ACTIEVOORWAARDEN Het Verboden Woord

Qmusic voert bovengenoemde actie van 22 t/m 26 mei 2023. Op deze actie zijn de algemene voorwaarden van Qmusic (via deze link te raadplegen) en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing (hierna te noemen Actievoorwaarden). Waarbij deze laatste leidend is.

1. ALGEMEEN

1.1 De actie ‘Het Verboden Woord’ (hierna te noemen Actie) wordt georganiseerd door Qmusic, onderdeel van DPG Media B.V. (hierna te noemen Qmusic).

1.2 De Actie is een promotioneel kansspel. Deze Actievoorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

1.3 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze onderhavige Actievoorwaarden en akkoord te gaan met de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.4 De Actie loopt van maandagochtend 22 mei vanaf 8:00 uur t/m 18:00 op vrijdag 26 mei 2023, dagelijks tijdens alle gepresenteerde programma’s van 6:00 t/m 01:00 uur (hierna te noemen Actieperiode). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.

1.5 Belangrijk om te weten als je via het internet of DAB+ naar ons luistert: de digitale stream van een radio-uitzending loopt vanwege technische redenen (o.m. door tussenkomst van servers, routers en als gevolg van buffering), altijd achter op het radio signaal zoals te horen is via de ether (FM). Hou hier rekening mee wanneer het Spel met zich meebrengt dat je gelijk moet reageren op iets dat tijdens de uitzending te horen is. Eventuele klachten verband houdende met dit punt zullen niet in behandeling worden genomen.

1.6 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze Actievoorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de Actievoorwaarden (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

 

2. WIE KAN ER DEELNEMEN

2.1 De Actie staat open voor iedereen die (hierna te noemen Deelnemer):

2.1.1 Bij de start van de Actie minimaal 18 jaar is

2.1.2 Zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft

2.2 De Actie staat niet open voor:

2.2.1 Personeelsleden en medewerkers van Qmusic

2.2.2 Hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;

2.2.3 Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is;

2.2.4 Personen die in de afgelopen week, 3, 6 of 12 maanden een prijs hebben gewonnen bij Qmusic door deelname aan de één door haar georganiseerde spellen. Raadpleeg de desbetreffende actievoorwaarden van de door jou gewonnen prijs voor de duur van deze periode (link: https://qmusic.nl/acties).

 

3. VERLOOP VAN HET SPEL

3.1 Vanaf maandag 15 mei zal de actie worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.nl. Op woensdag 17 mei 2023 zal beslist worden met welk woord de actie ‘Het Verboden Woord’ gespeeld zal worden. De start van de wedstrijd is op maandag 22 mei 2023 om 8:00 uur tijdens de ochtendshow bij Qmusic. Vanaf de start van de actie mogen Q-dj’s het gekozen ‘Verboden Woord’ niet meer live uitspreken op de radio. Wanneer de luisteraar een Q-dj het woord toch hoort uitspreken, moet hij/zij dat in de Q-app laten weten door op de knop te drukken in het daarvoor voorziene deelmenu. Om deel te nemen aan de actie is het noodzakelijk om je te registreren en aan te melden in de Q-app. Uit alle mensen die zich correct hebben aangemeld na het horen van het verboden woord, zal door middel van computergestuurde selectie één winnaar gekozen worden die de prijs wint (zie punt 6). Die persoon zal telefonisch gecontacteerd worden door een medewerker van Qmusic. Ditzelfde principe blijft zich herhalen zolang de wedstrijd loopt (tot vrijdag 26 mei 2023 om 17u59). Enkele voorwaarden:

●       Een Q-dj moet het verboden woord live uitspreken tijdens zijn/haar programma

●       De Actie is niet van toepassing op andere gasten die te gast zijn in de show

●       De Actie is niet van toepassing tijdens de nieuwsblokken en voor nieuwslezers

●       De Actie is niet van toepassing op luisteraars die telefonisch of live deelnemen aan de radioshow.

●       De Actie is niet van toepassing op de reclameblokken, muziek en vormgeving tijdens de verschillende radioshows.

●       De Actie is niet van toepassing bij het afspelen van een fragment dat eerder plaatsvond tijdens een van de radioprogramma’s ter illustratie van de wedstrijd of ter verduidelijking van het winnaars moment

●       De  Actie is niet van toepassing tijdens het radiogesprek met de winnaar van een winmoment van de Actie

3.2 Indien de telefoonverbinding wegvalt, of de connectie op een andere manier verstoord wordt, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de Actie genomen wordt is definitief.

