Qmusic voert bovengenoemde actie vanaf donderdag 05 januari2023. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie ‘Tankbonnenbingo’ wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V.. (hierna te noemen Qmusic) ter promotie van Tamoil Nederland B.V (hierna te noemen Tamoil). De Actie is een Promotioneel kansspel. De voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt iedere donderdag van donderdag 5 januari 2023 t/m donderdag 28 december 2023 in de uitzending bij Domien. Uitzondering van spelen kan zijn wanneer Domien geen programma maakt. In overleg neemt eventueel een andere dj het spel en de bijbehorende prijs dan over. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. WIE KAN ER DEELNEMEN

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is;
 • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.

De wedstrijd staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic;
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is;
 • personen die in de afgelopen week, 3, 6 of 12 maanden een prijs hebben gewonnen bij Qmusic door deelname aan de één door haar georganiseerde spellen. Raadpleeg de desbetreffende actievoorwaarden van de door jou gewonnen prijs voor de duur van deze periode (link: https://qmusic.nl/acties).

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Vanaf donderdag 05 januari 2023 t/m donderdag 28 december 2023 (m.u.v. eventuele donderdagen waarom Domien zelf geen uitzending maakt) speelt Domien Verschuuren zijn vaste item, iedere donderdag om 17.45 uur, ‘Tankbonnenbingo’ in samenwerking met Tamoil. In zijn programma wordt met behulp van een bingomolen 4 getallen getrokken, waarbij je bij een bingo je getankte bedrag (met een maximum van €125,-) terug kunt winnen plus een gratis tankbeurt bij Tamoil (met een maximum van €125,-). Luisteraars die één van de 4 gedraaide cijfers op hun tankbon hebben staan, dat kan zowel in het betaalde bedrag als in het aantal getankte liters (voor of achter de komma), kunnen een foto maken en ‘m als bewijs insturen via de Qmusic app. Let op: de bon mag niet elders ook gedeclareerd worden/zijn en de bon mag niet ouder zijn dan één week. Tussen alle inzendingen wordt één winnaar gekozen die het getankte bedrag én een gratis tankbeurt bij Tamoil wint. 

Indien telefoonverbindingen wegvallen, enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief.

4. DEELNEMEN 

Luisteraars die bingo hebben, kunnen tussen donderdag 05 januari 2023 en donderdag 28 december 2023 hun tankbon insturen via de Qmusic app.

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

Deelname voor Tankbonnenbingo gaat via de Qmusic app. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname.

6. DE PRIJS 

De prijs bestaat uit het volgende:
- Je wint het getankte bedrag dat op de bon vermeld staat waarmee je bingo hebt. Aan dit bedrag is een maximum verbonden van €125,-.
- Eén gratis tankbeurt bij Tamoil. Aan deze eenmalige gratis tankbeurt is een maximum van €125,- verbonden.

Prijsafhandeling:
- Voor het eerst gewonnen getankte bedrag wordt de ingezonden tankbon inclusief naam- en achternaam, emailadres, 06-nummer en IBAN-nummer van de prijswinnaar door Qmusic gedeeld met Tamoil, zodat het gewonnen bedrag door Tamoil overgemaakt kan worden.
- De gratis tankbeurt zal als volgt worden afgehandeld: de prijswinnaar kan éénmalig op een zelfgekozen moment binnen een jaar en bij een zelfgekozen Tamoil tankstation zijn/haar tank volgooien. Alle tankstations van Tamoil Nederland zijn te vinden op www.tamoil.nl/tankstations. Het bonnetje kan vervolgens binnen 60 dagen na tanken gedeclareerd worden door de bon te mailen naar een specifiek emailadres. Vervolgens maakt Tamoil het gedeclareerde bedrag met een maximum van €125,- naar je over.

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
 • De winnaar gaat ermee akkoord dat Qmusic de gegevens deelt met Tamoil met als doel de prijsafhandeling te kunnen doen; 
 • De winnaar dient zijn/haar bankgegevens op te geven, zodat Tamoil het bedrag kan overmaken;
 • Het bedrag wordt, na ontvangst van de bonnen door Tamoil, binnen 30 werkdagen op de rekening van de prijswinnaar gestort;
 • Het winnen van de prijs betekent uitsluitsel van overige campagnes gedurende 3 maanden.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN PORTRETRECHTEN

De Deelnemer verleent bij voorbaat onvoorwaardelijk toestemming aan Qmusic tot het gebruik van zijn naam en het de deelnemer betreffende beeld- en/of geluidsmateriaal, al dan niet in ingekorte of bewerkte vorm, ten behoeve van de productie, uitzending en promotiedoeleinden van de actie, ongeacht het medium, de duur en de frequentie. Hieronder valt ook het (her)gebruik van het beeld- en/of geluidsmateriaal in (reclame) uitingen van of vanwege de Actie. De Deelnemer ziet af van alle aanspraken die, wegens het gebruik waarover krachtens de actievoorwaarden toestemming wordt verleend, jegens Qmusic en de haar verbonden (rechts)personen geldend zouden kunnen worden gemaakt. 

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en ten tweede om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement.

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. De persoonlijke gegevens van de prijswinnaars worden zeven (7) jaar bewaard in verband met de fiscale wetgeving. De persoonlijke gegevens van de niet-prijswinnaars worden één (1) jaar bewaard. Bovendien worden de persoonlijke gegevens van de winnaars gedeeld met Tamoil ten behoeve van de afhandeling van de Prijs. Tamoil zal deze gegevens na het overmaken van de Prijs verwijderen en niet voor andere doeleinden gebruiken. Qmusic zal de gegevens verder niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) De prijs is niet overdraagbaar.  

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal de kansspelbelasting inhouden op het gewonnen bedrag en rechtstreeks afdragen aan de Belastingdienst.

7) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland B.V.  
T.a.v. Programma-afdeling  
DE KAUWGOMBALLENFABRIEK  
PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D  
1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl  
KvK 32039594  
BTW NL 0079.09.305.B.01