Actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de promotieactie Joost tegen Hila: The citytrip challenge ' (hierna: "Actie"). De algemene voorwaarden van Qmusic en deze specifieke actievoorwaarden zijn van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

1. Algemeen

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D (hierna te noemen "Qmusic"). In samenwerking met TUI Nederland N.V., gevestigd aan de Volmerlaan 3 (2288 GC) te Rijswijk (hierna: "TUI"). 

1.2 De Actie is een Prijsvraag. De prijsvraag wordt georganiseerd ter promotie van de samenwerking tussen KLM en TUI ten aanzien van Stedentrips voor boekingen tussen oktober 2017 tot en met maart 2018. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic.

1.3 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.4 De Actie loopt vanaf 2 oktober tot en met 28 oktober 2017 (hierna: "Actieperiode'). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.5 Qmusic en TUI zijn te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. En tevens zullen wijzigingen of aanpassingen van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie door TUI bekend gemaakt worden via de website https://www.tui.nl/stadvandemaand/. Zonder dat TUI en Qmusic daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers.

2. Deelname

2.1 Deelname is mogelijk vanaf 2 oktober 2017 tot en met 28 oktober 2017 19:00.

2.2 Elk natuurlijk persoon, van 16 jaar of ouder, is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.

2.3 Deelnemers onder de 16 jaar verklaren hierbij toestemming van hun ouder/verzorger te hebben verkregen voor deelname aan de Actie. De ouder/verzorger van de Deelnemer onder de 16 jaar heeft gedurende de Actieperiode het recht om Deelname aan de actie door de Deelnemer onder de 16 jaar te annuleren.

2.4 Deelname is uitgesloten voor:

(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten, en;

(b) Tijdelijke of vaste medewerkers van Qmusic, KLM en TUI Nederland N.V. of een van haar groepsmaatschappijen, en hun gezinsleden en hun familieleden tot en met de tweede graad;

(c) eenieder die op enigerlei wijzen direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie;

(d) personen die in de afgelopen 3 maanden iets gewonnen hebben op Qmusic. 

2.5 Om deel te nemen aan de Actie dient een Deelnemer zijn/haar gegevens in te vullen, te laten weten voor welke stad je gaat en waarom en laten weten waarom je de ideale reisbuddy bent voor Joost of Hila. TUI stelt de prijzen ter beschikking voor deze Actie.

2.6 Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoon-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-) gegevens heeft opgegeven, hebben Qmusic en TUI het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vallen.

2.7 In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie hebben Qmusic en TUI het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.

2.8 Elke deelnemer mag maximaal één inzending insturen in de Actieperiode. 

2.9 Eventuele kosten voor Deelname aan de Actie zijn voor rekening van de deelnemer.

2.10 Qmusic en TUI zijn te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

3. Actiemechanisme

3.1 Deelnemers doen mee aan de Actie door zichzelf op te geven via de actiepagina van Qmusic.  

3.2 Gedurende de Actieperiode worden er Finalisten geselecteerd uit alle inzendingen. De Deelnemers worden per week geselecteerd uit alle inzendingen en daarbij wordt gelet op aansprekende, ludieke, bijzondere, mooie verhalen van Deelnemers die aangeven de juiste reisbuddy te zijn voor Joost of Hila.

Zij worden door Joost en Hila van Qmusic in hun avondprogamma gebeld. Die persoon kan dan zijn/haar motivatie toelichten in de uitzending. Dit resulteert in kwalificatie van ieders 3 kandidaten. Uiteindelijk kiezen Joost en Hila een winnaar voor elkaar in de uitzending van 29 oktober.

Beide mogelijke winnaars mogen één reismetgezel kiezen, waardoor er twee teams ontstaan. Deze teams worden op basis van hun inzendingen gekoppeld aan Team Joost (Barcelona) of Team Hila (Rome).

Alle teamleden dienen op 2 november 2017 beschikbaar te zijn en in de gelegenheid te zijn om op 2 november 2017 het radioprogramma bij te wonen waarin The CityTrip Challenge wordt gespeeld, in de studio van Qmusic te Amsterdam.

Indien de mogelijke winnaar niet te bereiken is of verhinderd is op 2 november, vervalt de kwalificatie en de kans op de Prijs en zal een nieuwe mogelijke winnaar overeenkomstig deze Actievoorwaarden worden gekozen.

3.3 Beide mogelijke winnaars worden per e-mail gecontacteerd op uiterlijk maandag 30 oktober. Deze mogelijke winnaars dienen binnen 24 uur te reageren. Indien de deelnemer niet binnen de gestelde termijn handelt, vervalt de kans op de Prijs en zal een nieuwe mogelijke winnaar overeenkomstig deze Actievoorwaarden worden gekozen.

3.4 The Citytrip Challenge is een spelvorm dat bestaat uit het beantwoorden van quizvragen tijdens een live uitzending van Qmusic. Het team dat deze Challenge wint, wint uiteindelijk de Prijs. 

