl – (+31) 020-7970512 ). De deelnemers zullen niet uit zichzelf contact zoeken met de media.

Deelnemers zullen zich niet negatief uitlaten op social media tijdens en na de actie.

In overleg zijn deelnemers tijdens en na de actie beschikbaar voor interviews over hun deelname en eventuele winst. Dit wordt met ze afgestemd door Qmusic.

Deelnemers gaan akkoord met het publiceren van hun voornaam, leeftijd en woonplaats in media en op de (social)kanalen van Qmusic en op de radio. 

8. OVERIG 

8.1 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Qmusic. 

8.2 Qmusic behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. 

8.3 Qmusic en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie. 

8.4 Qmusic is niet aansprakelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen waaronder, maar niet beperkt tot tijdelijke problemen met de Qmusic app, uw mobiele telefoon, uw internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht. 

8.5 Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

8.6 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen. 

8.7 Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot: 

Q-music Nederland B.V.   
T.a.v. Programma afdeling  
De Kauwgomballenfabriek 
Paul van Vlissingenstraat 10d 
1096 BK Amsterdam
E-mail: acties@Qmusic.nl 
KvK 32039594 
BTW NL 0079.09.305.B.01

Versie 1, 02 september 2019