 

4. DEELNEMEN

Aanmelden voor de Actie kan uitsluitend via de Qmusic app (beschikbaar voor download via iOS en Android). Om jezelf aan te melden dien je Q-member te zijn. Ben je dit nog niet? Registreer je dan gratis via Qmusic.nl of de Qmusic app. In de Qmusic app vind je een speciale pagina voor Het Verboden Woord met daarin een button. Deze is de gehele Actieperiode zichtbaar. Zodra je een Q-dj Het Verboden Woord hoort uitspreken kun je op de knop drukken om mee te spelen. Eén druk op de knop is genoeg om jezelf aan te melden. De computer selecteert uit alle aanmeldingen binnen twee minuten na het uitspreken van Het Verboden Woord een winnaar. Iedere keer als Het Verboden Woord wordt uitgesproken dien je jezelf opnieuw aan te melden om kans te maken. Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat je meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

 

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

5.1 Er zijn geen kosten verbonden aan deelname en de Qmusic app is gratis, evenals het downloaden van de Qmusic app.

 

6. DE PRIJS

6.1 De te winnen prijs is 500 euro, iedere keer als Het Verboden Woord wordt uitgesproken door een Q-dj.

6.2 De Actie zal stoppen als het totaalbedrag van 100.000 euro is bereikt.

 

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

7.1 Deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de Prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

7.2 Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de Prijs niet uit te reiken;

7.3 Qmusic behoudt zich het recht voor om geen Prijs toe te kennen aan een Deelnemer die zich tijdens de Actie uitdrukt in strijd met de wet, goede zeden of openbare orde.

7.4 De Prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;

7.5 De Prijs zal binnen 4 weken aan de winnaar worden overgemaakt na het uitwisselen van de benodigde informatie.

7.6 Het winnen van de prijs betekent uitsluitsel van overige campagnes gedurende 3 maanden.

 

8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN PORTRETRECHTEN

8.1 De Deelnemer verleent bij voorbaat onvoorwaardelijk toestemming aan Qmusic tot het gebruik van zijn naam en het de Deelnemer betreffende beeld- en/of geluidsmateriaal, al dan niet in ingekorte of bewerkte vorm, ten behoeve van de productie, uitzending en promotiedoeleinden van de Actie, ongeacht het medium, de duur en de frequentie.

8.2 Hieronder valt ook het (her)gebruik van het beeld- en/of geluidsmateriaal in (reclame) uitingen van of vanwege de Actie.

8.3 De Deelnemer ziet af van alle aanspraken die, wegens het gebruik waarover krachtens de Actievoorwaarden toestemming wordt verleend, jegens Qmusic en de haar verbonden (rechts)personen geldend zouden kunnen worden gemaakt.

 

9. OVERIGE BEPALINGEN

9.1 Om gokverslaving tegen te gaan en zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs zijn winnaars van een prijs uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van ten minste 3 maanden.

9.2 De deelname aan de Actie impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer, zodat Qmusic de Deelnemer kan informeren, bijvoorbeeld omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeurt overeenkomstig de privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. (via deze link te raadplegen) 

9.3 Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarsbestand van Qmusic. De persoonlijke gegevens van de prijswinnaars worden zeven (7) jaar bewaard in verband met de fiscale wetgeving. De persoonlijke gegevens van de niet-prijswinnaars worden één (1) jaar bewaard. Qmusic zal de gegevens verder niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. 

9.4 Qmusic is niet aansprakelijk voor eventueel schade en verlies van een product.

9.5 De Prijs is niet overdraagbaar. 

9.6 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in deze Actievoorwaarden.

9.7 Indien de Prijs een geldprijs betreft en een waarde heeft die hoger is dan € 449,- inclusief BTW geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de Prijs. Qmusic zal de kansspelbelasting inhouden op het gewonnen bedrag en zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de belastingdienst. Indien de Prijs een in natura prijs betreft, dan betaalt Qmusic de kansspelbelasting over de waarde van de prijs.

9.8 Door deelname aan deze Actie aanvaardt de deelnemer deze Actievoorwaarden. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic

T.a.v. Programma-afdeling  

De Kauwgomballenfabriek

Paul van Vlissingenstraat 10D

1096 BK Amsterdam

E-mail: acties@qmusic.nl  

KvK DPG Media B.V. 34172906

BTW DPG Media B.V. NL810828662B01