3.5 Alle mogelijke winnaars en hun reismetgezellen dienen in ieder geval het weekend van 3 t/m 6 november beschikbaar te zijn en in de mogelijkheid zijn om op een door TUI georganiseerde Stedentrip te gaan, waar zowel vertrek, thuiskomst, accommodatie als alle andere onderdelen van de reis door TUI worden bepaald.

3.6 De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd. 

3.7 Qmusic behoudt zich het recht voor de deelname om haar moverende redenen niet uit te zenden. Indien telefoonverbindingen wegvallen, enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen.

4. Prijs

4.1 Met de Actie worden in totaal 2 prijzen weggegeven:

a. Prijs 1: Bestaat uit een door KLM & TUI georganiseerde stedentrip in het weekend van 3 tot en met 6 november, waarbij de gehele stedentrip door TUI wordt bepaald. Hierin heeft de Deelnemer geen inspraak. Daarnaast stemt de Deelnemer er mee in dat tijdens dit stedentrip weekend er meerdere momenten zijn dat hij/zij deel moet nemen aan Social Media momenten, in samenwerking met de winnende Qmusic DJ, die via de accounts van Qmusic en TUI vervolgens publiekelijk worden gedeeld.
               i. Prijs 1 vertegenwoordigt een waarde van maximaal € 1.500,- 

b. Prijs 2: Bestaat uit 2 stedentrips die worden weggegeven, georganiseerd door TUI en KLM. Het vertrek van de verzilverde vakanties dient te zijn gelegen vóór 1 april 2018. 
               i. Prijs 2 vertegenwoordigt een waarde van maximaal € 1.500,- 

4.2 Prijs 2 kan worden verzilverd voor een TUI stedentrip(s) in een TUI winkel naar keuze van de winnende deelnemer, maar na afstemming met TUI en op basis van beschikbaarheid. 
               i. Met TUI stedentrips wordt bedoeld: alle beschikbare stedentrips met in achtneming van eerder genoemde vertrekperiode en in combinatie met
                  een vlucht uitgevoerd door KLM. Alle beschikbare stedentrips zijn te vinden op: https://www.tui.nl/stedentrip/

4.3 In totaal worden er 3 stedentrips weggegeven in 2 prijzen. Beide prijzen vertegenwoordigen een waarde van maximaal €1.500,-.

4.4 Over de trekking, winnaar of Prijs wordt niet met (andere) Deelnemers en/of derden door TUI gecorrespondeerd. 

4.5 Over de datum en plaats van de uitreiking zullen met de prijswinnaars persoonlijk afspraken gemaakt worden. 

4.6 De prijzen kunnen niet in geld worden uitgekeerd of andere waardebonnen. Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.

4.7 TUI neemt de over de prijzen eventuele verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening. 

4.8 De winnaar is verantwoordelijk voor de nodige en geldige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart/visum) en eventuele (reis- en annulerings) verzekering; kosten daarvan komen voor hun eigen rekening en zijn niet inbegrepen bij de Prijs.

5. (Persoons)gegevens & Publiciteit

5.1 Eventuele verzamelde persoonsgegevens, zijnde de namen van de deelnemers, contactgegevens en persoonlijke verhalen kunnen worden gebruikt door Qmusic, TUI en KLM. Ze worden verder niet verstrekt aan andere Deelnemers, partners of derden, en zullen worden verwerkt conform de bepalingen in de WBP.

5.2 Aan de Actie kunnen publicitaire activiteiten zijn verbonden. Het materiaal dat tijdens de Actie wordt ingezonden en gemaakt door de Deelnemers mogen door Qmusic, TUI en KLM worden gebruikt voor publicitaire/promotionele en redactionele doeleinden.  

5.3 Met de deelname aan de Actie geeft Deelnemer toestemming voor het gebruik van bovengenoemd materiaal van de winnaar, ook in geval minderjarige personen zichtbaar/hoorbaar zijn tijdens de prijsuitreiking en/of de winnaar zullen vergezellen gedurende de gewonnen Prijs (de stedentrip).

5.4 TUI en Qmusic kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, de toekenning van de prijzen, de ontvangst van de prijzen of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van TUI en Qmusic. 

5.5 TUI en Qmusic zijn niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. TUI draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit of in verband met de Actie, de promotie, de toekenning, de ontvangst of verzilvering van de prijs voortvloeien. TUI en Qmusic zijn niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. TUI en Qmusic zijn evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertraging in het binnenkomen van de inzendingen.

5.6 De winnaars zijn verantwoordelijk voor de nodige en geldige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart/visum) en eventuele (reis- en annulerings) verzekeringen; kosten daarvan komen voor hun eigen rekening en zijn niet inbegrepen bij de prijs.

6. Overig

6.1 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit genomen worden door Qmusic en/of TUI. 

6.2 Qmusic en TUI behouden zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op de schorten of te beëindigen.

6.3 Qmusic en TUI en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie. 

6.4 Qmusic en TUI zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen waaronder, maar niet beperkt tot tijdelijke problemen met uw internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht.  

6.5 Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

6.6 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.  

6.7 In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Qmusic.  

6.8 Eventuele vragen of klachten over de Actie kunnen per e-mail ingediend worden aan actie@Qmusic.nl of TUI Nederland N.V.