Qmusic voert bovengenoemde actie vanaf vrijdag 8 t/m donderdag 14 februari 2019. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. 

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie is een Promotioneel kansspel. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van Verliefd op Cuba, TUI en Entertainment One. De voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt dagelijks van vrijdag 8 t/m donderdag 14 februari 2019. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. ORGANISATIE

De actie 'Verliefd op Cuba' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie. 

3. WIE KAN ER DEELNEMEN 

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs; 
 • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 
 • Q-member is of een Q-membership aanmaakt om deel te nemen aan de actie;
 • om mee te doen met deze actie dien je woonachtig te zijn in Nederland; 

De wedstrijd staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic; 
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie(s) van deze actie verbonden is.

4. VERLOOP VAN HET SPEL

Vanaf donderdag 8 februari t/m donderdag 14 februari kunnen luisteraars zich aanmelden voor deze actie. Dit kan door op Qmusic.nl te vertellen wie jouw valentijn is en te omschrijven waarom hij/zij speciaal voor jou is.

Er wordt een selectie gemaakt van de ingezonden verhalen. Op basis van deze omschrijving worden zes verhalen gekozen. Op donderdag 14 februari 2019 wordt elk programma tussen 06:00-00:00 uur een ingestuurd verhaal voorgelezen. Hierbij wordt de voornaam genoemd van de persoon die zich in de omschrijving moet herkennen. Diegene heeft dan 20 minuten de tijd om zich te melden als hij/zij zich in het verhaal herkent.
A: Meldt de valentijn zich binnen de tijd door te bellen met de Q-studio via 0909-9596 (€ 0,45 per gesprek). Dan gaan zij samen op een romantische TUI vakantie naar Cuba met natuurlijk ook 2 kaartjes voor de romantische bioscoopfilm Verliefd Op Cuba.
B: Meldt de valentijn zich niet binnen 20 minuten na bekendmaking van het verhaal? In werkelijkheid heeft de valentijn tijd tot  wanneer de dj roept dat de tijd voorbij is, dit kan soms iets afwijken van de 20 minuten die gecommuniceerd wordt. In dat geval vervalt de prijs voor beiden. Qmusic gaat dan in hetzelfde programma nog op zoek naar een bestaand koppel óf twee vrijgezellen met dezelfde voornaam als de luisteraar wiens verhaal is gekozen en de bijbehorende valentijn.

Voorbeeld in geval er niet op tijd gebeld is: de luisteraar die een verhaal heeft ingediend heet ‘Marijn’ en de valentijn die werd gezocht heet ‘Nicky’. Dan kunnen luisteraars die Marijn of Nicky heten kans maken op de prijs door te bellen naar de Q-studio via 0909-9596 (€ 0,45 per gesprek). De eerste persoon die belt is Marijn. Daarmee is zij een winnaar. De eerste persoon die daarna naar de Q-studio belt en de naam heeft van de valentijn die zich niet (op tijd) heeft gemeld – in dit geval Nicky – is de tweede winnaar. De prijs is voor winnaar 1 + winnaar 2 samen. Dat betekent dat zij samen de romantische reis naar Cuba en de 2 filmtickets voor de film Verliefd op Cuba winnen.

Indien er voor het eind van het programma geen nieuw koppel is gevonden vervalt de prijs.

5. DEELNEMEN 

A: Luisteraars die zichzelf en hun geheime valentijn aan willen melden dienen het aanmeldformulier op Qmusic.nl in te vullen. De tijdsperiode om deel te nemen is van vrijdag 8 t/m donderdag 14 februari 2019. Aanmelding kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden. B: Luisteraars die kans willen maken op de Prijs nadat deze voor het eerste koppel (persoon die zichzelf en zijn/haar valentijn heeft aangemeld) is komen te vervallen, moeten als eerste naar de Q-studio bellen (€ 0,45 per gesprek) en de naam hebben van de personen uit het eerste koppel.

6. KOSTEN VOOR DEELNAME 

Deelname voor de actie 'Verliefd op Cuba' gaat via de website van Qmusic. Er zijn geen kosten verbonden voor het aanmelden. Indien je belt naar de Q-studio betaal je de gebruikelijk telefoonkosten (€ 0,45 per gesprek).

7. DE PRIJS 

Jij én je valentijn winnen samen een TUI vakantie naar Cuba ter waarde van €2.000,- + bioscoopkaartjes voor de film Verliefd op Cuba.

8. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS 

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de Prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • De Prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
 • In het geval dat de situatie genoemd onder 4B zich voordoet zijn de winnaars verplicht bewijs te leveren van hun voornaam middels een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
 • De Prijs is slechts bestemd voor de Prijswinnaar en zijn/haar valentijn, hierna te noemen: medereiziger;
 • Het staat de Prijswinnaars vrij al dan niet de Prijs te aanvaarden c.q. gebruik te maken van de Prijs;
 • De Prijs is niet inwisselbaar voor contanten;
 • De Prijs valt niet te combineren met andere acties van TUI;
 • De Prijs / reischeque is in te wisselen bij een TUI Reisbureau of op een boeking gemaakt via www.tui.nl;
 • Aanvaarding c.q. het gebruik maken van de Prijs is geheel voor risico van Prijswinnaar en medereiziger;
 • Prijswinnaar en medereiziger dienen zelf te zorgen voor een reisverzekering, dit is verplicht;
 • Prijswinnaar en medereiziger dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort;
 • Prijswinnaar en medereiziger dienen zelf zorg te dragen voor een geldig visum en eventuele inentingen;
 • Datum en vertrektijden zijn op basis van beschikbaarheid en zullen in samenspraak met de prijswinnaar worden vastgesteld;
 • De gewonnen Prijs zal geboekt moeten worden vóór 1 mei 2019. De reis zal plaats moeten vinden vóór 30 september 2019;
 • Nadat een reisperiode is overeengekomen, is het niet mogelijk deze te wijzigen;
 • Prijswinnaar en medereiziger dienen zelf zorg te dragen voor zakgeld voor persoonlijke uitgaven die buiten de elders in dit reglement genoemde Prijs vallen;
 • Parkeerkosten naar de luchthaven en/of kosten voor andere vormen van vervoer van en naar de luchthaven zijn voor eigen rekening;
 • Indien men in aanraking komt met de politie, zal er geen assistentie worden verleend; kortom, gedraag je naar de geldende normen;
 • Door de Prijs te aanvaarden gaat Prijswinnaar een reisovereenkomst aan met TUI. Op deze overeenkomst zijn van toepassing de ANVR Reisvoorwaarden en de Algemene Reisvoorwaarden TUI Nederland. Deze voorwaarden zijn aan dit reglement gehecht, zijn te raadplegen op https://www.tui.nl/corporate/algemene-voorwaarden.html onder 1 en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Indien Prijswinnaar de van toepassing zijnde voorwaarden niet accepteert, dient Prijswinnaar dit terstond schriftelijk kenbaar te maken aan Qmusic en kan hij heen gebruik maken van de Prijs;
 • Contactgegevens TUI; TUI Nederland N.V., Volmerlaan 3, 2288 GC Rijswijk;
 • De bioscoopkaartjes worden per post naar de winnaars verstuurd;
 • De bioscoopkaartjes kunnen verzilverd worden, zolang de film in de Nederlandse bioscopen vertoond worden.

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden enkel doorgegeven aan TUI Nederland én Entertainment One voor de afhandeling van de Prijs. Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst. 

5) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01CONTACT